Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 6 Unit 6 Vocabulary and Grammar gồm đáp án - kết nối tri thức

aqv.edu.vn soạn bộ 15 thắc mắc trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 6 Vocabulary and Grammar tất cả đáp án với lời giải cụ thể đầy đủ các mức độ bám quá sát Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức với cuộc sống (Global Success 6) sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm giờ Anh 6 đạt hiệu quả cao.

Bạn đang xem:

*

Choose the letter A, B or C lớn complete the sentences

Question 1. Viet phái nam ______________ Tet according to lớn the lunar calendar.

A. Decorates B. Celebrates C. Makes D. Does

Đáp án B

Dịch: vn kỉ niệm tết theo kế hoạch Âm lịch.

Question 2. Would your sister lượt thích ______________ to make banh chung?

A. To learn B. Learning C. Learn D. Learns

Đáp án A

Giải thích: would like + lớn V: muốn, thích có tác dụng gì

Dịch: Em gái của bạn cũng muốn học có tác dụng bánh bác bỏ không?

Question 3. ______________ colours like blue & yellow can make people feel happy.

A. A lot B. Any C. Some D. A

Đáp án C

Giải thích:

- Đáp án A thiếu of ( a lot of: nhiều)

- Đáp án B cần sử dụng với câu phủ định, nghi vấn

- Đáp án C dùng với câu khẳng định, mời mọc, nhờ vào vả

- Đáp án D dùng với danh từ đếm được số ít

Dịch: Một số màu sắc như xanh biển khơi và vàng có thể làm người ta cảm giác vui vẻ.

Question 4. I always ______________ my parents a long & happy life.

A. Make B. Wish C. Celebrate D. Have

Đáp án B

Giải thích: thì bây giờ đơn (dấu hiệu: always), nhà ngữ ngôi 1

Dịch: Tôi luôn luôn luôn ước bố mẹ tôi một cuộc sống đời thường dài lâu với hạnh phúc.

Question 5. Would you like to invite your ______________ lớn the New Year’s party?

A. Cousins B. Self C. Wishes D. Pets

Đáp án A

Dịch: Bạn vẫn muốn mời anh chị em họ đến buổi tiệc năm mới không?

Question 6. I don’t have ______________ homework to vị at Tet.

Xem thêm: Soạn Bài A Closer Look 2 Unit 3 Lớp 8 Mới, A Closer Look 2

A. A little B. Many C. A D. Any

Đáp án D

Dịch: Tôi không có bài tập cần làm vào dịp Tết.

Question 7. The first one khổng lồ step in the house in the New Year is _____________.

A. First-footer B. Feather C. Rubbish D. Firework

Đáp án A

Dịch: Người thứ nhất bước vào nhà trong mùa năm new là bạn xông đất.

Question 8. On New Year Eve, we watch fireworks and _____________ a wish.

A. Vị B. Make C. Have D. Get

Đáp án B

Giải thích: make a wish: ước nguyện

Dịch: đêm ngày giao thừa, chúng tôi xem pháo hoa và ước nguyện.

Question 9. My sister & I enjoy _____________ the shopping at the Tet market.

A. Making B. Doing C. Having D. Getting

Đáp án B

Giải thích: vày the shopping: đi sở hữu sắm

Dịch: Chị gái và tôi thích đi bán buôn ở chợ Tết.

Question 10.

Xem thêm: 10 Người Làm Xong Một Công Việc Hết 7 Ngày, Câu Hỏi Của Võ Thị Hạnh

I think we _____________ break things on the first day of the new year.