language focus unit 3 lớp 11

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: language focus unit 3 lớp 11

Pronunciation

Listen and repeat.

(Nghe và tái diễn.)

/l/

/r/

/h/

lunch

pretty                           

hit

lovely

Europe

house

lemonade

parent

holiday                   

jelly

really

hospital                   

glass

restaurant

husband                 

salad

library

helicopter                

Practise reading aloud these sentences.

(Thực hành gọi to tướng những câu sau.)

1. Hello, Mr. Allen. You’re early for lunch. It’s only eleven o’clock.

(Chào, ông Allen. Ông cho tới ăn trưa sớm thế. Giờ mới mẻ chỉ 11 giờ.)

2. I’d lượt thích a plate of salad, a glass of lemonade, a slice of melon and some jelly, please.

(Tôi mong muốn 1 đĩa salad,  1 ly nướ chanh, một thời gian chanh và không nhiều thạch.)

3. Laura is a really pretty librarian in the public library.

(Laura thực sự là 1 quản ngại thư đáng yêu ở tủ sách công nằm trong.)

4. Her parents own a restaurant in a country in central Europe.

(Bố u cô ấy chiếm hữu một nhà hàng quán ăn ở một nước Trung Âu.)

5. Hello, Harry. Have you heard the news? There’s been a horrible accident. A helicopter has hit Helen’s house.

(Chào, Harry. quý khách nghe tin yêu gì chưa? Có một tai nạn ngoài ý muốn kinh khủng. Một cái trực thăng tiếp tục đâm nhập nhà đất của Helen.)

6. Helen and her husband will have to tướng spend their holiday in hospital.

(Helen và ông chồng cô ấy tiếp tục nên trải qua chuyện kỳ ngủ ở khám đa khoa.)

Grammar 1

Task 1. Complete the sentences with the correct size, gerund or infinitive. using the words in brackets.

(Hoàn trở thành câu với dạng đích thị, danh động kể từ hoặc nguyên vẹn kiểu mẫu, dùng những kể từ nhập ngoặc.)

1. Most passengers dislike…………to sit in small, uncomfortable seats on long flights. (have)

2. I must drive more carefully. I can’t risk…………another speeding ticket. (get)

3. Did Dick mean………… Sue about the tiệc nhỏ, or did it slip out accidentally? (tell)

4. You must keep…..on the computer until you understand how to tướng use all of the programmes. (practise)

5. The judge demanded………..the original document, not the photocopy. (see)

Phương pháp giải:

- dislike + V-ing: không thích 

- can't risk + V-ing: không chịu đựng được

- mean to tướng V: cố ý thao tác gì

- keep + V-ing: vẫn cứ

- demand to tướng V: có yêu cầu thao tác gì

Lời giải chi tiết:

1. Most passengers dislike having to sit in small, uncomfortable seats on long flights.

(Hầu không còn quý khách ko quí ngồi những khu vực ko tự do thoải mái và eo hẹp và chật bên trên những chuyến cất cánh lâu năm.)

2. I must drive more carefully. I can’t risk getting another speeding ticket. 

(Tôi nên tài xế cẩn trọng rộng lớn. Tôi hoàn toàn có thể bị trị vận tốc lần tiếp nữa.)

3. Did Dick mean to tell Sue about the tiệc nhỏ, or did it slip out accidentally?

(Có nên Dick cố ý phát biểu với Sue về buổi tiệc, hoặc nó đơn giản vô tình tiết lộ?)

4. You must keep practising on the computer until you understand how to tướng use all of the programmes.

(Bạn nên nối tiếp thực hành thực tế bên trên PC cho tới khi chúng ta biết phương pháp dùng toàn bộ những lịch trình.)

5. The judge demanded to see the original document, not the photocopy.

(Quan toàn đòi hỏi coi tư liệu gốc, ko nên tư liệu phô-tô.)

Grammar 2

Task 2. Choose the correct answer to tướng complete the sentences.

(Chọn câu vấn đáp đích thị nhằm hoàn thiện câu.)

Example: When I told Tim the news, he seemed ............... .

(Ví dụ: Khi tôi kể Tim nghe tin yêu bại, anh ấy dường như sửng sốt.)

