unit 9 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: unit 9 a closer look 2

Bài 1 a

Video chỉ dẫn giải

Conditional sentences type 2: review 

(Câu ĐK loại 2: ôn tập) 

1.a.  Read this sentence from the conversation in GETTING STARTED. Do you remember when we use conditional sentences type 2?

(Đọc câu tại đây kể từ đoạn hội thoại ở chỗ GETTING STARTED. Quý khách hàng đem ghi nhớ lúc nào tất cả chúng ta sử dụng câu ĐK loại 2 không?)

Duong: Yeah, if there weren't so sánh many words, it would be easier for us to lớn master it!

(Vâng, nếu như không tồn tại rất nhiều kể từ, tiếp tục đơn giản dễ dàng rộng lớn mang lại tất cả chúng ta nhằm thông thuộc nó!)

Bài 1 b

b. Write Yes or No to lớn answer the questions about each sentence. 

(Viết Yes hoặc No nhằm vấn đáp thắc mắc về từng câu.)

1. If Tien had an IELTS certificate, he would get the job.

(Nếu Tiến đem chứng từ IELTS, anh ấy sẽ có được việc làm)

Does Tien have an IELTS certificate?

(Tiến đem chứng từ IELTS không?)

2. If our English teacher weren't here, we wouldn't know what to lớn tự.

(Nếu nghề giáo giờ Anh của Shop chúng tôi không tồn tại ở trên đây, Shop chúng tôi sẽ không còn biết làm cái gi.)

Is the English teacher here now?

(Bây giờ nghề giáo đem ở trên đây không?)

3. If we went to lớn England this summer, we would have the chance to lớn pick up a bit of English.

(Nếu Shop chúng tôi cho tới Anh ngày hè này, Shop chúng tôi sẽ có được thời cơ học tập chút giờ Anh.)

Is it possible that they will go to lớn England this summer?

(Có thể rằng bọn họ sẽ tới Anh ngày hè trong năm này không?)

4. English would be easy to lớn master if it didn't have such a large vocabulary.

(Tiếng Anh tiếp tục dễ dàng thuần thục rộng lớn nếu như không tồn tại nhiều kể từ vựng vì vậy.)

Is English easy to lớn master?

(Tiếng Anh đem dễ dàng nhằm thuần thục không?)

5. If she used English more often, her English wouldn't be so sánh rusty.

(Nếu cô ấy sử dụng giờ Anh thông thường xuyên rộng lớn, giờ Anh của cô ấy ấy sẽ không còn yếu ớt vì vậy.)

Does she often use English?

(Cô ấy đem sử dụng giờ Anh thông thường xuyên không?)

Lời giải chi tiết:

1. No

2. Yes

3. No

4. No

5. No

 1. No, he doesn’t.

(Không, anh ấy không tồn tại.)

2. Yes, he/she is. 

(Có, nghề giáo đem ở trên đây.)

3. No, it isn’t.

(Không, ko thể.)

4. No, it isn’t.

(Không, rất khó.)

5. No, she doesn’t.

(Không, cô ấy ko dùng giờ Anh thông thường xuyên.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Rewrite the sentences using the conditional sentences type 2. 

(Viết lại câu dùng câu ĐK loại 2.)

Example: (Ví dụ)

Peter has such a lot of English homework that he won’t go to lớn the tiệc ngọt.

(Peter đem rất nhiều bài xích tập dượt giờ Anh về căn nhà cho tới nỗi nhưng mà anh ấy sẽ không còn cút dự tiệc được.)

→ If Peter didn’t have such a lot of English homework, he would go to lớn the tiệc ngọt.

(Nếu Peter không tồn tại rất nhiều bài xích tập dượt giờ Anh về căn nhà ngày hôm nay, anh ấy tiếp tục cho tới buổi tiệc.)

1. I don't feel confident at interviews because English is not very good.

(Tôi ko cảm nhận thấy mạnh mẽ và tự tin ở buổi phỏng vấn vì thế giờ Anh của tôi ko chất lượng tốt lắm.)

2. Minh doesn't read many English books because  she doesn't have time.

(Minh ko gọi nhiều sách giờ Anh vì thế cô ấy không tồn tại thời hạn.)

