de thi tiếng anh lớp 5 giữa học kì 1

12 Bài đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 5 thân thuộc kì 1 với đáp án

Bạn đang xem: de thi tiếng anh lớp 5 giữa học kì 1

Bộ 12 đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5 với đáp án tiếp sau đây nằm trong cỗ đề ganh đua thân thuộc kì 1 lớp 5 năm 2023 - 2024 vì thế VnDoc.com thuế tầm và đăng lên. TOP 12 Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh thân thuộc học tập kì 1 lớp 5 với đáp án tổ hợp nhiều loại bài xích tập luyện giờ đồng hồ Anh lớp 5 lịch trình mới nhất không giống nhau canh ty những em ôn tập luyện những kĩ năng giờ đồng hồ Anh cơ phiên bản hiệu suất cao.

>> Tham khảo tăng đề ganh đua thân thuộc kì giờ đồng hồ Anh lớp 5 Online:

1. Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 thân thuộc học tập kì một năm 2023 với đáp án số 1

Choose the best answer

1. Lam and Hung …..... pupils.

A. am

B. is

C. are

D. do

2. …….. she read a book ? - Yes, she can.

A. Could

B. Can

C. What

D. How

3. This is my brother . ………name is Phong.

A. he

B. she

C. his

D. her

4. How …….sugar are there ?

A. much

B. color

C. many

D. lion

5. There ….. four chairs .

A. are

B. is

C. has

D. have

Odd one out

1. a. bigb. smallc. modernd. school
2. a. plantb. seec. vegetabled. flower
3. a. townb. villac. flatd. house
4. a. swimb. bicyclec. planed. car
5. a. getb. leavec. schoold. start

Read the passage and answer the question.

Her name is Lan. She lives in a house in the đô thị. Near her house, there is a supermarket, a ngân hàng, a post office and a clinic. She is a student. She studies at Le Quy Don School. Her house is far from her school so sánh she often goes to tướng school by xe đạp. She goes to tướng school in the afternoon. There is a park in front of the school. There are a lot of trees and flowers in the park. Behind the school, there is a river.

1. Where is her house?

2. Is there any school near her house?

3. How does she go to tướng school?

4. Does she go to tướng school in the afternoon?

5. What is behind her school?

ĐÁP ÁN

Choose the best answer

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - A; 5 - A;

Odd one out

1 - d; 2 - b; 3 - a; 4 - a; 5 - c;

Read the passage and answer the question.

1 - Her house is in the đô thị.

2 - No, there isn't.

3 - She goes to tướng school by xe đạp.

4 - Yes, she does.

5 - There is a river behind her school.

Hướng dẫn dịch

Tên cô ấy là Lan. Cô sinh sống nhập một ngôi nhà tại thành phố Hồ Chí Minh. Gần ngôi nhà cô ấy với khu chợ, ngân hàng, bưu năng lượng điện và chống nhà đá. Cô ấy là một trong những SV. Cô học tập bên trên ngôi trường Lê Quý Đôn. Nhà cô ấy xa cách ngôi trường nên cô ấy thông thường đến lớp vày xe đạp điện. Cô ấy đến lớp nhập chiều tối. Có khu dã ngoại công viên trước ngôi trường. Có thật nhiều cây và hoa nhập khu dã ngoại công viên. Phía sau ngôi trường với 1 dòng sông.

2. Đề giờ đồng hồ Anh lớp 5 thân thuộc kì 1 với đáp án số 2

Read and write True or False. 

Ly always gets up early on weekdays. Yesterday she didn’t get up early because it was Sunday. Ly’s family visited her grandparents in the countryside. They had a big lunch. They ate fish, meat and drank soya milk. They were very happy. Next weekend her grandparents will go to tướng the đô thị and visit Ly’s family.

