tiếng anh 9 unit 5 communicationUnit 5: Wonders of Viet Nam

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 5 communication

Unit 5 lớp 9: Communication (phần 1 → 4 trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 5 Wonders of Viet Nam - Communication - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Listen to tướng the radio programme from 4Teen. Then decide whether the following statements are true (T) or false (F) (Nghe lịch trình 4Teen. Xem những câu sau câu nào là đích thị (T), câu nào là sai (F).)

Bài nghe:

1. The MC will read out five sentences that describe one of the wonders of Viet Nam.

2. The MC won't mention the proper names of any place in her mô tả tìm kiếm.

3. The players have to tướng work out where the wonder is and whoever gives the correct answer first wins.

4. If any player can give the correct answer before the MC finishes reading out all the sentences, he/she is the winner and gets a special gift.

5. If any player gives the incorrect answer before the MC finishes reading out all the sentences, he/she is still allowed to tướng continue the game.

Đáp án:

1.F2.T3.F4.T5.F

Hướng dẫn dịch:

1. MC (Người dẫn chương trình) hiểu 5 câu trình diễn mô tả một trong số kỳ quan lại của VN.

Quảng cáo

2. MC sẽ không còn nhắc đến thương hiệu riêng biệt của ngẫu nhiên điểm nào là vô trình diễn mô tả của cô ý ấy.

3. Các người đùa nên hoạt động và sinh hoạt nhằm dò xét rời khỏi kỳ quan lại ở đâu và ngẫu nhiên ai mang lại câu vấn đáp đích thị nhanh nhất tiếp tục thắng.

4. Nếu ngẫu nhiên người đùa nào là rất có thể mang lại câu vấn đáp đúng mực trước lúc MC hiểu không còn những câu, anh ấy/cô ấy là kẻ thắng lợi và có được một phần đá quý đặc trưng.

5. Nếu ngẫu nhiên người đùa nào là mang lại câu vấn đáp sai trước lúc MC hiểu không còn những câu, anh ấy/cô ấy vẫn được luật lệ nối tiếp trò đùa.

Nội dung bài xích nghe:

Ann: Welcome to tướng our game show called ‘What's What?’. Please welcome our three guests Mary, Linda, and Duong who will be taking part in the game today.

Mary, Linda, and Duong: Good evening, everyone!

Ann: Now, the rules of the game are simple. I will read out six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam, either natural or man-made. This mô tả tìm kiếm won't include the proper names of any places. My three contestants have to tướng work out what the wonder is. Whoever gives the correct answer first is the winner.

Quảng cáo

Duong: Sounds easy.

Ann: Well, let's see... you are the winner and get a special gift if you can give the correct answer before I finish reading out all six sentences. But if you give the incorrect answer, you're out of that round of the game.

Mary: Exciting!

Ann: Now, bởi all of you understand how to tướng play the game?

Mary, Linda, and Duong: Yes.

Ann: OK, then let's play ‘ What's What? ’!

Hướng dẫn dịch:

Ann: Chào mừng chúng ta cho tới với lịch trình trò đùa có tên 'Cái gì là gì?'. Xin xin chào tía vị khách hàng chào Mary, Linda và Dương, những người dân tiếp tục nhập cuộc vô trò đùa ngày thời điểm ngày hôm nay.

Mary, Linda, và Duong: Chào bữa tối, từng người!

Ann: Bây giờ, những quy tắc của trò đùa cực kỳ giản dị và đơn giản. Tôi tiếp tục hiểu sáu câu tế bào mô tả một trong mỗi kỳ quan lại của VN, ngẫu nhiên hoặc tự tạo. Mô mô tả này sẽ không còn bao hàm thương hiệu đúng mực của ngẫu nhiên vị trí nào là. Ba sỹ tử nên dò xét rời khỏi điều kỳ lạ là gì. Ai vấn đáp đúng mực trước tiên là kẻ thắng lợi.

Dương: Nghe dường như dễ dàng.

Ann: Vâng, tất cả chúng ta hãy coi ... chúng ta là kẻ thắng lợi và có được một phần quà đặc trưng nếu như chúng ta có thể thể hiện câu vấn đáp đúng mực trước lúc tôi hiểu không còn cả 6 câu. Nhưng nếu như khách hàng thể hiện câu vấn đáp ko đúng mực, các bạn sẽ bị loại bỏ ngoài vòng đùa bại liệt.

