Hình Hộp Chữ Nhật Có Các Kích Thước

     
*
*
*
*
*
*
*
*

Cho khối lăng trụ tam giác $ABC.A"B"C"$ hoàn toàn có thể tích $V$. Trên đáy (A"B"C") lấy điểm $M$ bất kì. Thể tích khối chóp $M.ABC$ tính theo $V$ bằng:


Cho lăng trụ xiên tam giác $ABC.A"B"C"$ gồm đáy $ABC$ là tam giác rất nhiều cạnh $a$, biết kề bên là (asqrt 3 ) và hợp với đáy $ABC$ một góc (60^0). Thể tích khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ $ABCD.A"B"C"D"$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh $a$ cùng góc (widehat A,, = 60^0). Chân con đường cao hạ từ $B"$ xuống $left( ABCD ight)$ trùng với giao điểm 2 con đường chéo, biết $BB" = a$ . Thể tích khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") bao gồm (AB = 2a,AC = a,AA" = dfracasqrt 10 2,widehat BAC = 120^0). Hình chiếu vuông góc của $C’$ lên $(ABC)$ là trung điểm của cạnh $BC$. Tính thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") theo $a$?


Cho hình lăng trụ (ABCD.A"B"C"D") có đáy $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh bằng $a$. Hình chiếu vuông góc của điểm $A"$ trên mặt phẳng $left( ABCD ight)$ là trung điểm $I$ của cạnh $AB$. Biết (A"C) chế tạo với mặt phẳng lòng một góc (alpha ) với ( an alpha = dfrac2sqrt 5 ). Thể tích khối chóp $A".ICD$ là:


Cho khối lăng trụ tam giác $ABC.A"B"C"$ mà mặt bên $ABB"A"$ có diện tích bằng $4$. Khoảng cách giữa $CC"$ cùng mặt phẳng $left( ABB"A" ight)$ bởi $7$. Thể tích khối lăng trụ là:


Cho lăng trụ $ABC.A"B"C"$ tất cả đáy $ABC$ là tam giác đều cạnh $a$, và (A"A = A"B = A"C = asqrt dfrac712 ) . Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") theo $a$ là:


Cho hình lăng trụ $ABC.A"B"C"$ tất cả đáy $ABC$ là tam giác cân (AB = AC = a;widehat BAC = 120^0) cùng $AB"$ vuông góc với $left( A"B"C" ight)$ . Khía cạnh phẳng $left( AA"C" ight)$ tạo với mặt phẳng $left( A"B"C" ight)$ một góc (30^0). Thể tích khối lăng trụ $ABC.A"B"C"$ là:


Cho hình lăng trụ $ABC.A’B’C’$ gồm độ dài toàn bộ các cạnh bởi $a$ cùng hình chiếu vuông góc của đỉnh $C$ bên trên $(ABB’A’)$ là trung khu của hình bình hành $ABB’A’$. Thể tích của khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ (ABCD.A"B"C"D") bao gồm đáy $ABCD$ là hình chữ nhật cùng với (AB = sqrt 3 ,AD = sqrt 7 ). Nhì mặt mặt $left( ABB"A" ight)$ với $left( ADD"A" ight)$ lần lượt chế tác với đáy những góc (45^0) và (60^0). Tính thể tích khối hộp giả dụ biết cạnh bên bằng $1$.

Bạn đang xem: Hình hộp chữ nhật có các kích thước


Cho hình lăng trụ xiên $ABC.A’B’C’$ gồm đáy $ABC$ là tam giác đều với chổ chính giữa $O$. Hình chiếu của $C’$ bên trên $(ABC) $ là $O$. Tính thể tích của lăng trụ biết rằng khoảng cách từ $O$ mang đến $CC’$ là $a$ cùng 2 mặt mặt $(ACC’A’)$ cùng $(BCC’B’)$ phù hợp với nhau góc (90^0).


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") tất cả đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $A$. (AB = a;AC = asqrt 3 );(AA" = 2a). Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") là:


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") có đáy là tam giác cân tại $A$. (AB = AC = 2a,widehat CAB = 120^0.) mặt phẳng (left( AB"C" ight)) tạo thành với đáy một góc (60^0). Thể tích khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") bao gồm đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $B$, (widehat ACB = 60^0), cạnh (BC = a), đường chéo cánh (A"B) chế tạo ra với mặt phẳng (left( ABC ight)) một góc (30^0). Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") là:


Đáy của hình lăng trụ đứng tam giác (ABC.A"B"C") là tam giác hồ hết cạnh (a = 4) và biết diện tích tam giác (A"BC) bởi $8$ . Tính thể tích khối lăng trụ?


Cho hình lăng trụ đứng (ABCD.A"B"C"D") bao gồm đáy là tứ giác hầu hết cạnh $a$, biết rằng (BD" = asqrt 6 ) . Tính thể tích của khối lăng trụ?


Lăng trụ đứng tứ giác gồm đáy là hình thoi mà những đường chéo là (6cm) cùng (8cm), biết rằng chu vi đáy bằng 2 lần chiều cao lăng trụ. Tính thể tích khối lăng trụ


Cho lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") với $ABC$ là tam giác vuông cân nặng tại $C$ gồm (AB = a) , mặt bên (ABB"A") là hình vuông. Khía cạnh phẳng qua trung điểm $I$ của $AB$ với vuông góc với (AB") phân chia khối lăng trụ thành 2 phần. Tính thể tích mỗi phần?


