unit 1 lớp 11 trang 8

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: unit 1 lớp 11 trang 8

Vocabulary 1

Video chỉ dẫn giải

1. Match each word (1-9) with another word (a-i) to lớn make a compound noun. Four of them are written as one word. 

(Hãy ghép một kể từ (từ 1-9) với 1 kể từ không giống (từ a-i) tạo nên nên danh kể từ kép. Bốn kể từ vô số này được ghi chép như 1 kể từ.)

1. nuclear

a. style

2. generation

b. drinks

3. table

c. food

4. house

d. steps

5. junk

e. children

6. soft

f. hold

7. hair

g. family

8. foot

h. gap

9. school

i. manners

Lời giải chi tiết:

1 - g

2 - h

3 - i

4 - f

5 - c

6 - b

7 - a

8 - d

9 - e

 

1. nuclear family: gia đình phân tử nhân

2. generation gap: khoảng cơ hội thế hệ

3. table manners: cung cách

4. house hold: việc nhà

5. junk food: đồ ăn vặt

6. soft drink: nước tu đem ga

7. hair style: kiểu tóc

8. footsteps: bước chân

9. school children: học sinh vô trường

Vocabulary 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete each question with one of the compound nouns in 1.  

(Hãy triển khai xong những thắc mắc tiếp sau đây vị một trong mỗi danh kể từ kép ở bài bác tập dượt số 1.)

1. Have your parents ever complained about your ­­­­­­­­­­­­­___________?

2. Why is there a ­­­­­­­­­­­­­___________ between parents and children?

3. Is the ­­­­­­­­­­­­­___________ the perfect type of family?

4. ­­­­­­­­­­­­­Why are soft drinks and ­­­­­­­­­­­­­___________ not good for our health?

5. Do you think­­­­­­­­­­­­­ ___________ should wear uniforms?

Lời giải chi tiết:

1. hairstyle/ table manners

2. generation gap

3. nuclear family

4. junk food

5. schoolchildren

1. Have your parents ever complained about your hairstyle/ table manners?

(Cha u của doanh nghiệp đem khi nào phàn nàn về loại tóc của doanh nghiệp không?)

2. Why is there a generation gap between parents and children?

(Tại sao đem khoảng cách mới đằm thắm phụ vương u và con cái cái?)

3. Is the nuclear family the perfect type of family?

(Gia đình phân tử nhân là 1 trong loại mái ấm gia đình tuyệt vời nhất cần không?)

4. Why are soft drinks and junk food not good for our health?

(Tại sao nước giải khát đem ga và đồ ăn lặt vặt ko chất lượng mang lại mức độ khoẻ của bọn chúng ta?)

5. Do you think schoolchildren should wear uniforms?

 (Bạn đem cho rằng học viên vô ngôi trường nên đem đồng phục?)

Pronunciation 1

Video chỉ dẫn giải

1. Listen and repeat these sentences. Pay attention to lớn the stressed words with the mark (’) before the stressed syllables. 

(Hãy nghe và tái diễn những câu này. Chú ý cho tới những kể từ được nhấn âm với lốt (') trước những âm tiết đem trọng âm.)

1. If you can i'dentify your 'differences with your 'parents, you can 'have a 'good re'lationship.

(Nếu bạn cũng có thể xác lập sự khác lạ đằm thắm chúng ta với phụ vương u, bạn cũng có thể mang trong mình một côn trùng quan tiền hệ tốt đẹp nhất.)

2. You should be re'spectful when dis'cussing any 'areas of disa'greement.

(Bạn nên thể hiện nay sự tôn trọng Khi thảo luận ngẫu nhiên việc gì ko đồng thuận.)

3. 'Take 'time to lớn 'listen to lớn your 'parents' o'pinions, and 'ask them to lớn 'listen to lớn 'yours.

(Dành thời hạn nhằm lắng tai chủ kiến của phụ vương u chúng ta, và kiến nghị chúng ta lắng tai chủ kiến của bạn.)

4. Being 'rude to lớn your 'parents 'won't con'vince them you're 'right. 'This can 'have the 'opposite ef'fect.

(Việc đối xử thông tục với phụ vương u của các bạn sẽ ko thuyết phục được chúng ta là chúng ta đích. Điều này có thể phản thuộc tính.)

5. 'How can 'parents sup'port their 'children through the 'bad 'times?

(Làm thế này phụ vương u hoàn toàn có thể tương hỗ con cái của mình vượt lên những tiến trình tệ tệ?)

Pronunciation 2

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: 12 yến bằng bao nhiêu kilôgam

2. Are the words in hold stressed or unstressed? Listen and kiểm tra. Practise reading the conversation in pairs. 

(Những kể từ in đậm được nhấn âm hay là không được nhấn âm. Hãy lắng tai và đánh giá rồi tập dượt hiểu đoạn đối thoại với chúng ta em theo đòi cặp.) 

Lời giải chi tiết:

1. A - strong, B - weak

2. A - weak, B - strong

3. A - weak ,B - strong

1. A: When did you start to lớn help your parents with housework?

(A: Quý Khách chính thức giúp sức phụ huynh chúng ta vô việc làm ngôi nhà kể từ Khi nào?)

B: I don't remember exactly when I started to lớn help them. Perhaps at the age of five or six.

(B: Tớ ko lưu giữ và đúng là tiếp tục chính thức canh ty chúng ta kể từ lúc nào. cũng có thể khi 5 hoặc 6 tuổi hạc.)