3. I think you should spend more time improving  your pronunciation.

(Tôi suy nghĩ chúng ta nên để nhiều thời hạn rộng lớn trau dồi trừng trị âm của âm.)

4. Mai is so sánh good at the language because has some friends who are native speak English.

(Mai rất rất xuất sắc về ngôn từ vì thế cô ấy đem vài ba người chúng ta là kẻ trình bày giờ Anh phiên bản xứ.)

5. We can't offer you the job because you can't speak English.

(Chúng tôi ko thể cho chính mình việc làm này vì thế chúng ta ko thể trình bày giờ Anh.)

Lời giải chi tiết:

1. If my English were/was good, I would feel confident at interviews.

(Nếu giờ Anh của tôi chất lượng tốt, tôi tiếp tục cảm nhận thấy mạnh mẽ và tự tin ở buổi phỏng vấn.)

2. If Minh had time, she would read many English books.

(Nếu Minh đem thời hạn, cô ấy tiếp tục gọi nhiều sách giờ Anh.)

3. If I were you, I would spend more time improving my pronunciation.

(Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục để nhiều thời hạn nhằm nâng cao trừng trị âm.)

4. Mai didn't have some friends who were/are native speakers of English, she wouldn't be so sánh good at the  language.

(Nếu Mai không tồn tại vài ba người chúng ta trình bày giờ Anh phiên bản xứ, cô ấy sẽ không còn thể trình bày giờ Anh xuất sắc.)

5. If you could speak English, we would offer you the job.

(Nếu chúng ta có thể trình bày giờ Anh, Shop chúng tôi tiếp tục nhận chúng ta việc làm này.)

Bài 3 a

Video chỉ dẫn giải

Relative Clause ( Mệnh đề quan tiền hệ)

3.a. Read part of the conversation from GETTING STARTED. Pay attention to lớn underlined part.

(Đọc lại phần của đoạn hội thoại ở chỗ GETTING STARTED. Chú ý cho tới phần được gạch ốp chân.)

Teacher: Question one: Is English the language which is spoken as a first language by most people in the world?

(Giáo viên: Câu chất vấn 1: Tiếng Anh là ngôn từ được trình bày như thể ngôn từ u đẻ của khá nhiều người bên trên toàn cầu cần không?)

Bài 3 b

3b. When tự we use relative clauses? Can you think of any rules?

(Khi nào là dùng mệnh đề quan tiền hệ? Quý khách hàng rất có thể suy nghĩ rời khỏi bất kể quy luật nào là không?)

Lời giải chi tiết:

We use relative clauses to lớn give extra information about something/someone or to lớn identify which  particular thing/person we are talking about. 

(Chúng tớ dùng mệnh đề mối quan hệ nhằm bổ sung cập nhật thêm thắt vấn đề về người hoặc vật nhằm xác lập người hoặc vật rõ ràng nhưng mà tất cả chúng ta đang được nói tới.)

Relative pronouns (Đại kể từ quan tiền hệ)

Example (Ví dụ)

which (for things and animals)

(cái nhưng mà (dùng mang lại vật và động vật))

The book which I liked was the detective story.

(Cuốn sách tôi mến là truyện trinh tiết thám.)

who (for people)

(người nhưng mà (dùng cho con người))

The girl who is wearing a xanh lơ shirt is Mai.

(Cô gái đem áo sơ-mi xanh lơ là Mai.)

whom (for people as the object of the relative clause)

(người nhưng mà (dùng cho tất cả những người như tân ngữ nhập mệnh đề))

That's the boy whom we saw at school yesterday.

(Đó là cậu nhỏ bé người nhưng mà tất cả chúng ta vẫn nhận ra ở ngôi trường trong ngày hôm qua.)

when (for time)

(khi nhưng mà (cho thời gian))

Do you remember the day when we first met, darling?

(Em đem ghi nhớ ngày khi nhưng mà tất cả chúng ta bắt gặp nhau phen trước tiên ko, em yêu?)

Xem thêm: vẽ mũi bằng bút chì

where (for places)

(nơi nhưng mà (cho địa điểm))

This is the place where they filmed Star Wars.

(Đây là vị trí điểm mà người ta con quay tập phim Chiến Tranh của những Vì Sao.)

why (for reasons)

(vì sao (vì lý do))

That's the reason why he failed.

