TIẾNG ANH LỚP 5 TẬP 2 UNIT 15 LESSON 1

     
Giải Unit 15 lớp 5 Lesson 1 trang 30, 31 SGK tập 2 giúp các em nắm chắc kiến thức trọng tâm bài học và phương pháp giải bài tập sách giáo khoa Tiếng Anh 5.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 5 tập 2 unit 15 lesson 1


Chúng tôi xin giới thiệu đến các em học sinh bộ tài liệu giải bài tập Tiếng Anh 5 Unit 15 Lesson 1 trang 30, 31 SGK chi tiết, dễ hiểu nhất. Mời các em tham khảo lời giải chi tiết dưới đây.

Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại)

Bài nghe:

a. - What would you like to be in the future, Tony?

- I’d like to be a pilot.

b. - Is that why you work out so much in the gym?

- Yes. Pilots have to be strong.

c. - So would you like to fly a plane?

- Yes, of course! There's only one problem.

d. - What's that?

- I'm scared of heights!

Hướng dẫn dịch:

a. - Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai, Tony?

- Mình muốn làm phi công.

b. - Bạn sẽ lái máy bay chứ?

- Dĩ nhiên! Có duy nhất một vấn đề.

c. - Đó là lí do mà cậu luyện tập chăm chỉ trong phòng tập thể dục?

- Ừ. Phi công cần phái khỏe mạnh.

d. - Vấn đề gì vậy?

- Mình sợ độ cao!

Point and say. (Chỉ và nói)

Bài nghe:

What would you like to be in the future? (Bạn muốn làm gì trong tương lai?)

I'd like to be a/ an ______. (Tôi muốn trờ thành một __________.)

a. What would you like to be in the future?

I'd like to be a pilot.

b. What would you like to be in the future?

I'd like to be a doctor.

c. What would you like to be in the future?

I'd like to be an architect.

d. What would you like to be in the future?

I'd like to be a writer.

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn muốn làm gì trong tương lai?

Tôi muốn trở thành một phi công.

b. Bạn muốn làm gì trong tương lai?

Tôi muốn trở thành một bác sĩ.

c. Bạn muốn làm gì trong tương lai?

Tôi muốn trở thành một kiến trúc sư.

d. Bạn muốn làm gì trong tương lai?

Tôi muốn trờ thành một nhà văn.

Let s talk. (Cùng nói)

Ask and answer questions about what you would like to be in the future. (Hỏi và trả lời các câu hỏi về nghề nghiệp bạn muốn làm trong tương lai.)

What would you like to be in the future? (Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai?)

I d like to be a/ an _______. (Tôi muốn trở thành một _________)

- What would you like to be in the future?

I’d like to be an accountant.

- What would you like to be in the future?

I'd like to be a singer.

- What would you like to be in the future?

I'd like to be a dancer.

- What would you like to be in the future?

I'd like to be an artist.

Hướng dẫn dịch:

- Bạn muốn làm gì trong tương lai?

Tôi muốn trờ thành một kế toán viên.

- Bạn muốn làm gì trong tương lai?

Tôi muốn trở thành một ca sĩ.

- Bạn muốn làm gì trong tương lai?

Tôi muốn trờ thành một vũ công.

Xem thêm: Những Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3 Học Kỳ 2 Lớp 3 Môn Tiếng Việt (15 Đề)

- Bạn muốn làm gì trong tương lai?

Tôi muốn trờ thành một nghệ sĩ.

Listen and tick. (Nghe và đánh dấu)

Bài nghe:


Tapescript (Lời ghi âm):

1. Tony: Hi, Mai. What are you doing?

Mai: I'm writing a short story.

Tony: Oh. What would you like to be in the future?

Mai: I'd like to be a writer. I'd like to write stories for children.

2. Tony: Would you like to be a teacher in the future, Linda?

Linda: No. I'd like to be an architect.

Tony: I see. You like drawing, don't you?

Linda: Yes, I do.

3. Linda: What would you like to be in the future, Phong?

Phong: I’d like to be a pilot. I would like to fly a plane.

Linda: So you have to study hard, right?

Phong: Yes, that's right.

Hướng dẫn dịch:

1. Tony: Chào Mai. Bạn đang làm gì thế?

Mai: Mình đang viết một câu truyện ngắn.

Tony: Ồ. Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai?

Mai: Mình muốn làm một nhà văn. Mình muốn viết truyện cho trẻ em.

2. Tony: Bạn có muốn làm giáo viên trong tương lai không, Linda?

Linda: Không. Mình muốn làm kiến trúc sư.

Tony: Mình hiểu. Bạn thích vẽ, đúng không?

Linda: Đúng vậy.

3. Linda: Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai, Phong?

Phong: Mình muốn làm phi công. Mình muốn lái máy bay.

Linda: Vậy bạn phải học hành chăm chỉ đúng không?

Phong: Ừ, đúng vậy.

Look and write. (Nhìn tranh và viết)

1. I'd like to be a teacher.

2. She'd like to be a doctor.

3. They'd like to be architects.

Let's sing. (Cùng hát)

Bài nghe:

What would you like to be in the future?

What would you like to be?

What would you like to be?

What would you like to be in the future?

I'd like to be a teacher.

What would you like to be?

What would you like to be?

What would you like to be in the future?

I'd like to be a nurse.

What would you like to be?

What would you like to be?

What would you like to be in the future?

I'd like to write stories for children.

Hướng dẫn dịch:

Bạn muốn làm nghề gì trong tuong lai.

Bạn muốn làm nghế gì?

Bạn muốn làm nghề gì?

Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai?

Mình muốn làm giáo viên

Bạn muốn làm nghế gì?

Bạn muốn làm nghề gì?

Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai?

Mình muốn làm y tá.

Bạn muốn làm nghề gì?

Bạn muốn làm nghề gì?

Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai?

Mình muốn viết truyện cho trẻ em.

Xem thêm: Vùng Núi Trường Sơn Nam Nằm Ở Vị Trí, Vùng Núi Trường Sơn Nam Có Vị Trí

►► CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để TẢI VỀ lời giải bài tập SGK Tiếng Anh Unit 15 Lesson 1 lớp 5 trang 30, 31 ngắn gọn, đầy đủ nhất file word, file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.