viết gọn tích 4.4.4.4.4 dưới dạng lũy thừa ta được

Câu hỏi

Viết gọn gàng tích 4.4.4.4.4 bên dưới dạng lũy quá tao được

A.  4 5

B.  4 4

C.  4 6

D.  4 3

trần nguyệt nhi

17 mon 9 2018 khi 18:24

3. bằng phương pháp người sử dụng lũy quá hãy ghi chép gọn gàng những tích sau;

a)4.4.4.4.4

b)3.3.3.5.5.5.

4.ghi chép thành quả từng quy tắc tính sau bên dưới dạng 1 lũy thừa:

a) 3 nón 5.3 nón 4

b) 5 nón 3.5 mũ 5

c) 2 nón.2

giúp em với em đang được cần thiết vội vàng ạ.cảm ơn từng người

Xem chi tiết

Pham Trong Bach

Viết gọn gàng tích 4.4.4.4.4 bên dưới dạng lũy quá tao được

A.  4 5      

B.  4 4   

C. 4 6      

D.   4 3

Xem chi tiết

Trần Thị Ngọc Hà

1.ghi chép thành quả từng quy tắc tính sau bên dưới dạng 1 lũy thừa a)3^4.3^5.3^6 b)5^2.5^4.5^5.25 c)10^8:10^3 d)a^7:a^2 2.ghi chép những số 987;2021;abcde bên dưới dạng tổng những lũy quá vì thế 10

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Thảo Nguyên 6/2

26 mon 11 2021 khi 12:08

Tích 7.7.7.7 được ghi chép bên dưới dạng lũy quá là: A.3⁷ B.7⁴ C.4⁷ D.7³

Xem chi tiết

Xem thêm: dung de lo nhau

Nguyễn Thị Gia Linh

Viết gọn gàng những biểu thức sau bên dưới dạng tích những lũy thừa

A) \(4^8.8^4\)

B) \(4^{15}.5^{15}\)

C) \(2^{10}.15+2^{10}.85\)

D) \(3^3.9^2\)

E) \(5^{12}.7-5^{11}.10\)

F) \(x^1.x^2.x^3...x^{100}\)

GIÚP MÌNH NHA!

Xem chi tiết

Hoang Minh Ha

30 mon 10 2021 khi 16:43

Câu 3. Kết ngược được ghi chép bên dưới một dạng lũy quá là:

A.am.n.               B.( a + a)m.n.             C.am+n.           D.(a .a)m.n.

Câu 5. Phân tích số đi ra quá số yếu tố tao được thành quả đích là:

A.2 x 4 x 5.          B.23 x 5.            C.5 x 8.           D.4 x 10.

Xem chi tiết

Hằng Xuka

10 mon 7 năm nhâm thìn khi 20:03

Viết gọn gàng những tích hoặc thương sau bên dưới dạng một lũy quá rồi tính
l) 27^8 : 3^22
m) 8^4 : 4^5

Xem chi tiết

Pham Trong Bach

30 mon 10 2017 khi 10:18

Viết những tích sau bên dưới dạng một lũy thừa: a) (-9).(-9).(-9).(-9); b)  (-4).(-4).(-4).(-5).(-5).(-5)

Xem chi tiết

viquanglong

2. Viết những tích sau bên dưới dạng lũy quá của một vài nguyên:
a) (–2).(–2).(–2).(–2).(–2). (–2)
b) (–4).(–4).(–4).(–4).(–5).(–5).(–5).(–5)
c) (–8).(–3)3.(–27)
d) (+49).(+7).( –2)3 .27

Xem chi tiết

Xem thêm: tap lam van lop 3 tap 2