(Đó là nguyên nhân tại vì sao anh ấy thất bại.)

whose (for possession)

(của (cho sở hữu))

That's the man whose dog we found.

(Đó là kẻ con trai con cái chó của anh ấy ấy nhưng mà Shop chúng tôi nhìn thấy.)

that (for people, things, animals and times)

(cái nhưng mà (đối với quả đât, vật, động vật hoang dã và thời gian))

Where's letter that came yesterday?

(Lá thư loại nhưng mà cho tới ngày trong ngày hôm qua ở đâu?)

The people that I spoke to lớn were very helpful.

(Những người người nhưng mà tôi vẫn thì thầm rất tuyệt.)

We moved here the year that my uncle died.

(Chúng tôi gửi cho tới trên đây năm nhưng mà chú tôi tắt hơi.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Circle the correct word. Sometimes more than thở one answer is possible.

(Khoanh lựa chọn kể từ đích thị. Thỉnh phảng phất đem nhiều hơn thế nữa 1 đáp án đích thị.)

1. That's the boy who/whom/that is bilingual in English and Vietnamese.

2. This is the room which/who/where we are having an English lesson this evening.

3. The girl who/whose/which father is my English teacher is reasonably good at English.

4. Do you remember the year where/when/that we started to lớn learn English?

5. The teacher whom/which/who you met yesterday is fluent in both English and French.

6. That's the reason where/when/why his English is a bit rusty.

Phương pháp giải:

who: là đại kể từ mối quan hệ chỉ người, đứng sau danh kể từ chỉ người nhằm thực hiện công ty ngữ (subject) hoặc tân ngữ (object) mang lại động kể từ đứng sau nó.

whom: là đại kể từ mối quan hệ chỉ người, đứng sau danh kể từ chỉ người nhằm thực hiện tân ngữ (object) mang lại động kể từ đứng sau nó.  

which: là đại kể từ mối quan hệ chỉ vật, đứng sau danh kể từ chỉ vật nhằm thực hiện công ty ngữ (Subject) hoặc tân ngữ (object) mang lại động kể từ đứng sau nó.

that: là đại kể từ mối quan hệ chỉ từ đầu đến chân lộn vật. That có thể được sử dụng thay cho cho who, whom, which trong mệnh đề mối quan hệ xác lập (defining relative clause) 

whose: là đại kể từ mối quan hệ chỉ chiếm hữu. Whose đứng sau danh kể từ chỉ người hoặc vật và thay cho mang lại tính kể từ chiếm hữu trước danh kể từ. Whose luôn đi kèm theo với cùng 1 danh kể từ.

when:là đại kể từ mối quan hệ chỉ thời hạn, đứng sau danh kể từ chỉ người hoặc vật và thay cho mang lại tính kể từ chiếm hữu trước danh kể từ chỉ thời hạn. When được sử dụng thay cho mang lại at/on/ in which, then.

where: là trạng kể từ mối quan hệ chỉ xứ sở, đứng sau danh kể từ chỉ xứ sở. Where được sử dụng thay cho cho at/ in/ to lớn which, there. 

why: là trạng kể từ mối quan hệ chỉ nguyên nhân, đứng sau the reason. Why được sử dụng thay cho cho for which.

Lời giải chi tiết:

1. who/that

2. where

3. whose

4. when/that

5. whom/who

6. why

1. That's the boy who/that is bilingual in English and Vietnamese.

(Đó là chàng trai trình bày được nhì loại giờ Anh và Việt.)

2. This is the room where we are having an English lesson this evening.

(Đây là căn chống nhưng mà Shop chúng tôi học tập giờ Anh tối ni.)

3. The girl whose father is my English teacher is reasonably good at English.

(Cô gái nhưng mà phụ vương của cô ấy ấy là nghề giáo giờ Anh thì rất rất xuất sắc giờ Anh.)

4. Do you remember the year when/that you started to lớn learn English?

(Bạn đem ghi nhớ loại năm chúng ta chính thức học tập giờ Anh không?)

5. Theteacher whom/who you met yesterday  is fluent in both English and French.

(Giáo viên chúng ta bắt gặp trong ngày hôm qua thông thuộc cả giờ Anh và Pháp.)