Giải thích: Từ when trong A là kể từ nhằm chất vấn ở trong một thắc mắc vấn đề nên được nhấn mạnh vấn đề. Còn when trong B ko cần kể từ chính thức 1 thắc mắc, tuy nhiên là chính thức 1 mệnh đề quan tiền hệ/phụ nằm trong nên ko được nhấn trọng âm.

=> A- strong, B - weak

2. A: These shoes look really cool. Would you lượt thích to lớn try them on?

(Đôi giầy này nom thiệt tuyệt. Quý Khách cũng muốn chuồn test nó không?)

B: No, I don't lượt thích them. I like those over there.

(Không, tôi ko mến nó. Tôi mến những song giầy bên kia.)

Giải thích: Từ these trong A theo đòi sau là danh từ shoes nên ko được nhấn mạnh vấn đề. Từ those trong điều thưa của B không tồn tại danh kể từ theo đòi sau nên được nhấn mạnh vấn đề.

=> A- weak, B - strong

3. A: Do you think parents are the best teachers?

(Bạn đem suy nghĩ phụ vương u là nhà giáo chất lượng nhất?)

B: Yes, I do. They are more mature and experienced, sánh they will always give us the best advice.

(Vâng, tôi suy nghĩ vậy. Họ cứng cáp và có khá nhiều kinh nghiệm tay nghề rộng lớn, nên là chúng ta luôn luôn mang lại chúng ta điều khuyên nhủ tốt nhất có thể.)

Giải thích: Thông thông thường, những kể từ chỉ công dụng, bao hàm trợ động kể từ ko được nhấn mạnh vấn đề ở vô câu, vì vậy trợ động từ Do trong điều thưa của A ko được nhấn mạnh vấn đề. Tuy nhiên, nếu như trợ động kể từ đứng ở cuối câu (không theo đòi sau vị động kể từ chính) thì sẽ tiến hành nhấn trọng âm, vì vậy từ do trong điều thưa của B được nhấn mạnh vấn đề.

=> A- weak, B - strong

Grammar 1

Video chỉ dẫn giải

1. Underline the correct word to lớn complete the sentences.

(Gạch bên dưới những kể từ đích nhằm triển khai xong câu.)

1. I think you should / shouldn't talk to lớn your parents about it. I'm sure they will give you the best advice.

2. I don't think you ought / ought not to tự your brother‘s homework. He must tự it himself

3. You must / mustn't finish your homework before you go out with your friends.

4. At our school, we have to lớn / don't have to wear uniforms. It is a rule.

5. You mustn't / don't have to take photographs here. This is a restricted area.

Phương pháp giải:

Trong câu phủ quyết định, tao dùng mustn't khi mong muốn trình diễn mô tả 1 việc làm/ hành vi này cơ bị cấm hay là không được luật lệ tuân theo quy quyết định, lệ luật.

Ta dùng don't have to khi mong muốn trình diễn mô tả hành động/việc thực hiện này này đó là ko quan trọng.

Lời giải chi tiết:

1. should

2. ought

3. must

4. have to

5. mustn't

1. I think you should talk to lớn your parents about it. I'm sure they will give you the best advice.

(Tôi suy nghĩ bạn nên/ ko nên nói chuyện với phụ huynh chúng ta về việc đó. Tôi chắc hẳn rằng chúng ta tiếp tục cho mình điều khuyên nhủ tốt nhất có thể.)

2. I don't think you ought to tự your brother's homework. He must tự it himself.

(Tôi ko suy nghĩ bạn nên/ ko nên làm bài bác tập dượt về ngôi nhà mang lại em trai chúng ta. Em ấy cần tự động thực hiện nó.)

3. You must finish your homework before you go out with your friends.

(Bạn phải/ ko phải hoàn trở thành bài bác tập dượt về ngôi nhà trước khi chúng ta rời khỏi ngoài với bạn hữu.)

4. At our school, we have to wear uniforms. It is a rule.

(Ở ngôi trường, bọn chúng tôi phải/ ko phải mặc đồng phục. Đó là nội quy.)

5. You mustn't take photographs here. This is a restricted area.

(Bạn không được/ ko cần chụp hình họa ở trên đây. Đây là chống cấm.)

Grammar 2

Video chỉ dẫn giải

2. Rewrite each of the sentences without changing its meaning, using the word in brackets. 

(Viết lại những câu tại đây tuy nhiên ko thực hiện thay cho thay đổi nghĩa và dùng kể từ mang lại sẵn vô ngoặc đơn.)

1. It would be a good idea for you to lớn talk to lớn your parents about your problem. (ought)

=> You ought to lớn talk to lớn your parents about your problem.

(Bạn nên thưa với phụ huynh về yếu tố của doanh nghiệp.)

2. You are not allowed to lớn use your mobile phone in the examination room. (must)

=> ____________________

3. It is not necessary for bủ to lớn type my essay. (have to)

=> ____________________

4. I'd advise you to lớn tell the truth to lớn your family. (should)

=> ____________________

5. It is necessary for young people to lớn plan their future career carefully. (must)

=> ____________________

Lời giải chi tiết:

2. You mustn't use your mobile phone in the examination room.

(Bạn ko được dùng điện thoại cảm ứng thông minh địa hình vô chống đua.)

3. I don't have to lớn type my essay.

(Tôi ko cần ghi chép bài bác luận của tớ.)

4. You should tell the truth to lớn your family.

(Bạn nên thưa thực sự với mái ấm gia đình chúng ta.)

5. Young people must plan their future career carefully.

(Người trẻ con cần lên plan cho việc nghiệp sau này của mình một cơ hội cẩn trọng.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Xem thêm: vẽ mũi bằng bút chì