i don't think max broke your vase because he wasn't

Câu hỏi:

19/03/2020 37,234

Bạn đang xem: i don't think max broke your vase because he wasn't

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

Question 47: I don't think Max broke your vase because he wasn't here then.

A. Max wouldn't have broken your vase because he wasn't here then.

B. Max was likely lớn break your vase because he wasn't here then.

C. Max can't have broken your vase because he wasn't here then.

Đáp án chủ yếu xác

D. Max wasn't able lớn break your vase because he wasn't here then.

Đáp án C

Kiến thức về động kể từ khuyết thiếu

Can't + have + Vp2: thao diễn mô tả những vấn đề ko thể vẫn xẩy ra vì như thế với địa thế căn cứ, hạ tầng rõ rệt.

Đề bài: Tôi ko suy nghĩ Maz vẫn làm vỡ tung lọ hoa của doanh nghiệp vì như thế anh ấy ko ở bại.

A. Max sẽ không còn làm vỡ tung áy náy hoa của doanh nghiệp vì như thế anh ấy ko ở bại.

B. Max với năng lực làm vỡ tung bọn họ hoa của doanh nghiệp vì như thế anh ấy ko ở đây

C. Max ko thể làm vỡ tung lọ hoa của doanh nghiệp được vì như thế anh ấy ko ở đấy.

D. Max ko thể làm vỡ tung lọ hoa của doanh nghiệp vì như thế anh tớ ko ở đấy.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 45: The assumption that smoking has bad effects on our health have been proved.

A. The

B. that

C. effects on

D. have

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Question 7: Some scientists say that there are enough resources lớn ______ 8 billion people.

A. provide

B. distribute

C. raise

D. support

Xem thêm: spent + to v

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 44: All the candidates for the scholarship will be equally treated aarding of their sex, age, or nationality.

A. candidates

B. scholarship

C. regarding

D. nationality

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Question 10: The world work is developing very quickly. If you don't self-learn continuously, we will not ______  social movements.

A. put up with

B. keep up with

C. get on with

D. deal with

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Question 8: ______ the flood has receded, people can move back into their homes.

A. Now that

B. Due to

C. Although

D. So that

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.
Question 5: People are not aware ______ the problem of overpopulation.

A. for

B. of

C. at

D. in

Xem thêm: cách đấu nguồn tổ ong

TÀI LIỆU VIP VIETJACK