everyone was all so afraid nobody dared to speak anything

Câu hỏi:

20/08/2020 13,342

Bạn đang xem: everyone was all so afraid nobody dared to speak anything

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Question. Everyone was all sánh afraid. Nobody dared to tát speak anything.

A. Everyone was too afraid to tát dare to tát speak anything

Đáp án chủ yếu xác

B. Everyone was afraid enough to tát not to tát speak anything.

C. Everyone was such afraid that nobody speak anything.

D. Nobody was not afraid enough to tát dare to tát speak anything.

Đáp án A

Dịch: Ai cũng kiêng dè vượt lên trên không đủ can đảm trình bày gì.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

Question. California doesn't permit people to tát fish without a fishing license.

A. California can't stand fishing without a fishing license.

B. California doesn't allow fishing without a fishing license.

C. California doesn't encourage fishing without a fishing license.

D. California doesn't mind fishing without a fishing license.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

Question. Working on the computer is not what she feels lượt thích.

A. She doesn't feel lượt thích work on the computer.

B. She doesn't feel lượt thích to tát work on the computer.

C. She doesn't feel lượt thích to tát work on the computer.

D. She doesn't feel lượt thích to tát working on the computer.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

Question. Ireland doesn't allow people to tát smoke in bars.

A. Ireland doesn't enjoy smoking in bars.

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 tập 2 unit 16 lesson 3

B. Ireland hates smoking in bars.

C. Smoking in bars is banned in Ireland.

D. You should not smoke in bars in Ireland.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

Question. I said that she should see a doctor.

A. I advised her seeing a doctor.

B. I advised her should see a doctor.

C. I advised her to tát see a doctor.

D. I advised to tát see a doctor.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

Question. “Why don't we go for a walk?" Mary said.

AMary advised to tát go for a walk.

B. Mary asked going for a walk.

CMary suggested going for a walk.

DMary would lượt thích going for a walk.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Question. You come to tát Ha Noi. You are offered a large number of must-see tourist sites.

A. Come to tát Ha Noi, you are offered a large number of must-see tourist sites.

B. Coming to tát Ha Noi, you are offered a large number of must-see tourist sites.

CHaving come to tát Ha Noi, you are offered a large number of must-see tourist sites.

DTo come to tát Ha Noi, you are offered a large number of must-see tourist sites.