Mary: Thật thú vị!

Quảng cáo

Ann: Bây giờ, thực hiện toàn bộ chúng ta hiểu luật chơi?

Mary, Linda, và Dương: Vâng.

Ann: OK, vậy tất cả chúng ta hãy chính thức 'Cái gì là gì? '!

2. Listen to tướng the next part of the radio programme. Then fill in the gaps with the words/numbers you hear. (Nghe phần tiếp theo sau. Sau bại liệt điền vô điểm rỗng tuếch những từ/số nhưng mà chúng ta nghe được.)

Bài nghe:

Ann: First sentence: it's a natural wonder in the (1) part of our country. Duong, bởi you want to tướng risk the answer?

Duong: Yes, it's easy. That's Phong Nha Cave.

Ann: No, sorry that's incorrect. So you're out of this round, Duong!

Duong: Oh dear!

Ann: Second sentence: it's a spectacular located (2) metres above sea near the west branch of a highway, either of you have the answer, Mary Linda?

Mary: No, not yet.

Linda: Not bầm.

Ann: OK, sánh I will continue with the sentence. It's situated in a national (3).

Linda: Is it Stone Cave in Kien Giang?

Ann: No, Kien Giang isn't in the centre of the country, Linda. So we have only one person Mary, still in the game now.

Mary: So nervous!

Ann: And the fourth sentence: the cave (4) by a local man in 2005.

Mary: I know. It must be Thien Duong or (5). Cave in Quang Binh.

Ann: Correct, Mary! Congratulations! You gave the correct answer before I read out sixth sentence, sánh you win this round of game and get a special gift.

Xem thêm: ren ở bulông là

Đáp án:

1. central.2. 2003. park4. discovered.5. Paradise

Nội dung bài xích nghe:

Ann: First sentence: it's a natural wonder in the central part of our country. Duong, bởi you want to tướng risk the answer?

Duong: Yes, it's easy. That's Phong Nha Cave.

Ann: No, sorry that's incorrect. So you're out of this round, Duong!

Duong: Oh dear!

Ann: Second sentence: it's a spectacular cave located 200 metres above sea level near the west branch of a highway. Do either of you have the answer, Mary and Linda?

Mary: No, not yet.

Linda: Not bầm.

Ann: OK, sánh I will continue with the third sentence. It's situated in a national park.

Linda: Is it Stone Cave in Kien Giang?

Ann: No, Kien Giang isn't in the centre of the country, Linda. So we have only one person, Mary, still in the game now.

Mary: So nervous!

Ann: And the fourth sentence: the cave was discovered by a local man in 2005.

Mary: I know. It must be Thien Duong or Paradise Cave in Quang Binh.

Ann: Correct, Mary! Congratulations! You gave the correct answer before I read out the sixth sentence, sánh you win this round of the game and get a special gift.

Hướng dẫn dịch:

Ann: Câu đầu tiên: bại liệt là 1 trong những kỳ quan lại ngẫu nhiên ở trung tâm của tổ quốc tất cả chúng ta. Dương, chúng ta vẫn muốn nguy hiểm trả lời?

Dương: Vâng, thiệt đơn giản. Đó là Động Phong Nha.

Ann: Không, nài lỗi này đó là ko đúng mực. Vì vậy, chúng ta bị loại bỏ ngoài vòng này, Dương!

Dương: Ôi trời!

Ann: Câu loại hai: bại liệt là 1 trong những hốc động ngoạn mục nằm tại vị trí chừng cao 200 mét đối với mực nước biển khơi sát nhánh tây của lối đường cao tốc. Các chúng ta đem câu vấn đáp ko, Mary và Linda?

Mary: Không, tôi vẫn ko.

Linda: Tôi không

Ann: OK, vậy nên tôi tiếp tục nối tiếp câu loại tía. Nó nằm trong một khu dã ngoại công viên vương quốc.

Linda: Có nên này đó là Hang đá ở Kiên Giang?

Ann: Không, Kiên Giang ko nên là trung tâm của tổ quốc, Linda. Vì vậy, tất cả chúng ta chỉ từ một người, Mary, giờ đây vẫn nối tiếp trò đùa.

Mary: Rất áy náy lắng!

