TÌM ĐIỀU KIỆN CỦA X ĐỂ BIỂU THỨC CÓ NGHĨA

     
PHẦN ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC ba CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT PHẦN HÌNH HỌC CHƯƠNG 1: HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC VUÔNG
*
*

Câu hỏi 1 : tất cả các quý giá của (x) nhằm biểu thức (sqrt x - 3 ) gồm nghĩa là: 

A (x B (x le 3) C (x > 3) D (x ge 3)

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) xác định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải chi tiết:

Biểu thức (sqrt x - 3 ) xác minh ( Leftrightarrow x - 3 ge 0 Leftrightarrow x ge 3.)

Chọn D.

Bạn đang xem: Tìm điều kiện của x để biểu thức có nghĩa


Câu hỏi 2 : Điều kiện xác minh của biểu thức (sqrt x - 8 ) là

A (x ge 8.) B (x > 8.)C (x D (x le 8.)

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: (sqrt x - 8 ) xác định khi (x - 8 ge 0 Leftrightarrow x ge 8)

Chọn A


Câu hỏi 3 : Biểu thức (sqrt 2x - 8 ) gồm nghĩa khi và chỉ khi:

A (x le - 4) B (x le 4) C (x ge - 4) D (x ge 4)

Phương pháp giải:

Hàm số (y = sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức (sqrt 2x - 8 ) khẳng định ( Leftrightarrow 2x - 8 ge 0 Leftrightarrow 2x ge 8 Leftrightarrow x ge 4.)

Chọn D.


Câu hỏi 4 : cùng với (x > 0) thì biểu thức nào tiếp sau đây luôn có nghĩa?

A (sqrt 2 - x ) B (sqrt x - 2 ) C (sqrt 2x )D (sqrt - 2x )

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.) 


Lời giải chi tiết:

Xét giải đáp A: (sqrt 2 - x ) khẳng định ( Leftrightarrow 2 - x ge 0 Leftrightarrow x le 2 Rightarrow ) một số loại đáp án A.

Xét giải đáp B: (sqrt x - 2 ) xác minh ( Leftrightarrow x - 2 ge 0 Leftrightarrow x ge 2 Rightarrow ) nhiều loại đáp án B.

Xét đáp án C:(sqrt 2x ) xác minh ( Leftrightarrow 2x ge 0 Leftrightarrow x ge 0 Rightarrow ) chọn lời giải C.

Chọn C.


Câu hỏi 5 : toàn bộ các quý giá của (x) nhằm biểu thức (sqrt - x^2 + 6x - 9 ) xác minh là

A (x = 6) B (x > 3) C (x = 3) D (x = -3)

Lời giải đưa ra tiết:

Biểu thức (sqrt - x^2 + 6x - 9 ) xác định ( Leftrightarrow - x^2 + 6x - 9 ge 0).

( Leftrightarrow x^2 - 6x + 9 le 0 Leftrightarrow left( x - 3 ight)^2 le 0,,left( * ight)).

Do (left( x - 3 ight)^2 ge 0,,forall x Rightarrow left( * ight) Leftrightarrow x - 3 = 0 Leftrightarrow x = 3).

Chọn C.


Câu hỏi 6 : Điều kiện xác định của biểu thức (sqrt frac2017x - 2018 ) là

A (x ge 2018)B (x e 2018) C (x > 2018)D (x

Phương pháp giải:

- (sqrt A ) xác định (hay gồm nghĩa) lúc (A ge 0).

- Phân thức (fracA(x)B(x)) xác minh khi (B(x) e 0).


Lời giải đưa ra tiết:

+) (frac2017x - 2018) xác định khi (x - 2018 e 0,, Leftrightarrow x e 2018,,,,,,,,,,,,(1))

+) (sqrt frac2017x - 2018 ) xác định ( Leftrightarrow frac2017x - 2018 ge 0 Leftrightarrow x - 2108 > 0 Leftrightarrow x > 2018.;;;;left( 2 ight))

Kết đúng theo (1) và (2) suy ra (x > 2018).

Vậy điều kiện khẳng định của biểu thức(sqrt frac2017x - 2018 ) là (x > 2018).

Xem thêm: Cách Lấy Vôi Răng Tại Nhà - 16 Cách Lấy Cao Răng Tại Nhà Đơn Giản

Chọn C.