1. Ly always gets up early.

2. She didn’t get up early yesterday.

3. The family visited Ly’s grandparents in the countryside.

4. They had a big lunch with fish, chicken and soya milk.

5. Ly’s grandparents will visit Ly’s family in the countryside.

Look and read. Fill each gap with one word from the box. Write the word next to tướng the number. There is one word that you vì thế not need.

countryside; apartment; breakfast; brushes; shopping; up;

Before Ha moved to tướng America, she lived in a quiet (1) ______ in Hoa Binh. Now, she is living with her parents in a beautiful (2)___________ in Thành Phố New York. In Viet Nam she usually got (3)___________ early. In America, school starts at nine o’clock. Ha always has a big (4)___________ before school. This weekend, she is going (5)___________ with her mother. She thinks she will buy nice clothes.

Choose the correct opposite word.

1. easy - ______

A) cold B) cheap C) difference D) difficult

2. lovely - ______

A) old B) expensive C) horrible D) quick

3. fast - ______

A) slow B) small C) quick D) warm

4. expensive - ______

A) big B) cheap C) cold D) hot

5. hot - ______

A) cold B) new C) warm D) small

ĐÁP ÁN

Read and write True or False.

1 - False; 2 - True; 3 - True; 4 - False; 5 - False;

Hướng dẫn dịch

Ly luôn luôn dậy sớm nhập những ngày nhập tuần. Hôm qua chuyện cô ấy ko dậy sớm vì thế thời điểm ngày hôm nay là công ty nhật. hộ gia đình Ly về thăm hỏi các cụ ở quê. Họ tiếp tục với 1 bữa tiệc trưa thịnh biên soạn. Họ ăn cá, thịt và húp sữa đậu nành. Họ cực kỳ niềm hạnh phúc. Cuối tuần cho tới, các cụ của cô ấy ấy tiếp tục lên thành phố Hồ Chí Minh và thăm hỏi mái ấm gia đình Ly.

Look and read. Fill each gap with one word from the box. Write the word next to tướng the number. There is one word that you vì thế not need.

countryside; apartment; breakfast; brushes; shopping; up;

Before Ha moved to tướng America, she lived in a quiet (1) ___countryside___ in Hoa Binh. Now, she is living with her parents in a beautiful (2)____apartment_______ in Thành Phố New York. In Viet Nam she usually got (3)____up_______ early. In America, school starts at nine o’clock. Ha always has a big (4)_____breakfast______ before school. This weekend, she is going (5)______shopping_____ with her mother. She thinks she will buy nice clothes.

Choose the correct opposite word.

1 - D; 2 - C; 3 - A; 4 - B; 5 - A;

3. Đề ganh đua thân thuộc kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 5 với đáp án năm 2022 số 3

Odd one out

1. orangebookbrownred
2. sunnysnowycloudyfunny
3. fathermotherfriendbrother
4. CanJulyMayDecember
5. drawswimdrivetaxi

Choose the correct answer. 

6. Oh! I want chicken……. pasta.

A. but

B. with

C. and

D. so

7 ………..your favorite subject ?

A. What’s

B. When’s

C. How’s

D. Can’s

8. How……. you today?

A. am

B. is

C. are

D. isn’t

9. …….. you lượt thích Maths?

A. Do

B. Does

C. Did

D. Are

10. Where …..my bag ?

A. am

B. is

C. am not

D. are

Give the correct size of the verbs in brackets

1. Hoa................................a new student in this school. (be)

2. Last summer holiday, we ............................ to tướng Phu Quoc. (go)

3. Nga, Lan and Mai ........................lunch together at the school now. (have)

4. Dung .......................... noodles. (like)

5. Before I moved here, I ............................in the country with my aunt. (live)

ĐÁP ÁN

Odd one out

1 - book; 2 - funny; 3 - friend; 4 - can; 5 - taxi;

Choose the correct answer.

6 - C; 7 - A; 8 - C; 9 - A; 10 - B;

Give the correct size of the verbs in brackets

1. Hoa............is.........a new student in this school. (be)

2. Last summer holiday, we ..........went...... to tướng Phu Quoc. (go)

3. Nga, Lan and Mai ......are having.....lunch together at the school now. (have)

4. Dung ...........likes....... noodles. (like)

5. Before I moved here, I ......lived.....in the country with my aunt. (live)

4. Đề đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 5 thân thuộc kì 1 với đáp án số 4

I. Chọn đáp án trúng.

1. Lam ...... Hong are students.

A. and

B. or

C. but

D. with

2. …….. he swim? - Yes, he can.

