TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH BẰNG TIẾNG ANH

     

“TIMMY hướng về mục tiêu gây ra một chương trình huấn luyện và đào tạo được thiêt kế dành riêng riêng cho những người đi có tác dụng với phần lớn nội dung và kỹ năng sát với môi trường thiên nhiên công sở. Tiếp cận sự việc theo cách thức “Learning-By-Doing” nhằm học viên hoàn toàn có thể vận dụng vào quá trình thực tế ngay sau từng buổi học.”

Đăng ký ngay


Bạn đang xem: Tính từ chỉ tính cách bằng tiếng anh


*Xem thêm: Cách Gộp Họ Nghiệm Của Phương Trình Lượng Giác, Cách Gộp Nghiệm Trên Đường Tròn Lượng Giác

*

*Xem thêm: Mách Bạn Cách Làm Bông Bằng Ống Hút Đơn Giản, Độc Lạ, Cách Làm Những Bông Hoa Xinh Xắn Bằng Ống Hút

*

Cheerful /’t∫iəful/: vui mừng, hớn hở, tươi cười, phấn khởi

Funny /’fʌni/: Vui vẻ

Happy /’hæpi/: vui vẻ

Humorous /’hju:mərəs/: Hài hước

Optimistic /,ɒpti’mistik/: Lạc quan

Witty /ˈwɪti/: dí dỏm

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH THÂN THIỆNAdaptable /ə’dæptəbl/: hoàn toàn có thể thích nghi, hoàn toàn có thể thích ứng

Adorable /ə’dɔ:rəbl/: đáng yêu, đáng quý mến

Affectionate /ə’fek∫nit/: thân mật, trìu mến

Gentle /ˈdʒentl/: hiền hòa, nhẹ dàng

Friendly /frendli/: thân thiện

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TÍCH CỰCBrave /breɪv/: dũng cảm, can đảm

Brilliant /ˈbrɪliənt/: tài ba, xuất chúng

Boundless /’baundlis/: vô hạn, bao la, không bờ bến

Bright /braɪt/: sáng sủa dạ, thông minh, nhanh trí, sáng sủa sủa, rực rỡ, sáng ngời,

rạng rỡ

Calm /kɑːm/: điềm tĩnh

Cautious /ˈkɔːʃəs/: cẩn trọng

Charming /ˈtʃɑːmɪŋ/: mê hoặc, quyến rũ

Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/: con trẻ con

Clever /ˈklevər/: khôn ngoan

Considerate /kənˈsɪdərət/: chu đáo

Cooperative /kəʊˈɒpərətɪv/: có tinh thần hợp tác

Courageous /kəˈreɪdʒəs/: gan dạ

Creative /kriˈeɪtɪv/: sáng sủa tạo

Daring /ˈdeərɪŋ/: apple bạo

Generous /’dʒenərəs/: rộng lớn lượng, hào phóng, thịnh soạn, khoan hồng

Gentle /’dʒentl/: hiền đức lành, nhẹ dàng, dịu nhàng, hòa nhã

Glib /glib/: lém lỉnh, lau láu thoắng

Good /gʊd/: cừ, tốt, giỏi, đảm đang, được việc

Gorgeous /’gɔ:dʒəs/: tốt đẹp, đẹp đẽ, giỏi vời

Faithful /ˈfeɪθfl/: tầm thường thủy

Hardworking /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/: siêng chỉ

Honest /ˈɒnɪst/: trung thực

Humble /ˈhʌmbl/: khiêm tốn, lún nhường

Imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/: gồm trí tưởng tượng phong phú

Intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/: thông minh

Impartial /im’pɑ:∫əl/: công bằng, ko thiên vị, vô tư

Industrious /in’dʌstriəs/: yêu cầu cù, siêng năng

Instinctive /in’stiηktiv/: theo bạn dạng năng, do phiên bản năng

Loyal /ˈlɔɪəl/: trung thành

Mature /məˈtʃʊər/: trưởng thành

Merciful /’mə:siful/: nhân từ, khoan dung

Modern /’mɔdən/: hiện tại đại, tân thời

Naive /naɪˈiːv/: ngây thơ

Patriotic /ˌpeɪtriˈɒtɪk/: yêu nước

Polite /pəˈlaɪt/: lịch thiệp

Responsible /rɪˈspɒnsəbl/: gồm trách nhiệm

Romantic /rəʊˈmæntɪk/: lãng mạn

Serious /ˈsɪəriəs/: đứng đắn, nghiêm túc

Skilful /ˈskɪlfl/: thành thục, khéo léo

Smart /smɑːt/: sáng sủa, gọn gàng

Soft /’sɒfti/: nhẹ dàng

Studious /ˈstjuːdiəs/: chăm học

Strict /strɪkt/: nghiêm khắc

Strong /strɒŋ/: to gan mẽ

Vulnerable /ˈvʌlnərəbl/: mong muốn manh, dễ bị tổn thương

Weak /wiːk/: yếu đuổi

Wise /waɪz/: thông thái

Tolerant /ˈtɒlərənt/: khoan dung

Trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/: xứng đáng tin cậy

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NỘIAbove-board /ə’bʌv’bɔ:d/: trực tiếp thắn, không đậy đậy, không cất giếm

