để biểu diễn số nguyên 95 cần bao nhiêu byte

(Ấn vô đáp án chúng ta cho rằng trúng nhằm coi kết quả)


Câu 41: Cho 2 độ quý hiếm A= +95, B=+43 được trình diễn bên dưới dạng số nguyên vẹn đem vết 8 bit vô PC. Kết trái ngược phép tắc toán A+B tuy nhiên PC hiển thị là bao nhiêu?
a. +138b. +127
c. -118d. -138
a Sai
8 bit trình diễn số nguyên vẹn đem vết đem dải trình diễn là [-128;127]
+138 ko nằm trong [-128;127] (Máy tính luôn luôn hiển thị rời khỏi thành quả nằm trong dải biểu diễn)
b Sai
Cách 1:
_8 bit trình diễn số nguyên vẹn ko vết đem dải trình diễn là [-128;127]
_Giá trị nhập vô A+B=(+95)+(+43)=138
_Vì 138 > 127 (lớn rộng lớn những số nằm trong dải biểu diễn) nên tao có:
138-2^8=138-256=-118 [-128;127] (ngừng lại, nhận thành quả này)
Vậy thành quả hiển thị là -118
Chi tiết coi thêm thắt ở phía trên :Kết trái ngược hiển thị của sản phẩm tính
c Đúng
Cách 1:
_8 bit trình diễn số nguyên vẹn ko vết đem dải trình diễn là [-128;127]
_Giá trị nhập vô A+B=(+95)+(+43)=138
_Vì 138 > 127 (lớn rộng lớn những số nằm trong dải biểu diễn) nên tao có:
138-2^8=138-256=-118 [-128;127] (ngừng lại, nhận thành quả này)
Vậy thành quả hiển thị là -118
Chi tiết coi thêm thắt ở phía trên :Kết trái ngược hiển thị của sản phẩm tính
Cách 2:
(+95)+(+43)=138=10001010 (đủ 8 bit nhị phân). Vì bit trước tiên là một trong những trình diễn mang lại số âm nên tao nên cút ngược lại bám theo phương pháp mã bù 2 để sở hữu được thành quả ở hệ thập phân.
+Bù 2 là nằm trong 1 thì tao trừ 1: 10001010-1=10001001
+Bù một là nghịch ngợm hòn đảo thì tao cũng nghịch ngợm hòn đảo những bit và được: 01110110
+Đổi về hệ thập phân 011101102=11810
Vậy thành quả hiển thị số âm là -118

(Bạn hoàn toàn có thể thấy cơ hội 2 chuyển sang lấy lại khá lâu, :v. Chịu khó khăn học tập Theo phong cách 1 các bạn sẽ thực hiện thời gian nhanh rộng lớn đặc biệt thật nhiều ở dạng bài bác này. Từ giờ những bài bác sau ở dạng này tôi chỉ giải Theo phong cách 1)

d Sai
8 bit trình diễn số nguyên vẹn đem vết đem dải trình diễn là [-128;127]
-138 ko nằm trong [-128;127] (Máy tính chỉ hiển thị rời khỏi thành quả nằm trong dải biểu diễn)

Câu 42: Cho 2 độ quý hiếm A= +95, B=-43 được trình diễn bên dưới dạng số nguyên vẹn đem vết 8 bit vô PC. Kết trái ngược phép tắc toán A-B tuy nhiên PC hiển thị là bao nhiêu?
a. +138.b. -118
c. -1d. +127
a Sai
8 bit trình diễn số nguyên vẹn đem vết đem dải trình diễn là [-128;127]
+138 ko nằm trong [-128;127] (Máy tính luôn luôn hiển thị rời khỏi thành quả nằm trong dải biểu diễn)
b Đúng
_8 bit trình diễn số nguyên vẹn ko vết đem dải trình diễn là [-128;127]
_Giá trị nhập vô A+B=(+95)-(-43)=138
_Vì 138 > 127 (lớn rộng lớn những số nằm trong dải biểu diễn) nên tao có:
138-2^8=138-256=-118 [-128;127] (ngừng lại, nhận thành quả này)
Vậy thành quả hiển thị là -118
Chi tiết coi thêm thắt ở phía trên :Kết trái ngược hiển thị của sản phẩm tính
c Sai
_8 bit trình diễn số nguyên vẹn ko vết đem dải trình diễn là [-128;127]
_Giá trị nhập vô A+B=(+95)-(-43)=138
_Vì 138 > 127 (lớn rộng lớn những số nằm trong dải biểu diễn) nên tao có:
138-2^8=138-256=-118 [-128;127] (ngừng lại, nhận thành quả này)
Vậy thành quả hiển thị là -118
Chi tiết coi thêm thắt ở phía trên :Kết trái ngược hiển thị của sản phẩm tính
d Sai
_8 bit trình diễn số nguyên vẹn ko vết đem dải trình diễn là [-128;127]
_Giá trị nhập vô A+B=(+95)-(-43)=138
_Vì 138 > 127 (lớn rộng lớn những số nằm trong dải biểu diễn) nên tao có:
138-2^8=138-256=-118 [-128;127] (ngừng lại, nhận thành quả này)
Vậy thành quả hiển thị là -118
Chi tiết coi thêm thắt ở phía trên :Kết trái ngược hiển thị của sản phẩm tính