Cho đa diện (ABCDEF) có (AD,BE,CF) đôi một tuy nhiên song. (AD ot left( ABC ight)), (AD + BE + CF = 5), diện tích tam giác (ABC) bằng (10). Thể tích đa diện (ABCDEF) bằng


*

Cho hình hộp (ABCD.A"B"C"D") có thể tích bằng (V). điện thoại tư vấn (M,,,N,,,P,,,Q,,,E,,,F) theo thứ tự là tâm những hình bình hành (ABCD,,,A"B"C"D",,,ABB"A",,,BCC"B",,,CDD"C",,,DAA"D"). Thể tích khối nhiều diện có những đỉnh (M,,,P,,,Q,,,E,,,F,,,N) bằng:


Cho hình lập phương ABCD.

Xem thêm: Với Điện Áp Dưới 40V Thì Đèn Báo Sáng, Công Nghệ 8 Bài 34: Thực Hành

A" B "C " D " có diện tích s mặt chéo ACC’A’ bởi (2sqrt 2 a^2). Thể tích của khối lập phươg ABCD.A’B’C’D’ bằng


Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") gồm đáy (ABC) là tam giác vuông trên (A.) Cạnh (BC = 2a) cùng (angle ABC = 60^0.) Biết tứ giác (BCC"B") là hình thoi tất cả (angle B"BC) nhọn. Mặt phẳng (left( BCC"B" ight)) vuông góc cùng với (left( ABC ight)) với mặt phẳng (left( ABB"A" ight)) tạo nên với (left( ABC ight)) góc (45^0.) Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") bằng:


Cho hình lăng trụ tam giác đông đảo (ABC.A"B"C")có (AB = a,) mặt đường thẳng (A"B) tạo ra với mặt phẳng (left( BCC"B" ight)) một góc (30^0.) Tính thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C".)


Cho hình lập phương (ABCD.A"B"C"D") hoàn toàn có thể tích (V). điện thoại tư vấn (M) là vấn đề thuộc cạnh (BB") làm sao để cho (MB = 2MB"). Mặt phẳng (left( alpha ight)) đi qua (M) với vuông góc với (AC") cắt những cạnh (DD"), (DC), (BC) theo lần lượt tại (N), (P), (Q). Hotline (V_1) là thể tích của khối nhiều diện (CPQMNC").Tính tỉ số (dfracV_1V).

Xem thêm: Hãy Chọn Câu Sai Hình Chữ Nhật Có Một Góc Vuông Là Hình Ch, Hãy Chọn Câu Sai


Cho lăng trụ hồ hết (ABC.A"B"C"), cạnh đáy bằng a, góc thân hai phương diện phẳng (left( A"BC ight)) và (left( ABC ight)) bằng (60^circ ). Tính thể tích khối lăng trụ đó.


Đề thi trung học phổ thông QG - 2021 - mã 101

Cho khối vỏ hộp chữ nhật (ABCD.A"B"C"D") có đáy là hình vuông, (BD = 2a,) góc giữa hai phương diện phẳng (left( A"B mD ight)) và (left( ABCD ight)) bằng (30^0). Thể tích của khối vỏ hộp chữ nhật đã đến bằng


Cho khối lăng trụ (ABC.A"B"C"). điện thoại tư vấn (E) là giữa trung tâm tam giác (A"B"C") với (F) là trung điểm (BC). Gọi (V_1) là thể tích khối chóp (B".EAF) và (V_2) là thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C"). Lúc ấy (dfracV_1V_2) có mức giá trị bằng


Cho hình lăng trụ tam giác (ABC.A"B"C") có diện tích đáy bởi (12) và độ cao bằng (6). Gọi (M,,,N) lần lượt là trung điểm của (CB,,,CA) với (P,,,Q,,,R) theo thứ tự là tâm những hình bình hành (ABB"A"), (BCC"B"), (CAA"C"). Thể tích của khối nhiều diện (PQRABMN) bằng:

*


Cho hình lăng trụ tam giác phần nhiều (ABC.A"B"C") tất cả độ dài cạnh đáy (AB = 8,) ở bên cạnh bằng (sqrt 6 ) (minh họa như hình vẽ). Gọi (M) là trung điểm của cạnh (A"C"). Khoảng cách từ (B") cho mặt phẳng (left( ABM ight)) bởi bao nhiêu?

*


Ông A dự định sử dụng hết 5m2kính để làm một bể cá bởi kính có làm nên hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng lớn (các côn trùng ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá bao gồm dung tích lớn nhất bằng từng nào (kết quả có tác dụng tròn đến hàng phần trăm)?


Cho hình vỏ hộp $A B C D cdot A^prime B^prime C^prime D^prime$ tất cả đáy $A B C D$ là hình thoi cạnh $a$, $widehatB C D=120^circ .$ hiểu được hình chiếu vuông góc của $A^prime$ lên phương diện phẳng $(A B C D)$ trùng với giao điểm của $A C$ cùng $B D$. Diện tích tam giác $A^prime A B$ bởi $dfraca^2 sqrt34$


Cho hình lăng trụ đều (ABC cdot A^prime B^prime C^prime ) gồm độ dài toàn bộ các cạnh bằng (a). Gọi (M) là trung điểm A B và (N) là điểm thuộc cạnh A C thế nào cho (CN = 2AN). Thể tích của khối nhiều diện lồi có các đỉnh là các điểm (A,M,N,A^prime ,B^prime ) cùng (C^prime ) bằng