Giải Unit 10 Lớp 11 Speaking Trang 63 Sách Tiếng Anh Mới

     

3. Prepare another mix of cảnh báo cards for a talk about how to take care your vision. Use the information below and your own ideas.

(Chuẩn bị một số trong những ý chính viết trên các tờ ghi chép về cách quan tâm thị lực. Dùng tin tức cho dưới và ý kiến cá thể em nhằm trình bày.)

 
Bạn đang xem: Giải unit 10 lớp 11 speaking trang 63 sách tiếng anh mới

*

Dịch:

Chăm sóc thị lực

- đeo kính mát doạ báo vệ mắt

- ko dán mắt vào màn hình quá lâu: cứ nửa tiếng lại nhìn xuyên phòng

- hãy đọc trong những phòng có ánh sáng tốt

- giữ khoảng cách ít tốt nhất cách ti vi 1,5m

- tuân theo chỉ định và hướng dẫn của chưng sĩ nếu như bạn đeo kính áp trònc

- chạm chán chuyên gia mat nếu bạn nhìn không rõ hoặc mắt chúng ta bị tôn thương


Giải các bài tập Phần 3: Skills Unit 10: Healthy Lifestyle & Longevity giờ Anh Lớp 11 Sách new trang 62-65 khác • bài tập 1 Skills Reading SGK giờ đồng hồ Anh lớp 11 Tập 2 trang 62 1. The machines described in... • bài xích tập 2 Skills Reading SGK giờ Anh lớp 11 Tập 2 trang 62 2. Read an article about the... • bài xích tập 3 Skills Reading SGK giờ Anh lớp 11 Tập 2 trang 62 3. Find the words or... • bài bác tập 4 Skills Reading SGK tiếng Anh lớp 11 Tập 2 trang 62 4. Read the text again and... • bài tập 1 Skills Speaking SGK tiếng Anh lớp 11 Tập 2 trang 63 1. Below is a mix of note... • bài bác tập 2 Skills Speaking SGK giờ đồng hồ Anh lớp 11 Tập 2 trang 63 2. Work in pairs. Use the... • bài xích tập 3 Skills Speaking SGK tiếng Anh lớp 11 Tập 2 trang 63 3. Prepare another phối of... • bài tập 1 Skills Listening SGK tiếng Anh lớp 11 Tập 2 trang 64 1. Discuss with your... • bài xích tập 2 Skills Listening SGK giờ đồng hồ Anh lớp 11 Tập 2 trang 64 2. Look at the pictures.... • bài xích tập 3 Skills Writing SGK giờ Anh lớp 11 Tập 2 trang 65 3. Listen again. Which safety... • bài tập 1 Skills Writing SGK tiếng Anh lớp 11 Tập 2 trang 65 1. Read a story posted on... • bài xích tập 2 Skills Writing SGK giờ Anh lớp 11 Tập 2 trang 65 2. Read the story again and... • bài bác tập 3 Skills Writing SGK tiếng Anh lớp 11 Tập 2 trang 65 3. Use the information below...
bài trước bài bác sau


Xem thêm: Bài 4 Tin Học Bài 4 Lớp 12 Bài 4, Tin Học 12 Bài 4: Cấu Trúc Bảng

Unit 10 - giờ Anh Lớp 11: Healthy Lifestyle và Longevity
Phần 3: Skills Unit 10: Healthy Lifestyle and Longevity giờ đồng hồ Anh Lớp 11 Sách new trang 62-65
• bài tập 1 Skills Reading SGK giờ đồng hồ Anh lớp 11 Tập 2 trang 62 • bài tập 2 Skills Reading SGK tiếng Anh lớp 11 Tập 2 trang 62 • bài bác tập 3 Skills Reading SGK giờ Anh lớp 11 Tập 2 trang 62 • bài xích tập 4 Skills Reading SGK giờ Anh lớp 11 Tập 2 trang 62 • bài xích tập 1 Skills Speaking SGK tiếng Anh lớp 11 Tập 2 trang 63 • bài xích tập 2 Skills Speaking SGK giờ đồng hồ Anh lớp 11 Tập 2 trang 63 • bài bác tập 3 Skills Speaking SGK giờ Anh lớp 11 Tập 2 trang 63 • bài bác tập 1 Skills Listening SGK giờ Anh lớp 11 Tập 2 trang 64 • bài tập 2 Skills Listening SGK tiếng Anh lớp 11 Tập 2 trang 64 • bài bác tập 3 Skills Writing SGK giờ Anh lớp 11 Tập 2 trang 65 • bài bác tập 1 Skills Writing SGK giờ đồng hồ Anh lớp 11 Tập 2 trang 65 • bài xích tập 2 Skills Writing SGK tiếng Anh lớp 11 Tập 2 trang 65 • bài xích tập 3 Skills Writing SGK tiếng Anh lớp 11 Tập 2 trang 65


Xem thêm: Văn Bản Tôi Đi Học Tác Giả Là Ai, Ai Là Tác Giả Truyện Ngắn 'Tôi Đi Học'

Unit 10 - giờ Anh Lớp 11: Healthy Lifestyle and Longevity Tập 1 Unit 10 - giờ Anh Lớp 11: Healthy Lifestyle và Longevity Tập 2