Ann: Và câu loại tư: hốc động đang được một người con trai địa hạt phân phát hiện tại vô năm 2005.

Mary: Tôi biết. Phải là Thiên lối hoặc Động Thiên lối ở Quảng Bình.

Ann: Chính xác, Mary! Xin chúc mừng! quý khách hàng đã mang rời khỏi câu vấn đáp đúng mực trước lúc tôi hiểu câu loại sáu, vậy nên chúng ta vẫn giành thắng lợi vô trò đùa này và có được một phần quà đặc trưng.

3. Write six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam you know. (Viết 6 câu mô tả những kì quan lại ở VN nhưng mà chúng ta biết.)

Đoạn văn 1:

Ha Long Bay is a UNESCO World Heritage Site and popular travel destination in Quảng Ninh Province. French tourists visited it in the late 19th century, and named the cave Grotte des Merveilles. There are two bigger islands, Tuan Chau and Cat Ba. The protected area is from the Cai Dam petrol store to tướng Quang Hanh commune, Cam Pha town and the surrounding zone. It has two seasons: hot and moist summer, and dry and cold winter. It is trang chính to tướng 14 endemic floral species and 60 endemic faunal species.

Hướng dẫn dịch:

Vịnh Hạ Long được UNESCO thừa nhận là Di sản Thế giới và là điểm đến lựa chọn du ngoạn có tiếng ở tỉnh Quảng Ninh. Du khách hàng người Pháp đã đi vào thăm hỏi nó vô vào cuối thế kỷ 19, và gọi là mang lại hốc động là Grotte des Merveilles. Có nhì quần đảo to hơn là Tuần Châu và Cát Bà. Khu vực được đảm bảo kể từ siêu thị xăng dầu Cái Dăm cho tới xã Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả và vùng phụ cận. Nó đem nhì mùa: ngày hè rét độ ẩm và ngày đông thô và lạnh lẽo. Đây là điểm sinh sinh sống của 14 loại thực vật quánh hữu và 60 loại động vật hoang dã quánh hữu.

Đoạn văn 2:

It is a UNESCO World Heritage Site and popular travel destination in Quảng Ninh Province. French tourists visited in the late 19th century, and named the cave Grotte des Merveilles. There are two bigger islands, Tuan Chau and Cat Ba. The protected area is from the Cai Dam petrol store to tướng Quang Hanh commune, Cam Pha town and the surrounding zone. It has two seasons: hot and moist summer, and dry and cold winter. It is trang chính to tướng 14 endemic floral species and 60 endemic faunal species.

Hướng dẫn dịch:

Đây là Di sản Thế giới được UNESCO thừa nhận và là điểm đến lựa chọn du ngoạn có tiếng ở tỉnh Quảng Ninh. Khách du ngoạn người Pháp đã đi vào thăm hỏi vô vào cuối thế kỷ 19, và gọi là mang lại hốc động là Grotte des Merveilles. Có nhì quần đảo to hơn là Tuần Châu và Cát Bà. Khu vực được đảm bảo kể từ siêu thị xăng dầu Cái Dăm cho tới xã Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả và vùng phụ cận. Nó đem nhì mùa: ngày hè rét độ ẩm và ngày đông thô và lạnh lẽo. Đây là điểm sinh sinh sống của 14 loại thực vật quánh hữu và 60 loại động vật hoang dã quánh hữu.

4. Work in groups. Play the game " What's What ?" (Làm việc theo đuổi group. Chơi trò "What's what")

Bài giảng: Unit 5 Wonders of Viet Nam - Communication - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài xích giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 5 khác:

 • Từ vựng Unit 5: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập vô bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2a. Wirte the responses ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Write the words ... 2. Fill in each blank ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 53-54 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Read part of the conversation ... 2. Complete the sentences ...

 • Communication (phần 1-4 trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen to tướng the radio ... 2. Listen to tướng the next part ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 56 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read an article ... 2. Read the article ...

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen to tướng what ... 2. Listen again and complete ...

 • Looking Back (phần 1-7 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match adiectives ... 2. Underline the correct ...

 • Project (phần 1-3 trang 59 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read thí promotional ... 2. Find a photo ...

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài xích tập dượt trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 9 mới nhất đem đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook free mang lại teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-5-wonders-of-viet-nam.jsp

Xem thêm: có 6 bóng đèn loại 220v 100w