ôn tập đầu năm hóa 12

ÔN TẬP ĐẦU NĂM
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG trung học phổ thông PHÚ BÀI
GIÁO VIÊN THUYẾT TRÌNH: LÊ TRỊNH MINH PHƯƠNG
TỔ CHUYÊN MÔN : HÓA HỌC
Phú Bài, ngày 09 mon 9 năm 2021
PHẦN I: HÓA HỌC VÔ CƠ
1. Phân loại:
2. Sự năng lượng điện li:
3. Điều khiếu nại phản xạ trao thay đổi ion:
HNO3
CO
CO2
4. Các phù hợp hóa học vô sinh cần thiết lưu ý:
PHẦN II: HÓA HỌC HỮU CƠ
1. Phân loại:
- Đồng đẳng: Những phù hợp hóa học cơ học sở hữu bộ phận phân tử rộng lớn tầm thường nhau một hoặc nhiều group CH2 tuy nhiên sở hữu đặc điểm hoá học tập tương tự động nhau là những hóa học đồng đẳng, bọn chúng phù hợp trở nên mặt hàng đồng đẳng.

Bạn đang xem: ôn tập đầu năm hóa 12

- Đồng phân: Những phù hợp hóa học cơ học không giống nhau sở hữu nằm trong CTPT gọi là những hóa học đồng phân.
2. Phân biệt định nghĩa đồng đẳng, đồng phân
3. Các Hidrocacbon thông thường gặp:
4. Các dẫn xuất của Hidrocacbon thông thường gặp:
4. Các dẫn xuất của Hidrocacbon thông thường gặp:
5. Cách gọi thương hiệu phù hợp hóa học hữu cơ
CH3(CH3)CH-: Isopropyl
5. Cách gọi thương hiệu thay cho thế của phù hợp hóa học hữu cơ
2,3-đimetyl butan
CH3 – CH – CH2 – CH = CH2
|
CH3
4 – metyl pent – 1 - en
3 – metyl but – 1 - in
1 2 3 4 5
4 – Metyl Pentan – 2 – ol
6 5 4 3 2 1
3,5 – đimetyl hexanal
6 5 4 3 2 1
3 – etyl – 5 – metyl hexanoic
 
5. Cách gọi thương hiệu thay cho thế của phù hợp hóa học hữu cơ
6. Một số phản xạ chất hóa học cần thiết nhớ:
a. Phản ứng thế của ankan:
 
 
 
 
Quy tắc thế: Nguyên tử H links với Cacbon bậc cao hơn nữa tiếp tục dễ dàng bị thế rộng lớn.
6. Một số phản xạ chất hóa học cần thiết nhớ:
b. Phản ứng nằm trong của anken:
CH2 = CH – CH3 + HCl
(Propen)
CH3 – CHCl – CH3
(2-clo propan/ thành phầm chính)
CH2Cl – CH2 – CH3
(1-clo propan/ thành phầm phụ)
Quy tắc cộng: Sản phẩm chủ yếu ưu tiên nằm trong X (của HX) vô Cacbon bậc cao
6. Một số phản xạ chất hóa học cần thiết nhớ:
c. Phản ứng trùng khớp của ankađien liên hợp:
n CH2 = CH – CH = CH2
(Buta – 1,3 – đien)
 
6. Một số phản xạ chất hóa học cần thiết nhớ:
d. Phản ứng thế Ank – 1 – in bởi ion kim loại:
CH ≡ C – CH3 + AgNO3 + NH3 →
(Propin)
CAg ≡ C – CH3 ↓ + NH4NO3
(Vàng)
6. Một số phản xạ chất hóa học cần thiết nhớ:
e. Phản ứng lão hóa ko trọn vẹn của Ancol:
 
CH3 – CH2 – CHO + Cu + H2O
(Propanal/ Andehit propionic)
6. Một số phản xạ chất hóa học cần thiết nhớ:
f. Phản ứng thế H của vòng benzen (phenol) bởi Brom:
+ 3Br2 →
↓ (trắng) + 3HBr
(2,4,6-tribromphenol)
6. Một số phản xạ chất hóa học cần thiết nhớ:
g. Phản ứng tráng gương của andehit:
CH3 – CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3 – COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO3
(Etanal/ Andehit axetic)
6. Một số phản xạ chất hóa học cần thiết nhớ:
h. Phản ứng tạo nên este của axit cacboxylic:
 
PHẦN III: LUYỆN TẬP
1. Lí thuyết:

Câu 1: Chất CH3 –CH – CH3 mang tên là gì trong những thương hiệu bên dưới đây
CH3
A. 1,2 – dimetyl etanol B. 2- metyl etan
C. isopropan D. 2 – metyl propan
Câu 2: Nhận xét tại đây sai ?
A. Tất cả những ankin đều cháy Lúc được thắp vô oxi.
B. Tất cả những ankin đều làm mất đi color hỗn hợp KMnO4.
C. Tất cả những ankin đều làm mất đi color hỗn hợp brom.
D. Tất cả những ankin đều ứng dụng với hỗn hợp AgNO3 vô amoniac.
Câu 3: Propen nhập cuộc phản xạ cùng theo với HCl cho tới thành phầm đó là hóa học nào là bên dưới đây?
A. 2-clopropen B. 1-clopropen C. 2-clopropan D. 1-clopropan
CH2 = CH – CH3 + HCl → CH3 – CHCl – CH3
(Propen) (2 – Clo Propan)

PHẦN III: LUYỆN TẬP
Câu 4: Dãy đồng đẳng của benzen sở hữu công thức cộng đồng là:

A.CnH2n+6 ; n≥6 B. CnH2n-6 ; n≥3 C. CnH2n-6 ; n≤6 D. CnH2n-6 ; n≥6

Câu 5: Có từng nào hóa học rất có thể nhập cuộc phản xạ tráng gương trong những hóa học sau: andehit propionic, butan-1-ol, axetilen, metanal, phenol, pent-1-in.