Câu hỏi 7 : Biểu thức (sqrt 1 - y^2 )xác định khi và chỉ khi:

A (y le 1) B (y ge 1) C ( - 1 le y le 1) D (y e 1).

Lời giải đưa ra tiết:

(sqrt 1 - y^2 )xác định ( Leftrightarrow 1 - y^2 ge 0 Leftrightarrow y^2 le 1 Leftrightarrow , - 1 le y le 1)

Chọn C


Câu hỏi 8 : Điều khiếu nại của (x) để biểu thức (sqrt 3 - x )có nghĩa là:

A (x le 3) B (x > 3) C (x D (x ge 3)

Lời giải chi tiết:

(sqrt 3 - x ) có nghĩa ( Leftrightarrow 3 - x ge 0 Leftrightarrow x le 3.)

Chọn A


Câu hỏi 9 : Điều kiện của (x) để biểu thức (sqrt 3x - 6 ) tất cả nghĩa là:

A (x ge - frac12) B (x ge 2) C (x ge - 2) D (x ge frac12)

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) gồm nghĩa ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải chi tiết:

Biểu thức (sqrt 3x - 6 ) xác minh ( Leftrightarrow 3x - 6 ge 0 Leftrightarrow x ge 2.) 

Chọn B.


Câu hỏi 10 : Tìm tất cả các quý hiếm của (x) nhằm biểu thức (P = sqrt x - 2 ) xác định.

A (x B (x > 2) C (x ge 2) D (x le 2)

Phương pháp giải:

Biểu thức: (sqrt fleft( x ight) ) xác định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.) 


Lời giải chi tiết:

Biểu thức (P = sqrt x - 2 ) xác định ( Leftrightarrow x - 2 ge 0 Leftrightarrow x ge 2.)

Chọn C.


Câu hỏi 11 : Điều kiện xác định của biểu thức (sqrt 2019 - frac2019x ) là:

A (x e 0) B (x ge 1) C (left< eginarraylx ge 1\x D (0

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức (sqrt 2019 - frac2019x ) xác định

( Leftrightarrow 2019 - frac2019x ge 0 Leftrightarrow frac2019left( x - 1 ight)x ge 0 Leftrightarrow left< eginarraylleft{ eginarraylx - 1 ge 0\x > 0endarray ight.\left{ eginarraylx - 1 le 0\x

Câu hỏi 12 : Biểu thức (Pleft( x ight) = sqrt 2019 - 3x + x - 2020) có nghĩa khi: 

A (x ge 673) B (x le 673) C (x D (x e 2020) 

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải đưa ra tiết:

Biểu thức (sqrt 2019 - 3x + x - 2020) xác định ( Leftrightarrow 2019 - 3x ge 0 Leftrightarrow x le 673.)

Chọn B.


Câu hỏi 13 : Điều kiện nhằm biểu thức (M = frac1sqrt x - 1) xác định là

A (x > 1) B (x > 0) C (x > 0,,;,,x e 1)D (x ge 0,,;,,x e 1)

Phương pháp giải:

Biểu thức (frac1fleft( x ight)) xác định ( Leftrightarrow fleft( x ight) e 0.)

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) xác định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (M = frac1sqrt x - 1) xác định ( Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\sqrt x - 1 e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\x e 1endarray ight..)

Chọn D.


Câu hỏi 14 : với giá trị làm sao của (x)thì (sqrt x^2 + 5x - 6 ) bao gồm nghĩa?

A (x le 1)B (x ge - 6)C (x ge 1) cùng (x le - 6)D (x ge 1) hoặc (x le - 6)

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: (sqrt x^2 + 5x - 6 = sqrt left( x - 1 ight)left( x + 6 ight) )

Để (sqrt x^2 + 5x - 6 )có nghĩa thì (left( x - 1 ight)left( x + 6 ight) ge 0)

 ( Leftrightarrow left< eginarraylleft{ eginarraylx - 1 ge 0\x + 6 ge 0endarray ight.\left{ eginarraylx - 1 le 0\x + 6 le 0endarray ight.endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylleft{ eginarraylx ge 1\x ge - 6endarray ight.\left{ eginarraylx le 1\x le - 6endarray ight.endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylx ge 1\x le - 6endarray ight.)

Chọn D.


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 15 : kiếm tìm điều kiện xác định của biểu thức (P = dfrac1sqrt x^2 - 6x + 9 .) 