6. That's the reason why his English a bit rusty.

(Đó là nguyên nhân tại vì sao giờ Anh của cô ấy ấy đem một ít bị phai lạt vì vậy.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Write true sentences about yourself. Then share them with your partner. How many things tự you have in common?

(Viết những câu đích thị về chủ yếu phiên bản thân ái chúng ta. Sau cơ share với chúng ta của công ty. Quý khách hàng chúng ta đem từng nào điểm chung?) 

I would lượt thích to: (Tôi muốn)

• have a friend who... (có người chúng ta nhưng mà...)

• go to lớn a country where... (đến non sông điểm nhưng mà...)

• buy a book which... (mua cuốn sách nhưng mà...)

• meet a person whose... (gặp người nhưng mà...)

• tự something that... (làm việc gì này mà...)

Lời giải chi tiết:

I would lượt thích to: (Tôi muốn)

- have a friend who is sympathetic and humorous.

(có một người chúng ta người nhưng mà biết cảm thông và vui nhộn.)

- go to lớn a country where there is snow in the winter.

(đi cho tới 1 vương quốc điểm nhưng mà đem tuyết nhập ngày đông.)

- buy a book which is among the best-sellers.

(mua 1 cuốn sách là 1 trong mỗi cuốn được hút khách nhất.)

- meet a person whose a lot of ideas are amazing.

(gặp một người người nhưng mà đem thật nhiều ý tưởng phát minh xứng đáng ngạc nhiên.)

- tự something that I never did before.

(làm cái gì cơ loại nhưng mà tôi ko lúc nào thực hiện trước đó.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

6. Rewrite these sentences as one sentence using a relative clause. 

(Viết câu đem nghĩa như câu vẫn mang lại dùng mệnh đề mối quan hệ.)

1. My friend plays the guitar. He has just released a CD.

(Bạn của tôi đùa ghita. Anh ấy vừa vặn mới mẻ sản xuất 1 CD.)

=> My friend who/that plays the guitar has just released a CD.

(Bạn của tôi người đang được đùa guitar vẫn sản xuất đĩa CD.)

2. Parts of the palace are open to lớn the public. It is where the queen lives.

(Nhiều điểm của dinh thự thự và được cởi rời khỏi mang lại xã hội cho tới tham ô quan tiền. Đó là điểm nữ vương sinh sống.)

3. English has borrowed many words. They come from other languages.

(Tiếng Anh vẫn mượn nhiều kể từ. Chúng tới từ ngôn từ không giống.)

4. I moved to lớn a new school. English is taught by native teachers there.

(Tôi gửi cho tới một ngôi ngôi trường mới mẻ. Tại trên đây giờ Anh được dạy dỗ bởi vì nghề giáo phiên bản xứ.)

5. I don't lượt thích Enqlish. There are several reasons for  that.

(Tôi ko mến giờ Anh. Có nhiều nguyên nhân mang lại việc cơ.)

6. The new girl in our class is reasonably good at  English. Her name is Mi.

(Cô gái mới mẻ nhập lớp Shop chúng tôi tương đối tốt giờ Anh. Tên cô ấy là Mi.)

Lời giải chi tiết:

2. Parts of the palace where/in which the queen lives are open to lớn the public.

(Nhiều điểm của dinh thự thự điểm nhưng mà nương nương sinh sống được cởi rời khỏi mang lại xã hội cho tới tham ô quan tiền.)

3. English has borrowed many words which/that come from other languages.

(Tiếng Anh vẫn mượn nhiều kể từ loại nhưng mà tới từ ngôn từ không giống.)

4. I moved to lớn a new school where/in which English is taught by native teachers.

(Tôi gửi cho tới một ngôi trường học tập mới mẻ điểm nhưng mà giờ Anh được giảng dạy dỗ bởi vì những nghề giáo phiên bản địa.)

5. There are several reasons why I don't lượt thích English.

(Có một vài ba nguyên nhân tại vì sao nhưng mà tôi ko mến giờ Anh.)

6. The new girl in our class, whose name is Mi, is reasonably good at English.

(Cô gái mới mẻ nhập lớp của tất cả chúng ta, thương hiệu của cô ấy ấy là My, tương đối tốt giờ Anh.)

Xem thêm: biểu thức nào dưới đây là biểu thức định nghĩa điện dung của tụ điện