A. Could

B. Can

C. What

D. How

3. This is my brother. ……… name is Long.

A. he

B. she

C. his

D. her

4. How ……. classes are there?

A. much

B. color

C. many

D. lion

5. There ….. a desk.

A. are

B. is

C. has

D. have

6. Linda wants chicken……. noodles.

A. but

B. with

C. and

D. so

7 ………..your favorite fruit? - Orange.

A. What’s

B. When’s

C. How’s

D. Can’s

8. ……. is the weather? - It's rainy.

A. How

B. What

C. When

D. Where

9. …….. Lien lượt thích English?

A. Do

B. Does

C. Did

D. Has

10. Where …..the library?

A. am

B. is

C. am not

D. are

II. Chọn kể từ không giống loại.

1. A. orangeB. blueC. brownD. red
2. A. sunB. snowyC. sunnyD. rainy
3. A. fatherB. pupilC. sisterD. grandma
4. A. OctoberB. SundayC. JanuaryD. December
5. A. CarB. footballC. busD. bicycle

III. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1) My/ teacher/ beautiful. / is ....................................................................

2) wash / Do/ face ?/ your / the/ ....................................................................

3) What/ want ?/ she/ does ....................................................................

4) is/ your/ What/ fruit?/ favorite ....................................................................

5) hungry./ I’m / want/ noodle./ I / some ....................................................................

IV. Điền kể từ tương thích triển khai xong đoạn văn.

map; desks; classroom; globe

My classroom

Hello. My name is Lien. I’m from (0) Viet Nam. This is my (1)………………It is large and nice. There are 30 (2)………………….and chairs. There is a green board on the wall. There is a (3)................ of Viet Nam. There is also a(4) .............We are very happy in my classroom.

ĐÁP ÁN

I. Chọn đáp án trúng.

1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - C; 5 - B;

6 - C; 7 - A; 8 - B; 9 - B; 10 - B;

II. Chọn kể từ không giống loại.

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - B;

III. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1) My/ teacher/ beautiful. / is .........My teacher is beautiful.......................

2) wash / Do/ face ?/ your / the/ .............Do you wash your face?................

3) What/ want ?/ she/ does .............What does she want?...........

4) is/ your/ What/ fruit?/ favorite ...........What's your favorite fruit?...................

5) hungry./ I’m / want/ noodle./ I / some ..........I'm hungry. I want some noodle.....................

IV. Điền kể từ tương thích triển khai xong đoạn văn.

map; desks; classroom; globe

My classroom

Hello. My name is Lien. I’m from (0) Viet Nam. This is my (1)………classroom………It is large and nice. There are 30 (2)…………desks……….and chairs. There is a green board on the wall. There is a (3)......map.......... of Viet Nam. There is also a (4) ......globe.......We are very happy in my classroom.

5. Đề ganh đua thân thuộc kì 1 giờ đồng hồ anh lớp 5 với đáp án số 5

I. Choose the odd one out.

1. A. HowB. WhenC. WhereD. Did
2. A. holidayB. SundayC. MondayD. Tuesday
3. A. AreB. IsC. BeD. was
4. A. wentB. writeC. washD. go
5. A. onB. inC. ofD. there

1. How vì thế you go to tướng school?

A. On foot.

B. I goes to tướng school by bus.

C. I walked to tướng school.

2. What did you vì thế yesterday?

A. I will go to tướng visit my grandma.

B. I went to tướng the cinema with my brother.

C. I goes to tướng school.

3. _______________________? I go to tướng the library once a week.

A. How often vì thế you go to tướng school?

B. How often vì thế you go to tướng the library?

C. How vì thế you go to tướng the library?

4. What did he vì thế at the party? ______________________

A. She danced and lịch sự.

B. He danced and sing.

C. He danced and lịch sự.

5. Who vì thế you live with? _____________________

A. I lived with my mother.

B. I live with my parents.

C. She lives with my mom.

III. Read and match.

1. Where vì thế you live?A. No, I didn't.
2. Where did he go?B. By bus.
3. Do you go to tướng school on Friday?C. He went to tướng Sam Son beach.
4. Did you sing?D. Yes, I vì thế.
5. How vì thế you go to tướng the park?D. I live in Hanoi.