Cagey /’keidʒi/ or cagy /’keidʒi/: kín đáo, khó khăn gần, không túa mở

Cold /kould/: rét mướt lùng

Introverted /’intrəvə:tid/: phía nội, nhút nhát

Independent /ˌɪndɪˈpendənt/: độc lập

Individualistic: theo chủ nghĩa cá nhân

Gullible /ˈɡʌləbl/: solo thuần, cả tin

Lonely /ˈləʊnli/: cô đơn

Mysterious /mɪˈstɪəriəs/: bí ẩn

Quiet /ˈkwaɪət/: lặng lặng

Shy /ʃaɪ/: nhút nhát

Thoughtful /ˈθɔːtfl/: trầm tư, chín chắn

Understanding /,ʌndə’stændiη/: gọi biết

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NGOẠIAdventurous /ədˈventʃərəs/: say đắm phiêu lưu

Active /’æktiv/: tích cực, nhanh nhẹn, lanh lợi

Agreeable /ə’gri:əbl/: dễ chịu, dễ dàng thương, vui lòng, sẵn sàng, tán thành

Aggressive /ə’gresiv/: dỡ vát, xông xáo, năng nổ

Alert /ə’lə:t/: cảnh giác, lanh lợi, tỉnh giấc táo

Alluring /ə’lujəriη/: quyến rũ, lôi cuốn, cám dỗ, bao gồm duyên, có tác dụng say mê, làm cho xiêu lòng

Beneficent /bi’nefisənt/: hay có tác dụng phúc, hay làm việc thiện, trường đoản cú tâm, yêu mến người, nhân từ

Benign /bi’nain/ or benignant /bi’nignənt/: tốt, nhân từ, vơi hiền

Capable /’keipəbl/: bao gồm năng lực, thạo, giỏi, gồm khả năng

Carefree /ˈkeəfriː/: vô lo vô nghĩ

Curious /ˈkjʊəriəs/: tò mò

Easy-going /ˌiːzi.ˈɡəʊɪŋ/: dễ tính, phía ngoại

Extroverted /’ekstrəvə:tid/: phía ngoại

Eager /ˈiːɡər/: nhiệt độ tình

Energetic /ˌenəˈdʒetɪk/: hoạt bát

Enthusiastic /in,θju:zi’æstik/: sức nóng tình, hăng hái

Generous /ˈdʒenərəs/: rộng lớn rãi, rộng lớn lượng

Open-minded /,əʊpən’maindid/: tháo mở, khoáng đạt, phóng khoáng

Out going /aʊt ‘gəʊiη/: toá mở, thoải mái

Helpful /ˈhelpfl/: xuất xắc giúp đỡ

Kind /kaind/ : giỏi bụng

Mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/: tinh nghịch

Resourceful /rɪˈsɔːsfl/: toá vát, khôn khéo

Self-confident /ˌself.ˈkɒnfɪdənt/: tự tin

Timid /ˈtɪmɪd/: rụt rè

Talkative /ˈtɔːkətɪv/: hoạt ngôn

Upbeat /’ʌpbi:t/: lạc quan, vui vẻ

Vigorous /’vigərəs/: hoạt bát, đầy sinh lực, khỏe khoắn khỏe, cường tráng

Vivacious /vi’vei∫əs/: sôi nổi, hoạt bát, lanh lợi

Tính trường đoản cú chỉ tính bí quyết kiêu ngạoArrogant /’ærəgənt/: kiêu căng, kiêu ngạo, ngạo mạn

Bossy /ˈbɒsi/: xuất xắc sai bảo fan khác

Conceited /kənˈsiːtɪd/: tự phụ, kiêu ngạo, tự thị tự đại

Haughty /’hɔ:ti/: kiêu căng, ngạo nghễ

Vain /vein/: kiêu ngạo, trường đoản cú phụ

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TIÊU CỰC

Ambitious /æmˈbɪʃəs/: tham vọng

Angry /’æηgri/: giận dữ, tức giận, cáu

Artful /’ɑ:tful/: xảo quyệt, tinh ranh, ma mãnh, lắm mưu mẹo

Ashamed /ə’∫eimd/: xấu hổ, hổ thẹn, ngượng

Avaricious /,ævə’ri∫əs/: hám lợi, tham lam

Awful /’ɔ:ful/: rất cạnh tranh chịu, khó chịu vô cùng

Bad-tempered /’bæd’tempəd/: tuyệt cáu, xấu tính, dễ nổi nóng

Badly-behaved /’bædli bɪˈheɪvd/: thô lỗ

Blackguardly /’blægɑ:dli/: đê tiện, tục tĩu

Blunt /blʌnt/: ko ý tứ, lỗ mãng, toạc móng heo (lời nói)

Brash /bræ∫/ (Ame.): lếu láo láo, lếu xược

Careless /’keəlis/: bất cẩn, sơ suất, lơ đễnh, cẩu thả

Caddish /’kædi∫/: vô giáo dục, đểu cáng

Capricious /kə’pri∫əs/: thất thường, đồng bóng

Crazy /ˈkreɪ.zi/: điên, điên cuồng, gàn xuẩn

Cross /krɔs/: bực mình, cáu gắt (to be cross with somebody: gắt với ai đó)

Crotchety /’krɔt∫iti/: cộc cằn

Crude /kru:d/: thô lỗ, lỗ mãng, thô bạo, thô bỉ

Cunning /’kʌniη/: xảo quyệt, ranh con vặt, láu cá, xảo trá

Cold-blooded /kould blʌdid/: nhẫn tâm, tàn ác, tất cả máu lạnh

Coherent /kou’hiərənt/: mạch lạc, chặt chẽ

Clumsy /’klʌmzi/: dềnh dàng về, lóng ngóng

Cynical /’sinikəl/: xuất xắc hoài nghi,hay chỉ trích cay độc, tuyệt nhạo báng, giễu cợt