Hóa 12 Bài 2 Trang 18

     

Hướng dẫn giải bài bác 4. Luyện tập: Este cùng chất to sgk hóa học 12. Nội dung bài Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 18 sgk hóa học 12 bao hàm đầy đủ phần định hướng và bài bác tập, đi kèm công thức, phương trình hóa học, chăm đề… gồm trong SGK để giúp các em học viên học giỏi môn hóa học 12, ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Hóa 12 bài 2 trang 18

I – KIẾN THỨC CẦN NHỚ

*

II – BÀI TẬP

Dưới đấy là phần gợi ý Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 18 sgk hóa học 12 tương đối đầy đủ và ngắn gọn nhất. Nội dung chi tiết bài giải các bài tập các bạn xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 18 hóa 12

So sánh chất phệ và este về: nguyên tố nguyên tố, quánh điểm cấu tạo phân tử và đặc thù hóa học.

Bài giải:

So sánh este với chất béo:

*

Nhìn chung, este sở hữu nghĩa rộng hơn, bao hàm chất béo.

2. Giải bài bác 2 trang 18 hóa 12

Khi đun tất cả hổn hợp hai axit cacboxylic cùng với glixerol (axit H2SO4 làm xúc tác) hoàn toàn có thể thu được mấy trieste? Viết công thức cấu tạo của các chất này?

Bài giải:

Khi đun tất cả hổn hợp hai axit cacboxylic cùng với glixerol (axit H2SO4 làm cho xúc tác) có thể thu được 6 trieste.

Công thức cấu tạo:

(1) (eginmatrix RCOO-CH_2 \ ^| \ RCOO-CH \ ^| \ R’COO-CH_2 endmatrix) ; (2) (eginmatrix RCOO-CH_2 \ ^| \ R’COO-CH \ ^| \ RCOO-CH_2 endmatrix) ;

(3) (eginmatrix R’COO-CH_2 \ ^| \ R’COO-CH \ ^| \ RCOO-CH_2 endmatrix) ; (4) (eginmatrix R’COO-CH_2 \ ^| \ RCOO-CH \ ^| \ R’COO-CH_2 endmatrix) ;

(5) (eginmatrix RCOO-CH_2 \ ^| \ RCOO-CH \ ^| \ RCOO-CH_2 endmatrix) ; (6) (eginmatrix R’COO-CH_2 \ ^| \ R’COO-CH \ ^| \ R’COO-CH_2 endmatrix) .

3. Giải bài bác 3 trang 18 hóa 12

Khi thủy phân (xúc tác axit) một este nhận được glixerol và hỗn hợp axit stearic (C17H35COOH) và axit panmitic (C15H31COOH) theo tỉ trọng 2 : 1.

Este rất có thể có công thức kết cấu nào sau đây?

*

Bài giải:

Hỗn hòa hợp axit stearic $(C_17H_35COOH)$ với axit panmitic $(C_15H_31COOH)$ theo tỉ lệ thành phần $2 : 1$ bắt buộc este có 2 gốc $C_17H_35COO$ với 1 cội $C_15H_31COO$.

⇒ Đáp án: B.

4. Giải bài bác 4 trang 18 hóa 12

Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đối chọi chức thu được nhân tiện tích hơi bởi thể tích của 3,2 gam khí oxi nghỉ ngơi cùng đk nhiệt độ, áp suất.

a) Tìm phương pháp phân tử của A.

b) thực hiện phản ứng xà chống hóa 7,4 gam A với hỗn hợp NaOH lúc tới phản ứng trọn vẹn thu được thành phầm có 6,8 gam muối. Tra cứu công thức cấu trúc và tên gọi của A.

Bài giải:

a) bởi A là este no, đơn chức nên bao gồm công thức phân tử là $C_n­H_2nO_2 (n≥2)$

Ta bao gồm (n_A = n_O_2 = frac3,232 = 0,1) (mol)

⇒ (M_A = frac7,40,1 = 74)

⇒ $14n+32 = 74 ⇒ n = 3$

⇒ bí quyết phân tử của $A$ là $C_3H_6O_2$

b) Gọi CTPT của A là (R_1COOR_2)

(R_1COOR_2 + NaOH oversett^0→ R_1COONa + R_2OH)

Theo pt: số mol (R_1COONa) = số mol A = 0,1 mol

⇒ $M_(R_1COONa) = R_1 + 67 = 68 → R_1 = 1$

→ (R_1) là H (hay muối là HCOONa)

→ Công thức cấu trúc của $A$ là: $HCOOC_2H_5$ (etyl format).

5. Giải bài bác 5 trang 18 hóa 12

Khi thủy phân a gam một este X nhận được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam natri linoleat C17H31COONa và m gam natri oleat C17H33COONa.

Tính cực hiếm của a, m. Viết công thức cấu trúc có thể có của X.

Bài giải:

♦ cách 1:

(n_C_3H_5(OH)_3=0,01) (mol) ;

(n_C_17H_31COONa=frac3,02302=0,01) (mol).