IV. Reorder the words.

1. does/ Where/ in/ go/ the/ he/ morning/ ?/

______________________________

2. How/ the/ do/ supermarket/ you/ often/ go/ ?

______________________________

3. singing/ Linh/ yesterday/ joined/Lien/ in/ contest/ and/ ./

______________________________

4. When/ have/ Thuy/ English/ does/ lessons/ ?/

______________________________

5. I'll/ I/ swim/ think/ beach/ the/ at/ ./

______________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - D; 2 - A; 3 - C; 4 - A; 5 - D;

II. Read and choose the correct answer.

1- A; 2 - B; 3 - B; 4 - C; 5 - B;

III. Read and match.

1 - D; 2 - C; 3 - D; 4 - A; 5 - B;

IV. Reorder the words.

1 - Where does he go in the morning?

2 - How often vì thế you go to tướng the supermarket?

3 - Linh and Lien joined in singing contest yesterday.

4 - When does Thuy have English lessons?

5 - I think I'll swim at the beach.

6. Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh thân thuộc kì 1 lớp 5 với đáp án số 6

I. Underline and correct the mistakes.

1. Do you took part in the singing contest?

2. What vì thế you go to tướng the school? - By bus.

3. Linh will goes swimming on the beach.

4. She had a new school bag today.

5. They go to tướng the theatre yesterday.

II. Read and match.

1. What’s your house like?

A. I will vì thế my homework.

2. When vì thế you visit your grandmother?

B. It is small but beautiful.

3. Did you go to tướng the cinema yesterday?

C. By xe đạp.

4. What will vì thế you in the evening?

D. At the weekend.

5. How did you go to tướng the zoo?

E. No, I didn't.

III. Fill the blanks.

1. Where ____ she yesterday? - At her trang chính.

2. _____ vì thế you go the library? Three times a week.

3. Did you enjoy the book fair? ____, I didn't.

4. What ____ the trip be like? It will be very great.

5. What is ____ address? She is on Duy Tan street.

IV. Read and write Yes or No.

This is my friend. Her name’s Thuy. She is nine years old. She is a student in Le Duan primary school. She often goes to tướng the library with her classmate and does the homework in the afternoon. She likes talking with her friends and drawing very much.

1. Her name’s Thuy.

2. She is 8 years old.

3. Her school is Le Quy Don school.

4. She likes singing.

5. She goes to tướng the library in the afternoon.

ĐÁP ÁN

I. Underline and correct the mistakes.

1 - took trở thành take;

2 - What trở thành How;

3 - goes trở thành go;

4 - had trở thành has;

Xem thêm: từ 1 noãn bào bậc 1

5 - go trở thành went;

II. Read and match.

1 - B; 2 - D; 3 - E; 4 - A; 5 - C;

III. Fill the blanks.

1. Where __was__ she yesterday? - At her trang chính.

2. ___How often__ vì thế you go the library? Three times a week.

3. Did you enjoy the book fair? ___No_, I didn't.

4. What __will__ the trip be like? It will be very great.

5. What is __her__ address? She is on Duy Tan street.

IV. Read and write Yes or No.

1 - Yes; 2 - No; 3 - No; 4 - No; 5 - Yes;

7. Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 thân thuộc kì 1 lớp 5 với đáp án số 7

I. Choose the odd one out.

1. A. HowB. WhenC. WhereD. Did
2. A. holidayB. SundayC. MondayD. Tuesday
3. A. AreB. IsC. BeD. was
4. A. wentB. writeC. washD. go
5. A. onB. inC. ofD. there

II. Read and choose the correct answer.

1. How vì thế you go to tướng school?

A. On foot.

B. I goes to tướng school by bus.

C. I walked to tướng school.

2. What did you vì thế yesterday?

A. I will go to tướng visit my grandma.

B. I went to tướng the cinema with my brother.

C. I goes to tướng school.

3. _______________________? I go to tướng the library once a week.

