khi phân tích hợp chất x chứa 27 273

Giải quí quá trình giải:

Bạn đang xem: khi phân tích hợp chất x chứa 27 273

 Đặt công thức của $X$ là: $COx$

%$C=$ `(12.100%)/(12+16x)` $=27,273$%

⇔ $12.100$% $=27,273$% $(12+16x)$

⇔ $1200=327,276+436,368x$

⇒ $x≈2$

⇒ $CTHH$ của $X$ là $CO2$

** Hóa trị của $O$ là $II$. Gọi hóa trị của $C$ là $a$

Theo quy tắc hóa trị, tao có:

$a.1=II.2$

⇒ $a=$ `(IV)/I` $=IV$

Vậy hóa trị của $C$ là $IV$

Hãy hùn người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: rễ quý trời cho

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

2 vote

Xem thêm: cách chèn logo trong photoshop