nghi thức chuông mõ

NGHI THỨC KHAI CHUÔNG MÕ

Bạn đang xem: nghi thức chuông mõ

CÔNG PHU CHIỀU

- Duy na: tấn công 3 giờ chuông (nhớ thức nhẹ nhõm 2 giờ trước, tiếp sau đó tấn công 3 giờ lớn) (OO OO O)

- Duyệt chúng: tấn công 3 giờ mõ (nhớ thức nhẹ nhõm 2 giờ nhỏ, tiếp sau đó tấn công 3 giờ lớn) (X X X X X)

- Duy na: tấn công 1 giờ chuông (O)

- Duyệt chúng: đánh 1 giờ mõ (X)

- Duy na: đánh 1 giờ chuông (O)

- Duyệt chúng: đánh 1 giờ mõ (X)

- Duy na: đánh 1 giờ chuông (O)

- Duyệt chúng: đánh 1 giờ mõ    (X)

- Duyệt chúng: đánh 4 giờ mõ    (X XX X)

- Duy na: dập chuông và tiếp sau đó công ty sám chính thức tụng kinh.

CÔNG PHU KHUYA

- Duy na: tấn công 3 giờ chuông (nhớ thức nhẹ nhõm 2 giờ, tiếp sau đó tấn công 3 giờ lớn) (OO OO O)

- Duyệt chúng: tấn công 3 giờ mõ (nhớ thức nhẹ nhõm 2 giờ, tiếp sau đó tấn công 3 giờ lớn) (X X X X X)

- Duy na: tấn công 1 giờ chuông (O)

- Duyệt chúng: tấn công 1 giờ mõ (X)

- Duy na: tấn công 1 giờ chuông (O)

- Duyệt chúng: tấn công 1 giờ mõ (X)

- Duy na: tấn công 1 giờ chuông (O)

- Duyệt chúng: tấn công 1 hồi mõ (X X X X X X X X X X X X...)

Xem thêm: bài tập tiếng việt lớp 3 trang 11

- Duy na: tấn công 1 giờ chuông (O)

- Duyệt chúng: tấn công 1 hồi mõ (X X X X X X X X X X X X...)

- Duy na: tấn công 1 giờ chuông (O)

- Duyệt chúng: tấn công 1 giờ mõ (X)

- Duy na: đánh 1 giờ chuông (O)

- Duyệt chúng: đánh 1 hồi mõ (X X X X X X X X X X X X...)

- Duyệt chúng: đánh 4 giờ mõ (X XX X)

- Duy na: dập chuông và tiếp sau đó công ty sám chính thức tụng kinh.

Khi tụng kinh hoặc tụng những bài xích sám cần thiết lưu ý:

- Mõ: vứt giờ đầu, tấn công giờ loại nhì, vứt giờ loại phụ thân, tấn công giờ loại tư rồi kế tiếp tấn công từng giờ đều tay cho tới không còn bài xích.

Thí dụ:

- Lò hương thơm vừa vặn bén rán đàn.

Bỏ chữ “lò”, tấn công chữ “hương”, vứt chữ “vừa”, tấn công chữ “bén”. Sau cơ kế tiếp tấn công từng giờ đều tay cho tới không còn bài xích.

- Mõ: tấn công 2 giờ trước lúc chấm dứt bài xích.

Thí dụ:

- Chữ Ta bà ha

Ta (X) bà (XX) ha (X)

- Đều trọn vẹn trở thành Phật đạo.

Thành (X) Phật (XX) đạo (X)

- Chuông: tấn công 1 giờ sau khoản thời gian hoàn thành bài xích sám hoặc kinh. 

Xem thêm: dai chua te