A (x > 3)B (x le 3)C (x ge 3)D (x e 3)

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Biểu thức (dfrac1sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) > 0.)


Lời giải đưa ra tiết:

Biểu thức (P = dfrac1sqrt x^2 - 6x + 9 ) xác định ( Leftrightarrow x^2 - 6x + 9 > 0) ( Leftrightarrow left( x - 3 ight)^2 > 0 Leftrightarrow x - 3 e 0 Leftrightarrow x e 3.)

Vậy cùng với (x e 3) thì biểu thức (P = dfrac1sqrt x^2 - 6x + 9 ) xác định.

Chọn D.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 16 : Điều kiện khẳng định của biểu thức (sqrt 6 - 3x ) là:

A (x le 2)B (x ge 2) C (x ge 0)D (x

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Hàm số (sqrt fleft( x ight) ) khẳng định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải chi tiết:

(sqrt 6 - 3x ) xác định ( Leftrightarrow 6 - 3x ge 0 Leftrightarrow 3x le 6 Leftrightarrow x le 2.)

Chọn A.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 17 : toàn bộ các cực hiếm của (x) để biểu thức (P = sqrt<3>fracx - 3x^2 - 3x + 2) xác định là

A (x e 1) cùng (x e 2) B (x e 2) C (x e 1) với (x e 3)D (x ge 3)

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Phân thức khẳng định khi và chỉ còn khi mẫu thức không giống 0.


Lời giải chi tiết:

Biểu thức (P = sqrt<3>fracx - 3x^2 - 3x + 2) xác minh ( Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 e 0 Leftrightarrow left{ eginarraylx e 1\x e 2endarray ight.).

Chọn A.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nuôi Lợn - Cách Nuôi Heo Thịt Nhanh Lớn Dành Cho Nhà Nông


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 18 : Điều kiện để biểu thức(A = frac2017sqrt x - 1) xác minh là:

A (x > 0)B (x > 1)C (x > 0,x e 1)D (x ge 0,x e 1)

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Cách tìm kiếm điều kiện khẳng định của 1 phân thức : biểu thức dưới mẫu mã khác 0, biểu thức trong căn lớn hơn hoặc bởi 0


Lời giải đưa ra tiết:

Biểu thức (A = frac2017sqrt x - 1) xác định ( Leftrightarrow left{ eginarraylsqrt x - 1 e 0\x ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylsqrt x e 1\x ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx e 1\x ge 0endarray ight.)

Chọn đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 19 :

*

A
*
B
*
1;c)xgeq 0" align="absmiddle" />C
*
1;c)forall x" align="absmiddle" />D
*
1;c)xgeq 0" align="absmiddle" />

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

*


Đáp án - giải mã

Câu hỏi trăng tròn : Tìm điều kiện của x để biểu thức sau gồm nghĩa:

a) (sqrt 2 - 5x ) b) (frac1sqrt 1 - x ) c) (sqrt x^2 - 4x + 4 ) d) (frac1sqrt x^2 - 4x + 4 )

A (eginarrayla),,x le frac25 và & b),,x c),,forall x & & và d),,x ge 2endarray)B (eginarrayla),,x le frac25 và & b),,x c),,forall x & & và d),,x le 2endarray)C (eginarrayla),,x ge frac25 & & b),,x c),,forall x & & & d),,x e 2endarray)D (eginarrayla),,x le frac25 & & b),,x c),,forall x & & & d),,x e 2endarray)

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

a) (sqrt 2 - 5x ) tất cả nghĩa ( Leftrightarrow 2 - 5x ge 0 Leftrightarrow - 5x ge - 2 Leftrightarrow x le frac25.)

b) (frac1sqrt 1 - x ) khẳng định ( Leftrightarrow left{ eginarraylsqrt 1 - x e 0\1 - x ge 0endarray ight. Leftrightarrow 1 - x > 0 Leftrightarrow x 0 Leftrightarrow left( x - 2 ight)^2 > 0 Leftrightarrow x - 2 e 0 Leftrightarrow x e 2.)


Đáp án - lời giải

40 bài xích tập tổng hòa hợp về Căn thức bậc nhì

40 bài bác tập tổng hợp về Căn thức bậc hai có đáp án cùng lời giải cụ thể đủ những mức độ


Xem chi tiết
*
*
*
*
*
*
*
*


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp aqv.edu.vn


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép aqv.edu.vn gởi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.