Tài Liệu Chuyên Hóa Học 10 Tập 1 Pdf

     

Sách Giáo Khoa chất hóa học Lớp 10 được bộ giáo dục và đào tạo và Đào Tạo biên soạn và kiến tạo .Sách có bảy chương khá đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, siêng đề hóa học …Mục lục Sách Giáo Khoa hóa học Lớp 10 :CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ – HÓA HỌC 10Bài 1. Yếu tắc nguyên tửBài 2. Hạt nhân nguyên tử, nhân tố hoá học, đồng vịBài 3. Luyện tập: nhân tố nguyên tửBài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tửBài 5. Cấu hình electron nguyên tửBài 6. Luyện tập: kết cấu vỏ nguyên tửĐề soát sổ 15 phút – Chương 1 – chất hóa học 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – hóa học 10CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN – HÓA 10Bài 7. Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa họcBài 8. Sự chuyển đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của những nguyên tố hóa họcBài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của những nguyên tố hóa học. Định vẻ ngoài tuần hoànBài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcBài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự chuyển đổi tuần hoàn thông số kỹ thuật electron nguyên tử cùng tính chất của những nguyên tố hóa họcĐề chất vấn 15 phút – Chương 2 – chất hóa học 10Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – chất hóa học 10CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌCBài 12. Liên kết ion – tinh thể ionBài 13. Links cộng hóa trịBài 14. Tinh thể nguyên tử với tinh thể phân tửBài 15. Hóa trị và số oxi hóaBài 16. Luyện tập: liên kết hóa họcĐề kiểm soát 15 phút – Chương 3 – chất hóa học 10Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – hóa học 10CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬBài 17. Bội phản ứng oxi hoá – khửBài 18. Phân một số loại phản ứng trong hoá học tập vô cơBài 19.


Bạn đang xem: Tài liệu chuyên hóa học 10 tập 1 pdf


Xem thêm: Hãy Kể Tên Các Tướng Giỏi Của Đinh Bộ Lĩnh, Nhà Nước Đại Cồ Việt Thời Đinh (968


Xem thêm: Muốn Xác Định Chiều Của Lực Điện Từ, Xác Định Chiều Của Lực Điện Từ Bằng Quy Tắc Nào


Luyện tập: phản bội ứng oxi hoá – khửBài 20. Bài thực hành số 1: phản bội ứng lão hóa – khửĐề khám nghiệm 15 phút – Chương 4 – hóa học 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – chất hóa học 10CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGENBài 21. Bao gồm về team halogenBài 22. CloBài 23. Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối cloruaBài 24. Qua loa về hợp chất tất cả oxi của cloBài 25. Flo – Brom – IotBài 26. Luyện tập: nhóm halogenBài 27. Bài thực hành số 2: tính chất hóa học tập của khí clo với hợp hóa học của cloBài 28. Bài thực hành thực tế số 3: tính chất của Brom và IotĐề chất vấn 15 phút – Chương 5 – hóa học 10Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – chất hóa học 10CHƯƠNG 6. OXI – LƯU HUỲNHBài 29. Oxi – ozonBài 30. Giữ huỳnhBài 31. Bài thực hành số 4: đặc thù của oxi, lưu huỳnhBài 32. Hiđro sunfua – diêm sinh đioxit – lưu huỳnh trioxitBài 33. Axit sunfuric – muối bột sunfatBài 34. Luyện tập oxi và lưu huỳnhBài 35. Bài thực hành số 5: tính chất các hợp hóa học của lưu lại huỳnhĐề kiểm soát 15 phút – Chương 6 – chất hóa học 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – chất hóa học 10CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC – HÓA HỌC 10Bài 36. Tốc độ phản ứng hóa họcBài 37. Bài thực hành số 6: vận tốc phản ứng hóa họcBài 38. Thăng bằng hóa họcBài 39. Luyện tập vận tốc phản ứng và thăng bằng hóa họcĐề chất vấn 15 phút – Chương 7 – chất hóa học 10Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 7 – chất hóa học 10ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) – HÓA 10