Trắc Nghiệm Unit 4 Lớp 11

     
*

Bộ thắc mắc trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 gồm đáp án, tinh lọc năm 2021 – 2022 tiên tiến nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm không thiếu thốn các mức độ dìm biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Mong muốn với tư liệu trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 sẽ giúp đỡ học sinh củng chũm kiến thức, ôn tập và lấy điểm cao trong số bài thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh 11


Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 4 Vocabulary & Grammar

Đề bàiChoose the word or phrase with the same meaning as the underlined part.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm unit 4 lớp 11

Question 1: Teachers have been asked to concentrate on literacy và numeracy.

A. The ability to read and write

B. Basic skills in mathematics

C. Good knowledge of literature

D. The ability lớn write books

Đáp án: A

Giải thích:Literacy (sự biết chữ) = the ability to read & write (khả năng đọc với viết)

Dịch: thầy giáo đã được yêu thương cầu tập trung vào gọi viết với tính toán.

Question 2: The construction work was carried out by the local contractor.

A. Continued

B. Completed

C. Done

D. Run

Đáp án: D

Giải thích:Carry out = run (tiến hành, khởi chạy)

Dịch: công việc xây dựng được triển khai bởi những nhà thầu địa phương.

Question 3: Some high school students take part in helping the handicapped.

A. Participate

B. Compete

C. Experience

D. Support

Đáp án: A

Giải thích:Take part in = participate in (tham gia)

Dịch: Một số học viên trung học tập tham gia giúp sức người khuyết tật.

Question 4: She had never imagined being able to lớn visit such remote countries.

A. Foreign

B. Faraway

C. Friendly

D. Desolate

Đáp án: B

Giải thích:Remote = faraway (xa xôi)

Dịch: Cô chưa lúc nào tưởng tượng được việc rất có thể đến những nước nhà xa xôi như vậy.

Question 5: The lawn needs mowing again.

A. Repairing

B. Making

C. Bending

D. Cutting

Đáp án: D

Giải thích:Mow = cut (cắt)

Dịch: các bãi cỏ đề xuất cắt lại.

*

Question 6: A bank has promised a donation of $24 million toward the disaster fund.

A. Connection

B. Addition

C. Contribution

D. Provision

Đáp án: C

Giải thích:Donation = contribution (sự quyên góp)

Dịch: Một bank đã hứa quyên góp 24 triệu đô la cho quỹ thảm họa.

Question 7: Each nation has many people who voluntarily take care of others.

A. Bring along

B. Get on with

C. Keep up with

D. Look after

Đáp án: D

Giải thích:Take care of = look after (chăm sóc)

Dịch: mỗi quốc gia có nhiều người tự nguyện âu yếm người khác.

Xem thêm: Học Tốt Tiếng Anh Lớp 8 Trang 108, Language Focus

Đề bàiChoose the best answer lớn complete these sentences.

Question 8: ……….. Is the state of not knowing how to read or write.

A. Literacy

B. Illiteracy

C. Campaign

D. Struggle

Đáp án: B

Giải thích:Dịch: nạn mù chữ là tình trạng băn khoăn đọc hay viết.

Question 9: When someone …………… a poem or other piece of writing, they say it aloud after they have learn it.

A. Recites

B. Takes part in

C. Completes

D. Completes

Đáp án: A

Giải thích:Khi ai kia đọc một bài thơ hoặc một đoạn văn khác, bọn họ nói to lớn lên sau thời điểm họ đang học nó.

Question 10: We must start a …………. For illiteracy eradication immediately

A. Contest

B. Company

C. Champion

D. Campaign

Đáp án: D

Giải thích:Chúng ta phải ban đầu một chiến dịch xóa mù chữ ngay lập tức.

Question 11: In Vietnam, Tet is the grandest & most important ………… in the year

A. Occasion

B. Season

C. Tradition

D. Vision

Đáp án: A

Giải thích:Ở Việt Nam, đầu năm mới là thời điểm trọng đại và đặc biệt nhất trong năm.

Question 12: During Tet holiday, homes are often ……….. With plants và flowers

A. Colored

B. Decorated

C. Hanged

D. Supplied

Đáp án: D

Giải thích:Trong lúc tết, đơn vị thường được hỗ trợ cây và hoa.

Question 13: Carlos was ………. The first prize in the essay competition.

A. Disappointed

B. Completed

C. Excited

D. Awarded

Đáp án: D

Giải thích:Carlos đã có được trao quán quân trong hội thi viết luận.

Question 14: The number of injuries from automobile accidents ………. Every year.

A. Increases

B. Decrease

C. Control

D. Limit

Đáp án: A

Giải thích:Số lượng yêu mến tích từ tai nạn đáng tiếc ô tô tăng sản phẩm năm.

Question 15: …………. Is work that involves studying something and trying to lớn discover facts about it.

Xem thêm: Năng Suất Sữa Của Giống Bò Hà Lan Là : 3500, Năng Suất Sữa Của Giống Bò Hà Lan Là: C

A. Resource

B. Research

C. Organization

D. Figure

Đáp án: B

Giải thích:Nghiên cứu giúp là các bước liên quan đến việc phân tích một cái gì đấy và nỗ lực khám phá sự thật về nó.