A. How often vì thế you go to tướng school?

B. How often vì thế you go to tướng the library?

C. How vì thế you go to tướng the library?

4. What did he vì thế at the party? ______________________

A. She danced and lịch sự.

B. He danced and sing.

C. He danced and lịch sự.

5. Who vì thế you live with? _____________________

A. I lived with my mother.

B. I live with my parents.

C. She lives with my mom.

III. Read and match.

1. Where vì thế you live?A. No, I didn't.
2. Where did he go?B. By bus.
3. Do you go to tướng school on Friday?C. He went to tướng Sam Son beach.
4. Did you sing?D. Yes, I vì thế.
5. How vì thế you go to tướng the park?D. I live in Hanoi.

IV. Reorder the words.

1. does/ Where/ in/ go/ the/ he/ morning/ ?/

______________________________

2. How/ the/ do/ supermarket/ you/ often/ go/ ?

______________________________

3. singing/ Linh/ yesterday/ joined/Lien/ in/ contest/ and/ ./

______________________________

4. When/ have/ Thuy/ English/ does/ lessons/ ?/

______________________________

5. I'll/ I/ swim/ think/ beach/ the/ at/ ./

______________________________

Xem cụ thể tại: Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 lớp 5 môn Anh với đáp án

8. Đề đánh giá thân thuộc học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh 5 với đáp án số 8

I. Chọn đáp án trúng.

1. Lam ...... Hong are students.

A. and

B. or

C. but

D. with

2. …….. he swim? - Yes, he can.

A. Could

B. Can

C. What

D. How

3. This is my brother. ……… name is Long.

A. he

B. she

C. his

D. her

4. How ……. classes are there?

A. much

B. color

C. many

D. lion

5. There ….. a desk.

A. are

B. is

C. has

D. have

6. Linda wants chicken……. noodles.

A. but

B. with

C. and

D. so

7 ………..your favorite fruit? - Orange.

A. What’s

B. When’s

C. How’s

D. Can’s

8. ……. is the weather? - It's rainy.

A. How

B. What

C. When

D. Where

9. …….. Lien lượt thích English?

A. Do

B. Does

C. Did

D. Has

10. Where …..the library?

A. am

B. is

C. am not

D. are

II. Chọn kể từ không giống loại.

1. A. orangeB. blueC. brownD. red
2. A. sunB. snowyC. sunnyD. rainy
3. A. fatherB. pupilC. sisterD. grandma
4. A. OctoberB. SundayC. JanuaryD. December
5. A. CarB. footballC. busD. bicycle

III. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1) My/ teacher/ beautiful. / is ....................................................................

2) wash / Do/ face ?/ your / the/ ....................................................................

3) What/ want ?/ she/ does ....................................................................

4) is/ your/ What/ fruit?/ favorite ....................................................................

5) hungry./ I’m / want/ noodle./ I / some ....................................................................

IV. Điền kể từ tương thích triển khai xong đoạn văn.

map; desks; classroom; globe

My classroom

Hello. My name is Lien. I’m from (0) Viet Nam. This is my (1)………………It is large and nice. There are 30 (2)………………….and chairs. There is a green board on the wall. There is a (3)................ of Viet Nam. There is also a(4) .............We are very happy in my classroom.

Xem cụ thể tại: Đề đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 5 thân thuộc học tập kì 1 với đáp án

9. Đề đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 5 thân thuộc kì một năm 2022 số 9

I. Chọn kể từ không giống loại.

1. A. fineB. largeC. notD. early
2. A. grassB. vegetableC. treeD. school
3. A. capitalB. cityC. countrysideD. apartment
4. A. byB. atC. taxiD. from
5. A. wentB. leaveC. finishD. start

II. Khoanh tròn trĩnh kể từ trúng triển khai xong câu.

1. ……… did Lan go on holiday? - Nha Trang.