⇒ CTCT của X là C17H31COOC3H5(C17H33COO)2

⇒ (n_C_17H_33COONa=0,02) (mol)

$⇒ m = 0,02.304 = 6,08 (gam)$

Ta luôn có: $n_X = n_glixerol = 0,01 mol$

⇒ $a = 0,01.882 = 8,82 (gam)$

♦ biện pháp 2:

Phương trình hóa học tổng quát:

$(RCOO)_3C­_3H_5 + 3NaOH → 3RCOONa + C_3H_5(OH)_3$

(n_C_3H_5(OH)_3 = frac0,9292 = 0,01) (mol)

Theo tỉ lệ phản ứng:

$⇒ n_muối = n_NaOH = 3.n_glixerol = 3. 0,01 = 0,03 mol$

(n_C_17H_31COONa = frac3,02302 = 0,01 (mol))

(⇒ n_C_17H_31COONa = 0,03 – 0,01 = 0,02 (mol) )

(⇒ m = m_C_17H_31COONa = 0,02. 304 = 6,08(g) )

$m_NaOH = 0,03. 40 = 1,2 g$

Bảo toàn khối llượng ta suy ra:

$⇒ a = m_este + m_muối + m_glixerol – m_NaOH$

$= 6,08 + 3,02 + 0,92 – 1,2 = 8,82g$

Tỉ lệ:

(n_C_17H_31COON ma) : (n_C_17H_33COON ma)

$= 0,01 : 0,02 = 1:2$

⇒ có 2 công thức cấu trúc phù hợp:

(1) (eginmatrix C_17H_33CH_2 \ ^| \ C_17H_33CH \ ^| \ C_17H_31CH_2 endmatrix) ; (2) (eginmatrix C_17H_33CH_2 \ ^| \ C_17H_31CH \ ^| \ C_17H_33CH_2 endmatrix)

6. Giải bài xích 6 trang 18 hóa 12

Thủy phân trọn vẹn 8,8 gam este solo chức, mạch hở X với 100ml hỗn hợp KOH 1M (vừa đủ) nhận được 4,6 gam một ancol Y. Tên thường gọi của X là

A. Etyl fomat.

Xem thêm: (Thông Hiểu) Năm 476 Đế Quốc Roma Bị Diệt Vong Đánh Dấu, Năm 476 Đế Quốc Roma Bị Diệt Vong Đánh Dấu Gì

B. Etyl propionate.

C. Etyl axetat.

D. Propyl axetat.

Bài giải:

Gọi CTPT của este là $RCOOR_1$

Số mol KOH: $n_KOH = 0,1.1 = 0,1 (mol)$

(RCOOR_1 + KOH oversett^0→ RCOOK + R_1OH)

Theo phương trình:

$n_RCOOR_1 = n_KOH = 0,1 mol.$

*

Công thức kết cấu của este là: $CH_3COOC_2H_5$ (etyl axetat).

⇒ Đáp án: C.

7. Giải bài bác 7 trang 18 hóa 12

Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este 1-1 chức X nhận được 3,36 lít CO2(đktc) với 2,7 gam H2O. Cách làm phân tử của X là

A. C2H4O2

B. C3H6O2

C. C4H8O2

D. C5H8O2

Bài giải:

Ta có:

(\ m_C = frac3,3622,4. 12 = 1,8 (g) \ \ m_H = frac2,718 . 2 = 0,3 (g) \ \ m_O = 3,7 – 1,8 – 0,3 = 1,6 (g))

Công thức cấu tạo: $C_xH_yO_z$

(x : y : z = frac1,812 : frac0,31 : frac1,616)

(= 0,15 : 0,3 : 0,1 = 1,5 : 3 : 1 = 3 : 6 : 2)

Công thức phân tử: $(C_3H_6O_2)_n$

Vì este solo chức có $2$ oxi đề nghị $n = 1$

⇒ bí quyết phân tử: $C_3H_6O_2$

⇒ Đáp án: B.

8. Giải bài 8 trang 18 hóa 12

10,4 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả axit axetic với etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch natri hiđroxit 4% . Phần trăm cân nặng của etyl axetat trong tất cả hổn hợp bằng

A. 22%.

B. 42,3%.

C. 57,7%.

D. 88%.

Bài giải:

Gọi số mol của CH3COOH với CH3COOC2H5 là $x, y$

Phương trình hóa học:

$CH_3COOH + NaOH → CH_3COONa$

$CH_3COOC_2H_5 + NaOH → CH_3COONa + C_2H_5OH$.

(n_NaOH = frac150.4100.40=0,15) (mol).

Ta bao gồm hệ phương trình:

(left{eginmatrix x+y=0,15 & \ 60x+88y=10,4& endmatrix ight.)

$⇒ x = 0,1 ; y = 0,05$.

(\%m_etyl axetat = frac0,05.8810,4100=42,3 \%).

Xem thêm: Nội Dung Của Công Tác Phòng Không Nhân Dân, Bài 8: Công Tác Phòng Không Nhân Dân

⇒ Đáp án: B.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là phần trả lời Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 18 sgk hóa học 12 đầy đủ, gọn nhẹ và dễ dàng nắm bắt nhất. Chúc các bạn làm bài xích môn chất hóa học 12 giỏi nhất!