A. 1 chất B. 2 chất C. 4 chất D. 5 chất

Câu 6: Thuốc demo nhằm phân biệt glixerol, etanol và metanal là:

A. Dung dịch AgNO3/ NH3, Cu(OH)2 B. Na, hỗn hợp brom
C. Cu(OH)2, hỗn hợp NaOH D. Dung dịch brom, quì tím

PHẦN III: LUYỆN TẬP
Câu 7: Dãy bao gồm những hóa học đều ứng dụng với ancol etylic là:

A. NaOH, K, HCOOH (xúc tác). B. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xt).
C. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol). D. Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).
C2H5 – OH
* 2C2H5 – OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2
 
 
Câu 8: Công thức cộng đồng của những axit cacboxylic đơn chức, no, mạch hở là:

CnH2nO2 ( n ≥ 0) B. CnH2n+1COOH (n ≥ 0).
C. (CH2O)n. D. CnH2n+1-2kCOOH (n ≥ 0).
Câu 9: Số đồng phân của axit C4H8O2 là:

Xem thêm: Giày Nike Air Force 1 Dior Rep 1:1 cực chất tại BT Sneaker

A. 2 B. 3 C. 4 D.5
Axit no, đơn
CH3 – CH2 – CH2 – COOH
PHẦN III: LUYỆN TẬP
2. Bài tập:
Bài 1: Cho 2,24 lit (đktc) anken X lội qua loa bình đựng hỗn hợp Br2 thì thấy lượng bình tăng 5,6 gam. CTPT của anken là:

A. C3H6 B. C4H8 C. C5H10 D. C6H12
 
PHẦN III: LUYỆN TẬP
Bài 2: Hỗn phù hợp X bao gồm nhì ancol no, đơn chức sau đó nhau vô mặt hàng đồng đẳng. Cho 3,35 gam láo lếu phù hợp X phản xạ với Na thì nhận được 0,56 lit H2 (đktc). CTCT thu gọn gàng của nhì ancol là:

A. C2H5OH, C3H7OH B. C3H7OH, C4H9OH
C. C4H9OH, C5H11OH D. C5H10OH, C6H13OH
 
PHẦN III: LUYỆN TẬP
Bài 3: Cho 4,4 gam anđehit đơn chức X phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, đun giá, nhận được 21,6 gam Ag. Công thức của X là

A. HCHO B. CH3CHO C. C2H3CHO D. C2H5CHO
Gợi ý:

CTPT của andehit đơn chức?
Phản ứng tráng gương:
Trường phù hợp 1: 1 andehit đơn chức → 2Ag
Trường phù hợp 2: HCHO → 4 Ag
- Tìm số mol andehit → Phân tử khối andehit?
 
PHẦN III: LUYỆN TẬP
Bài 4: Muốn dung hòa 8,064 gam một axit cơ học X nên dùng 200 gam hỗn hợp NaOH 2,24%. X là

A. CH3COOH. B. CH3CH2COOH.
C. HCOOH. D. CH2=CHCOOH.
Gợi ý:

Lập CTPT của Axit X?
Tính số mol của NaOH, suy rời khỏi số mol của X?
Viết phương trình phản ứng?
Tìm MX ?
 
PHẦN III: LUYỆN TẬP
Bài 5: Đun nóng 6 gam CH3COOH với 9,2 gam C2H5OH (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến Lúc phản ứng đạt tới trạng thái cân nặng cân bằng thì được 5,5 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là

A. 55%. B. 62,5%. C. 75%. D. 80%.
Gợi ý:

Tính số mol axit, ancol, este?
Viết phương trình phản xạ → Số mol este theo đòi phương trình?
So sánh số mol este theo đòi phương trình và thực tế?
Rút rời khỏi hiệu suất phản ứng?
 

0,1 mol (theo phương trình)
Giáo viên cỗ môn tiếp tục đem tư liệu cho tới HS bên trên Microsolf Teams.
HS hoàn thành xong phần áp dụng vô vở (các dạng đo lường và tính toán cần thiết giải rõ ràng theo đòi cách thức tự động luận).
Thời gian ngoan nộp bài xích sau 3 ngày trừng trị sóng.
Cảm ơn chúng ta tiếp tục để ý theo đòi dõi! Có vướng mắc gì van contact nhà giáo cỗ môn và để được hiểu bài xích chất lượng tốt rộng lớn.
PHẦN IV: VẬN DỤNG

Xem thêm: vô hạn tuần hoàn là gì