TIẾNG ANH LỚP 6 LOOKING BACK TRANG 56 UNIT 11

     

Giải bài tập giờ Anh 6 trang 56 Looking back - Unit 11 Our Greener World - Global Success - kết nối tri thức. 4. Combine each pair of sentences below to make a first conditional sentence. (Kết đúng theo từng cặp câu dưới đây để sinh sản thành câu đk loại 1.)


Vocabulary - Unit 11 SGK giờ Anh 6 Global Success 

1. địa chỉ more words to lớn the word webs below. (Thêm từ)

*

Bài giải:

- Reduce: plastic bags, clothes, plastic bottles, water, noise,...

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 looking back trang 56 unit 11

(Giảm thiểu: túi ni lông, quần áo, chai nhựa, nước, giờ đồng hồ ồn, ...)

- Reuse: Plastic bottles, glass, paper, clothes, ...

(Tái sử dụng: chai nhựa, thủy tinh, giấy, quần áo,...)

- Recycle: glass, plastic bottles, glass, paper, ...

(Tái chế: thủy tinh, chai nhựa, thủy tinh, giấy ...)

 

Grammar - Unit 11 SGK giờ đồng hồ Anh 6 Global Success 

2. Write a / an or the(Điền a, an hoặc the.)

1. If I see .......... Dog, I will run away.

2. Does your town have ............ At gallery?

3. ................. Moon is bright tonight.

4. There is a big temple in the town............ Temple is very old.

5. - Is your mother............. Teacher?

- No, she isn"t. She"s ........... Artist.

Bài giải:

1.a

2.an

3.the

4.the

5.a, an

1. If I see a dog, I will run away.

2. Does your town have an art gallery?

3. The Moon is bright tonight.

4. There is a big temple in the town. The temple is very old.

5. – Is your mother a teacher?

- No, she isn’t. She’s an artist.

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu như tôi tất cả một bé chó, tôi đã chạy đi.

2. Thị trấn của chúng ta có chống trưng bày thẩm mỹ và nghệ thuật nào không?

3. Trăng lúc này thật sáng.

4. Có một ngôi đền rồng trong thị trấn. Ngôi đền ấy khôn xiết cũ.

5. Mẹ của người tiêu dùng là cô giáo à? Không, chị em mình là họa sĩ.

3. Write the correct khung of each verb in brackets.

(Viết dạng đúng của mỗi đụng từ vào ngoặc.)

1. If they (build) .......... An airport here, it (be) ............ Very noisy.

2. People (save) ......... The environment if they (reuse) .......... Old items.

3. If we (grow) ........trees, our school (be) ......... Greener.

4. If we (not have).......... Enough food. We (be) ........ Hungry.

5. If we (be)............ Hungry, we (be) ...... Tired.

Xem thêm: Lượm Có Phải Là Kim Đồng Không, Lượm Tên Là Gì

Bài giải:

1. Build/ will be2. Will save/ reuse3. Grow/ will be4. Don"t have/ will be5. Are/ will be

1. If they build an airport here, it will be very noisy.

(Nếu chúng ta xây sân bay ở đây, sẽ tương đối ồn ào.)

2. People will save the environment if they reuse old items.

(Mọi người sẽ hỗ trợ giúp môi trường xung quanh nếu họ áp dụng lại những sản phẩm cũ.)

3. If we grow trees, our school will be greener.

(Nếu họ trồng cây, trường học tập của bọn họ sẽ xanh hơn.)

4. If we don"t have enough food. We will be hungry.

(Nếu họ không tất cả đủ thức ăn. Chúng tôi sẽ đói.)

5. If we are hungry, we will be tired.

(Nếu bọn họ đói, bọn họ sẽ mệt mỏi.)

4. Combine each pair of sentences below lớn make a first conditional sentence.

(Kết phù hợp từng cặp câu sau đây để tạo thành câu đk loại 1.)

1. We walk or cycle. We are healthy.

(Chúng tôi đi dạo hoặc sút xe. Cửa hàng chúng tôi khỏe mạnh.)

2. We use the car all the time. We make the air dirty.

(Chúng tôi thực hiện xe phần đa lúc. Chúng ta làm mang đến không khí bẩn.)

3. You reuse paper. You save trees.

(Bạn tái áp dụng giấy. Chúng ta cứu cây.)

4. You make noise. Your sister doesn"t sleep.

(Bạn làm cho ồn. Em gái của người tiêu dùng không ngủ.)

5. I see a used bottle on the road. I put it in the bin.

(Tôi nhìn thấy một chiếc chai đã qua sử dụng trên đường. Tôi mang lại nó vào thùng rác.)

Bài giải:

1. If we walk or cycle, we will be healthy.

2. If we use the car all the time, we will make the air dirty.

3. If you reuse paper, you will save trees.

4. If you make noise, your sister will not sleep.

5. If I see a used bottle on the road, I will put it in the bin.

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu bọn họ đi cỗ hoặc đánh đấm xe, bọn họ sẽ khỏe mạnh mạnh.

2. Nếu bọn họ lúc nào thì cũng dùng ô tô, chúng ta sẽ khiến không khí bị ô nhiễm.

3. Nếu như khách hàng dùng lại giấy, bạn sẽ cứu cây xanh.

4. Nếu như bạn làm ồn, chị gái các bạn sẽ không ngủ được.

Xem thêm: Hay Kế Tên Các Đối Tượng Chính Trong Access, Liệt Kê Các Loại Đối Tượng Cơ Bản Trong Access

5. Nếu tôi quan sát thấy một chiếc chai đã được áp dụng trên đường, tôi sẽ vứt nó vào thùng rác.