A. to tướng surprise          B. to tướng be surprised

1. Ms. Thompson is always willing to tướng help, but she doesn’t want …………at home page unless there is an emergency.

 A. to tướng điện thoại tư vấn                 B. to tướng be called

2. The children agreed…………….the candy equally.

A. to tướng divide              B. to tướng be divided

3. I expected………………..to tướng the tiệc nhỏ, but I wasn't.

A. to tướng invite              B. to tướng be invited

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 98

4. I expect………………………at the airport by my uncle.

A. to tướng meet               B. to tướng be met

5. Mr. Steinberg offered………………….us to tướng the train station.

A. to tướng drive              B. to tướng be driven

Lời giải chi tiết:

1. B 2. A 3. B 4. B 5. A

1. B

Ms. Thompson is always willing to tướng help, but she doesn’t want to be called at home page unless there is an emergency.

(Cô Thompson luôn luôn sẵn sàng trợ giúp, tuy nhiên cô ấy không thích bị gọi khi ở trong nhà trừ Khi đem tình huống khẩn cấp cho.)

2. A

The children agreed to divide the candy equally.

(Trẻ con cái đồng ý phân chia kẹo như nhau.)

3. B

I expected to be invited to the tiệc nhỏ, but I wasn't.

(Tôi hy vọng được mời mọc cho tới buổi tiệc, tuy nhiên ko.)

4. B

I expect to be met at the airport by my uncle.

(Tôi hy vọng được chú đón ở trường bay.)

5. A

Mr. Steinberg offered to drive us to tướng the train station.

(Ông Steinberg đề xuất chở Shop chúng tôi cho tới căn nhà ga.) 

Grammar 3

Task 3. Choose the correct answer to tướng complete the sentences.

(Chọn câu vấn đáp đích thị nhằm hoàn thiện câu.)

Example: Instead of being excited about the good news, Tom seemed to tướng be indifferent.

(Thay vì thế hào hứng về tin yêu chất lượng tốt lành lặn, Tom dường như như lãnh đạm.)

A. exciting              

B. being excited           

C. to tướng excite            

D. to tướng be excited 

1. The new students hope………..in many of the school’s social activities.

A. including            

B. being included

C. to tướng include           

D. to tướng be included

2. Jack got into trouble when he refused………his briefcase for the customs officer.

A. opening              

B. being opened

C. to tướng open              

D. to tướng be opened

3. Barbara didn’t mention …………about her progress report at work, but I’m sure she is.

A. concerning           

B. being concerned

C. to tướng concern          

D. to tướng be concerned

4. You’d better save some money for a rainy day. You can’t count on………… by your parents every time you get into financial difficulty.

A. rescuing               

B. being rescued

C. to tướng rescue             

D. to tướng be rescued

5. Please forgive u. I didn’t mean………….you.

A. upsetting            

B. being upset

C. to tướng upset              

D. to tướng be upset

Lời giải chi tiết:

1. D

The new students hope to be included in many of the school’s social activities.

(Những SV mới mẻ hy vọng được nhập cuộc nhập những hoạt động và sinh hoạt xã hội của ngôi trường.)

Giải thích: hope to tướng V: hy vọng thao tác gì

2. C

Jack got into trouble when he refused to open his briefcase for the customs officer.

(Jack bắt gặp phiền nhiễu Khi kể từ chối cởi tư trang bên trên cổng thương chính.)

Giải thích: refuse to tướng V: kể từ chối thực hiện gì

3. B

Barbara didn’t mention being concerned about her progress report at work, but I’m sure she is.

(Barbara ko kể đem tương quan cho tới report tiến bộ triển nhập việc làm, tuy nhiên tôi chắc chắn rằng cô ấy đem.)

Giải thích: mention + V-ing: nói đến việc gì

4. B

You’d better save some money for a rainy day. You can’t count on being rescued by your parents every time you get into financial difficulty.

(Bạn nên tiết kiệm ngân sách và chi phí chi phí sử dụng Khi trở ngại. quý khách ko thể khi này cũng rất được cha mẹ tương trợ mỗi lúc đem trở ngại tài chủ yếu.)

Giải thích: count on + V-ing: nương tựa vào

5. C

Please forgive u. I didn’t mean to upset you.

(Xin hoặc buông bỏ mang lại tôi. Tôi ko cố ý thực hiện chúng ta buồn.)

Giải thích: mean to tướng V: cố ý thao tác gì

Xem thêm: sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới