Ký Hiệu Thuộc Và Không Thuộc

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

điền kí hiệu ( thuộc, ko thuộc, tập hợp con ) phù hợp vào ô vuông 

-3 ( ) N

-3 ( ) Z

-3 ( ) Q

-2/3 ( ) Z

-2/3 ( ) Q

N ( ) Z ( ) Q

 

 


*
>..." onerror="this.src="https://aqv.edu.vn/assets/img/avt/2.png"" />
*

Điền ký kết hiệu thuộc, ko thuộc,tập nhỏ vào ....

Bạn đang xem: Ký hiệu thuộc và không thuộc

-3................N -3.........Z -3.............................Q -2/3.............Z -2/3.......................Q N.....................Z.........................Q


(-3 otin N) (frac-23in Q)

(-3in Z)

(-3in Q) (Nsubset Zsubset Q)

(frac-23 otin Z)


-3( otin)N -3(in)Z

-2/3(in)Z -2/3(in)Q

N(subset)Z(subset)Q -3(in)Q

Không biết đúng ko nữa

*
 mk chưa hk


bài 1 điền (e,e ko thuộc,c) phù hợp vào ...

a)-9...N -9...z -9...Q

b)-8/9...N -8/9...Z -8/9...Q N...Z...Q

bài 2 diền các kí hiệu N Z Q vào ...

1.11e... 2. 1/5e...

Xem thêm: Mặc Dù Ông H Có Tên Trong Danh Sách Họp Bàn Về Phương Án Giải Phóng Mặt Bằng

3.-26e... 4.-3/4e...


Bài 1: 

a) (-9 otin N)

(-9in Z)

(-9in Q)

b) (-dfrac89 otin N)

(-dfrac89 otin Z)

(-dfrac89in Q)

(Nsubset Zsubset Q)


điền kí hiệu thuộc, k thuộc , bé vào ô trống

1, 9 Z

2,-15 N

3, -15 Q

4, -3/7 Q

5, 3,4 Q 

6,N Q

7, Z Q

8, N Z Q


1)Điền những kí hiệu :thuộc , ko thuộc ,con thích hơp vào khu vực trống 

a)3....Z b)-4.....N c)1....n d)N....Z e)1;-2...Z


a, điền các kí hiệu nằm trong , ko nằm trong , tập hợp bé ,tập hợp rỗng , giao vào chỗ trống

-3 phần 4 ô trống Z ; 0 ô trống N ; 3,275 ô trống N

-13 Ô TRỐNG z ; N ô trống Z = N ; N ô trống Z

b, điền vào vị trí trống

cho tập C là tập hợp các số chẵn , tập L là tập các số lẻ lúc đó C giao L = ....

Xem thêm: Văn Bản Sự Tích Hồ Gươm (Chi Tiết), Tóm Tắt Sự Tích Hồ Gươm

helf me


(dfrac-34) ( otin) Z ; 0 ( otin) N ; 3,275( otin) N

-13 (in) Z ; N (subset) Z=N ; N(subset) Z


5.Cho tập thích hợp A = 1,2,3điền các kí hiệu ở trong , ko ở trong , con thích hợp vào khu vực trống :3...A 5...A1...A 2,3...ATập hợp rỗng...A

1.Điền ký hiệu thuộc,ko thuộc

a.1,3...I(số vô tỉ)

b.3,1252132...I

c.-67.....Z

d.-2,(5)...Q

giúp mk nha.Mơn


Điền thuộc hay là không thuộc vào chỗ trống sau đây

-1....N -1....Z -1....Q

7/12....N 7/123....Z 7/123....Q

3,05....N 3,05....Z 3,05....Q

-2/3....N -2/3....Z -2/3....Q

1035....N 1035....Z 1035....Q


-1∉ N -1∈ Z -1∈ Q 7/12 ∉ N 7/123 ∉ Z 7/123 ∈ Q 3,05 ∉ N 3,05 ∉ Z 3,05 ∈ Q

-2,3 ∉ N -2,3 ∉ Z -2,3 ∈ Q 1035 ∈ N 1035 ∈ Z 1035 ∈ Q

Tick cho bạn nha

*


-1 ( otin) N ; (-1in Z) ; (-1in Q) ;(dfrac712 otin N);(dfrac7123 otin Z;dfrac7123in Q;3,05 otin N;3,05 otin Z;3,05in Q)

(dfrac-23 otin N;dfrac-23 otin Z;dfrac-23in Q;1035in N;1035in Z)

(1035in Q)


Điền kí hiệu thuộc, ko thuộc phù hợp vào ô trống:

-2... N. ; -2 .....Z ; -2..... Q ; 1 phần 5.... N. ; một phần 5 ..... Z.; một trong những phần 5 .... Q. ;

-1 phần 2 .... Z. ; -1 phần 2.... Q.


-2 ko thuộc N ; -2 ở trong Z ; -2 trực thuộc Q ; 01/05 ko nằm trong N; 1 tháng 5 ko nằm trong Z; 1/5 thuộc Q ( tất nhiên rồi những số hữu tỉ mà...)