A. What

B. Where

C. Which

2. He went to tướng Da Nang - the ……… city

A. coastal

B. beach

C. town

3. Where ……… he last summer, Linda? - In his grandparents's.

A. are

B. was

C. were

4. _______ did you vì thế when you were in Da Nang?

A. What

B. When

C. Where

5. Did you_______ any photos here?

A. took

B. take

C. takes

Xem cụ thể tại: Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh với đáp án

10. Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5 năm 2022 số 10

I. Choose the odd one out.

1. a. magazineb. story bookc. newspaperd. TV
2. a. flower festivalb. singing contestc. joind. music concert
3. a. oftenb. sometimesc. usuallyd. on time
4. a. twiceb. thirdc. fourthd. first
5. a. how oftenb. how oldc. hid. Where

II. Choose the correct answer.

1. ________ meet at 6.00 p. m.

a. Let’s

b. Let’s go

c. Let

2. Lien ________ 9 on his next birthday.

a. will be

b. will is

c. is

3. I live ________ my sisters in an apartment.

a. on

b. with

c. to

4. Quynh lives ________ 56 Duy Tan Street.

a. at

b. on

c. in

5. Will you be không tính phí next Saturday? - ________

a. Yes, I will

b. Yes, I do

c. Yes, I am

6. Where will we meet? - ________ the cinema.

a. To the left

b. Next to

c. In front

7. I think she ________ the buổi tiệc ngọt tomorrow.

a. join

b. will join

c. joins

8. I will see you ________ the weekend.

a. at

b. Ø

c. in

9. _______do you go to tướng the amusement center? - Once a week.

a. How usually

b. How often

c. How many

10. _______ were you born? - In Hanoi.

a. When

b. Where

c. What

III. Choose the best word to tướng complete the blank.

invite; bookstore; played; gave; took;

1. She _______________ lots of photos at the food festival yesterday.

2. Did Nga ____________ you to tướng her birthday party?

3. My father bought some books at the _____________.

4. My friends __________ bủ some presents on my birthday.

5. Last Sunday, we __________ hide-and-seek at the park.

IV. Put the words in the right order to tướng make meaningful sentences.

1. the/ school/ Jennie/ morning/ seven/ to/ o’clock/ goes/ at / in.

__________________________________________

2. Where/ Hung/ does/ live?

__________________________________________

3. part/ in/ contest/ did/ the/ singing / you/ take/?

__________________________________________

4. Hoa/ birthday/ to/ her/ invites/ Minh/ party/

__________________________________________

5. party/ She/ the/ with/ went/ her/ to/ friends.

_________________________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - d; 2 - c; 3 - d; 4 - a; 5 - c;

II. Choose the correct answer.

1 - a; 2 - a; 3 - b; 4 - a; 5 - a;

6 - b; 7 - b; 8 - a; 9 - b; 10 - b;

III. Choose the best word to tướng complete the blank.

1 - took; 2 - invite; 3 - book store; 4 - gave; 5 - played;

IV. Put the words in the right order to tướng make meaningful sentences.

1 - Jennie goes to tướng school at seven o'clock in the morning.

2 - Where does Hung live?

3 - Did you take part in singing contest?

4 - Hoa invites Minh to tướng her birthday buổi tiệc ngọt.

5 - She went to tướng the buổi tiệc ngọt with her friends.

Xem cụ thể tại: Đề đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 5 thân thuộc kì một năm 2022 - 2023

11. Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh thân thuộc học tập kì 1 lớp 5 với đáp án số 11

I. Circle the odd one out.

1. A. coachB. shipC. trainD. beach
2. A. haveB. surfingC. watchD. play
3. A. playedB. wentC. wasD. had
4. A. caveB. islandC. apartmentD. mountain
5. A. fruitB. playC. candleD. birthday cake

II. Complete the sentence with suitable word.

with; went; does; songs; how;

1. Nam often………morning exercise.

2. After school, he does his homework ………his classmates.

3. ………….did you get there? - by coach

4. I ………..to tướng the theatre last night with my parents.

5. They lịch sự English............ beautifully.

III. Read the passage and answer the question.

His name is Phong. He lives in a house in the đô thị. Near his house, there is a supermarket, a ngân hàng, a post office and a clinic. He is a student. He studies at Le Duan primary school. His house is near his school so sánh he often goes to tướng school on foot. He goes to tướng school in the morning. In the afternoon, he often does his homework and helps his mom with some little things.

