TIẾNG ANH LỚP 11 UNIT 3 E

     

Bài học tập Unit 3 Lớp 11 A các buổi party phần Language Focushướng dẫn những em ôn tập ngữ pháp về dạng danh hễ từ động tự nguyên mẫu cùng rất đó là 1 số để ý mở rộng sinh sống dạng thụ động của danh đụng từ động trường đoản cú nguyên mẫu mã trong giờ Anh.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 11 unit 3 e


Tóm tắt bài

1. Pronunciation Language Focus Unit 3

2. Grammar Language Focus Unit 3

2.1.Gerund và Infinitive

2.2.Passive infinitive

2.3.Passive Gerund

3. Exercise Language Focus Unit 3

3.1. Language Focus Unit 3 Exercise 1

3.2.Language Focus Unit 3 Exercise 2

3.3.Language Focus Unit 3 Exercise 3

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Language Focus Unit 3


Vị trí và công dụng của danh rượu cồn từ vào câu

Danh cồn từ thống trị ngữGoing lớn the cinema is fun.Behaving lượt thích that is not good.Danh động từ che khuất giới từI am thinking about going camping in the mountain.She is afraid of doing there.Danh rượu cồn từ làm tân ngữ sau một vài động từHe likes swimming.I stopped smoking two years ago.Ta hoàn toàn có thể sử dụng tính từ sở hữu (Ann"s, Mary"s, my, his, her, their, ...) trước danh rượu cồn từ lúc bắt buộc thiết.I dislike her shouting at me.I detest your looking at me.He suggested our going to the cinema with him.

Vị trí với cách thực hiện động từ bỏ nguyên mẫu

Một số đụng từ theo sau bởi động từ bỏ nguyên mẫu, bao gồm hai phương pháp sử dụngĐộng từ chính + đụng từ nguyên mẫuWe hope to see you again.He swore not lớn come back.Động từ bao gồm + tân ngữ + cồn từ nguyên mẫuHe asked me to go with him.She told me to keep silent.Ta dùng động trường đoản cú nguyên mẫu mã đề giới thiệu lý doShe keeps a knife to protect herself from danger.He gave her money to help her finish her study.Ta sử dụng động tự nguyên chủng loại theo sau tính từ. Những tính từ được sử dụng để biểu đạt tình cảm hoặc thái độ về hành vi trong tương lai.She is glad to help him.We are ready to leave.Động từ bỏ nguyên mẫu cũng được dùng sau danh từIt"s time to go.He made a decision to wait.It"s a small price to pay for freedom.

b.1 Hình thức: to be + past participle

b.2 giải pháp dùng

Động trường đoản cú nguyên mẫu mã ở thể bị động được sử dụng sau một số động từ để chỉ sự thụ động của nhà ngữ.We hope to be considered again.He swore not to be treated lượt thích that again.Động từ nguyên mẫu mã bị động để đưa ra lý do.She works hard not khổng lồ be blamed.He gave money khổng lồ the poor children to be honoured.Động tự nguyên mẫu bị động theo sau các tính từ.I am eager to be selected.We are happy to be invited to lớn the party.Động trường đoản cú nguyên mẫu mã bị động cũng rất được dùng sau danh từIt"s time to be separated.It"s nice to be freed.

c.1Hình thức: being + past participle

c.2 giải pháp dùng

Danh cồn từ nghỉ ngơi thể thụ động có những cách dùng hệt như cách sử dụng của danh hễ từ ngơi nghỉ thể dữ thế chủ động nhưng nó đem nghĩa bị động. Danh cồn từ làm việc thể bị động cũng được dùng như một danh rượu cồn từ đứng về mặt ngữ pháp, ví dụ trong rất nhiều trường đúng theo như sau

Danh động từ bị động thống trị ngữBeing treated unfairly made her decide to lớn quit the job.Danh cồn từ thụ động làm tân ngữ sau một số động tự như like, hate, mind,...I don"t like being laughed at.Danh động từ thụ động làm tân ngữ đến giới từShe is afraid of being beaten.My father was looking forward to lớn being warmly greeted at the meeting.

Complete the sentences with the correct form, gerund or infinitive, using the words in brackets. (Hoàn thành câu với dạng đúng, danh rượu cồn từ hoặc nguyên mẫu, sử dụng các từ vào ngoặc.)

1. Most passengers dislike _____ lớn sit in small, uncomfortable seats on long flights. (have)

2. I must drive more carefully. I can"t risk ______ another speeding ticket. (get)

3. Did Dick mean ______ Sue about the party, or did it slip out accidentally? (tell)

4. You must keep ______ on the computer until you understand how khổng lồ use all of the programmes. (practise)

5. The judge demanded _________ the original document, not the photocopy. (see)

Guide to lớn answer

1. Having

2. Getting

3. Lớn tell

4. Practising

5. To see


Choose the correct answer khổng lồ complete the sentences. (Chọn câu trả lời đúng để xong xuôi câu.)

