độ hụt khối của hạt nhân là

Độ hụt khối và Năng lượng links của phân tử nhân là nhị nội dung cần thiết ở phần Hạt nhân nguyên vẹn tử. Để giúp mang lại tất cả chúng ta phân biệt một cơ hội tổng thể rộng lớn về trái đất vật hóa học phát biểu cộng đồng, ở bài học kinh nghiệm ngày ngày hôm nay, những em học viên tiếp tục bên cạnh nhau dò la hiểu và nghiên cứu và phân tích về những kiến thức và kỹ năng tương quan cho tới Độ hụt khối, Lực phân tử nhân và Năng lượng links của phân tử nhân. 

Bạn đang xem: độ hụt khối của hạt nhân là

Chào những em! Hôm ni bản thân qua quýt Bài 2: Độ hụt khối tích điện links của chương phân tử nhân. Tại bài xích trước tiên tôi đã xét đặc điểm và kết cấu của phân tử nhân, đơn vị chức năng thế nào, tích điện, lượng với tương tác thế nào, rồi nói tới lực phân tử nhân. Hôm ni bản thân xét phỏng hụt khối và tích điện links đó là yếu tố cần thiết của phân tử nhân.

I. Độ hụt khối:

Xét phân tử nhân: \(_{Z}^{A}\textrm{X}\) 

Gọi mp, mn lần lượt là lượng của một prôtôn và 1 nơtron.

Khối lượng của các prôtôn và nơtron trùng hợp links trở nên phân tử nhân X: m0 = Zmp + (A - Z).mn

Khối lượng phân tử nhân X: m = mx

⇒ Độ hụt khối: \(\Delta m=m_{0}-m_{X}\)

⇒ \(\Delta m=Zm_{p}+(A-Z)m_{n}-m_{X}\)

Ví dụ:

II. Năng lượng liên kết:

Là tích điện lan rời khỏi Khi phối hợp những nuclôn trở nên hạt nhân

\(W_{lk}=\Delta mc^2=[Zm_{p}+(A-Z)m_{n}-m_{X}].c^2\)

Năng lượng links phân tử nhân thường hay gọi là tích điện ít nhất nhằm đánh tan phân tử nhân

Xem thêm: tra imei oppo

* Năng lượng links riêng:

Năng lượng links riêng rẽ (Wlkr) là tích điện kiên kết tính cho một nuclôn

\(\Rightarrow W_{lkr}=\frac{W_{lk}}{A}=\frac{[Zm_{p}+(A-Z)m_{n}-m_{X}]}{A}\)

Để đối chiếu tính vững chắc và kiên cố của phân tử nhân tao nhờ vào NL links riêng ⇒ Hạt nhân với NL links riêng rẽ càng rộng lớn thì sẽ càng vững chắc và kiên cố (các phân tử nhân với 50 < A < 80 gọi là những phân tử nhân khoảng ⇒ rất bền và đẹp vững)

Ví dụ 1: Cho mHe = 40015u, mp = 1,0073u, mn = 1,0087u. Tìm tích điện quan trọng nhằm đánh tan phân tử nhân \(_{2}^{4}\textrm{He}\)? Lấy \(1u=931,5 \ \frac{MeV}{c^2}\)

Giải:

\(W_{lk}=[2.1,0073+2.1,0087-4,0015].uc^2\)

\(= (2.1,0073+2.1,0087-4,0015). 931,5\)

\(\Rightarrow W_{lk}=28,41 \ (MeV)\)

Ví dụ 2: Cho tích điện links của \(_{2}^{4}\textrm{He}\) và \(_{26}^{56}\textrm{Fe}\) lần lượt là 28,41 MeV và 492 MeV. Hạt nhân nào là bền hơn?

Giải:

\(W_{lkr \ (He)}= \frac{28,41}{4}=7,1\) Mev/Nuclôn

\(W_{lkr \ (Fe)}= \frac{492}{56}= 8,8\) Mev/Nuclôn

⇒ Hạt nhân \(_{26}^{56}\textrm{Fe}\) bền hơn \(_{2}^{4}\textrm{He}\)

Xem thêm: triệt ria mép vĩnh viễn