1. What is his name?

2. What does he do?

3. Does he live in the countryside?

4. Where is his school?

5. When does he go to tướng school?

IV. Reorder the words.

1. play/ gym/ Linda/ I/ volleyball/ the/ and/ in/

………………………………………………………………

2. afternoon/ I/ homework/ the/ often/ my/ in/ do/

………………………………………………………………

3. address/ is/ What/ his/ ?/

………………………………………………………………

4. go/ do/ How/ school/ you/ to/ ?

………………………………………………………………

5. twice/ TV/ Tom/ week/ watches/ a/

………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Circle the odd one out.

1 - D; 2 - B; 3 - A; 4 - C; 5 - B;

II. Complete the sentence with suitable word.

1 - does; 2 - with; 3 - How; 4 - went; 5 - songs;

III. Read the passage and answer the question.

1 - His name is Phong.

2 - He is a student.

3 - No, he doesn't.

4 - It is near his house.

5 - He goes to tướng school in the morning.

IV. Reorder the words.

1 - I and Linda play volleyball in the thể hình.

2 - I often vì thế my homework in the afternoon.

3 - What is his address?

4 - How vì thế you go to tướng school?

5 - Tom watches TV twice a week.

Xem cụ thể tại: Đề ôn ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 thân thuộc học tập kì 1 với đáp án

12. Đề ganh đua thân thuộc kì 1 giờ đồng hồ Anh 5 với đáp án số 12

Read and write Yes or No.

This is my friends. Her name’s Thuy. She is nine years old. She is a student in Cau Giay primary school. She often goes to tướng the library with her classmate and does the housework in the afternoon. She likes talking with her friends and singing very much.

1. Her name’s Linh.

2. She is 9 years old.

3. Her school is Le Quy Don school.

4. She likes singing.

5. She goes to tướng the library in the afternoon.

Arrange the sentences

1. you / What / vì thế / morning / vì thế / in / the / ?

…………………………………………………………………………………………………

2. play / in / often / I / the / afternoon / badminton

…………………………………………………………………………………………………

3. vì thế / How/ you / talk / your / to tướng / friend / online / often / ?

…………………………………………………………………………………………………

4. the / always / plays / She / sports / in / thể hình.

…………………………………………………………………………………………………

5. usually / He / homework / does / classmates / with / his

…………………………………………………………………………………………………

Complete the sentences

1. She usually ……….her homework in the evening.

2. Nam often………morning exercise.

3. After school, he does his homework ………his classmates

4. What……….of information are you looking for?

5. She often………….badminton in the afternoon.

ĐÁP ÁN

Read and write Yes or No.

1 - No; 2 - Yes; 3 - No; 4 - Yes; 5 - Yes;

Arrange the sentences

1. What vì thế you vì thế in the morning?

2. I often play badminton in the afternoon.

3. How often vì thế you talk online to tướng your friend?

4. She always plays sports in the thể hình.

5. He usually does homework with his classmates.

Complete the sentences

1. She usually ……does….her homework in the evening.

2. Nam often…does……morning exercise.

3. After school, he does his homework …with……his classmates

4. What……kind….of information are you looking for?

5. She often……plays…….badminton in the afternoon.

Trên đấy là 12 Đề đánh giá thân thuộc học tập kì 1 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh với đáp án. Mời độc giả tìm hiểu thêm tăng nhiều tư liệu ôn tập luyện Tiếng Anh lớp 5 không giống nhau được update liên tiếp bên trên VnDoc.com.

* Xem tăng Sở đề ganh đua thân thuộc kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 5 với đáp án khác:

Xem thêm: câu nào không hàm chứa yếu tố biện chứng

  • Đề cương ôn ganh đua thân thuộc kì 1 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh
  • Từ vựng - Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh thân thuộc kì 1 lớp 5 năm 2023 - 2024