1. Ms. Thompson is always willing to help, but she doesn"t want _______ at trang chủ unless there is an emergency.

A. To điện thoại tư vấn B. To be called

2. The children agreed _______ the candy equally.

A. To lớn divide B. To be divided

3. I expected _______ khổng lồ the party, but I wasn"t.

A. Lớn invite B. Lớn be invited

4. I expected _______ at the airport by ny uncle.

A. To lớn meet B. To lớn be met

5. Mr. Steinberg offered ______ us to the train station.

A. To lớn drive B. To be driven

Guide khổng lồ answer

1. B

2. A

3. B

4. B

5. A


Choose the correct answer lớn complete the sentences. (Chọn câu trả lời đúng để xong câu.)

1. The new students hope ______ in many of the school"s social activities.

A. Including

B. Being included

C. Khổng lồ include

D. To lớn be included

2. Jack got into trouble when he refused _______ his briefcase for the customs officer.

A. Opening

B. Being opened

C. To open

D. To lớn be opened

3. Barbara didn"t mention ______ abotu her progress report at work, but I"m sure she is.

A. Concerning

B. Being concerning

C. Lớn concern

D. To be concerned

4. You"d better save some money for a rainy day. You can"t count on ______ by your parents every time you get into financial difficulty.

A. Rescusing

B. Being rescused

C. To lớn rescuse

D. Lớn be rescused

5. Please forgive me. I didn"t mean _____ you.

Xem thêm: 39+ Đề Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 7 Học Kì 1 Có Đáp Án, 60 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 7 (Có Đáp Án)

A. Upsetting

B. Being upset

C. To lớn upset

D. Khổng lồ be upset

Guide to answer

1. D

2. C

3. B

4. B

5. C


a. Passing the kitchen, he stopped drinking/ lớn drink a large glass of water.

b. They stopped talking/to talk when the teacher walked into the classroom.

c. Although she asked him lớn stop, he went on tapping/ lớn tap his pen on the table.

d. Dr Harris welcomed the members of the committee & went on introducing/ khổng lồ introduce the subject of the meeting.

e. I regret telling/ to lớn tell you that the mã sản phẩm you want is out of stock.

f. It cost me a fortune, "but I don"t regret spending/ to spend a year travelling around the world.

g. Remember checking/ to kiểm tra your answer before handing in your exam paper.

h. I remember putting/ khổng lồ put the money in the đứng top drawer, but it"s not there now.

i. Have you forgotten meeting/ to meet me years ago?

j. Don"t forget finding out/ lớn find out how many people are coming on Saturday.

Key

a. Passing the kitchen, he stopped drinking/ to drink a large glass of water.

b. They stopped talking/to talk when the teacher walked into the classroom.

c. Although she asked him to lớn stop, he went on tapping/ khổng lồ tap his pen on the table.

d. Dr Harris welcomed the members of the committee & went onintroducing/ to introduce the subject of the meeting.

e. I regret telling/ to tell you that the mã sản phẩm you want is out of stock.

f. It cost me a fortune, "but I don"t regret spending/ to spend a year travelling around the world.

g. Remember checking/ to check your answer before handing in your exam paper.

h. I remember putting/ to lớn put the money in the top drawer, but it"s not there now.

i. Have you forgotten meeting/ khổng lồ meet me years ago?

j. Don"t forget finding out/ to find out how many people are coming on Saturday.


Trên đây là nội dung bài học Language Focus Unit 3 Lớp 11 A party, để củng rứa nội dung ngữ pháp vừa học tập mời những em tham gia thực hành thực tế Trắc nghiệm Unit 3 lớp 11 Language Focus vày HỌC247 biên soạn.

Xem thêm: Giải Bài 1, 2 Trang 18 Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 18 19 20, Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 15: Ôn Tập Về Giải Toán


Câu 1:Choose the word or phrase - a, b, c, or d - that best fits the blank spacein each sentence

A friend of mine phoned _______ me to a party.


A.to takeB.takingC.to be takenD.being taken

Câu 3-5:Mời các em singin xem tiếp ngôn từ và thi test Online nhằm củng cố kiến thức về bài học này nhé!


Trong quy trình học tập nếu như có thắc mắc hay nên trợ giúp gì thì những em hãy phản hồi ở mụcHỏi đáp, cộng đồng Tiếng Anhaqv.edu.vnsẽ cung cấp cho các em một phương pháp nhanh chóng!