Câu 43: Cho 2 độ quý hiếm A= -43, B=-95 được trình diễn bên dưới dạng số nguyên vẹn đem vết 8 bit vô PC. Kết trái ngược phép tắc toán A+B tuy nhiên PC hiển thị là bao nhiêu?
a. -138b. -118
c. +118d. +256
a Sai
8 bit trình diễn số nguyên vẹn đem vết đem dải trình diễn là [-128;127]
-138 ko nằm trong [-128;127] (Máy tính luôn luôn hiển thị rời khỏi thành quả nằm trong dải biểu diễn)
b Sai
_8 bit trình diễn số nguyên vẹn ko vết đem dải trình diễn là [-128;127]
_Giá trị nhập vô A+B=(-95)+(-43)=-138
_Vì -138 -128 (bé rộng lớn những số nằm trong dải biểu diễn) nên tao có:
-138+2^8=-138+256=118 [-128;127] (ngừng lại, nhận thành quả này)
Vậy thành quả hiển thị là +118
Chi tiết coi thêm thắt ở phía trên :Kết trái ngược hiển thị của sản phẩm tính
c Đúng
_8 bit trình diễn số nguyên vẹn ko vết đem dải trình diễn là [-128;127]
_Giá trị nhập vô A+B=(-95)+(-43)=-138
_Vì -138 -128 (bé rộng lớn những số nằm trong dải biểu diễn) nên tao có:
-138+2^8=-138+256=118 [-128;127] (ngừng lại, nhận thành quả này)
Vậy thành quả hiển thị là +118
Chi tiết coi thêm thắt ở phía trên :Kết trái ngược hiển thị của sản phẩm tính
d Sai
8 bit trình diễn số nguyên vẹn đem vết đem dải trình diễn là [-128;127]
+256 ko nằm trong [-128;127] (Máy tính luôn luôn hiển thị rời khỏi thành quả nằm trong dải biểu diễn)

Câu 44: Cho biết thành quả của biểu thức khi trình diễn ở dạng số nguyên vẹn đem vết 8 bit? NOT 106(10)
a. 00010110b. 00010101
c. 10010110d. 10010101
a Sai
_Phép toán NOT là phép tắc phủ toan ở hệ nhị phân
(NOT 1 = 0 ; NOT 0 = 1)
_Ta đem 10610=011010102
_Suy ra
NOT01101010
Kết quả10010101
Vật đáp án là 10010101
b Sai
_Phép toán NOT là phép tắc phủ toan ở hệ nhị phân
(NOT 1 = 0 ; NOT 0 = 1)
_Ở phía trên 10610=011010102
_Suy ra
NOT01101010
Kết quả10010101
Vật đáp án là 10010101
c Sai
_Phép toán NOT là phép tắc phủ toan ở hệ nhị phân
(NOT 1 = 0 ; NOT 0 = 1)
_Ở phía trên 10610=011010102
_Suy ra
NOT01101010
Kết quả10010101
Vật đáp án là 10010101
d Đúng
_Phép toán NOT là phép tắc phủ toan ở hệ nhị phân
(NOT 1 = 0 ; NOT 0 = 1)
_Ở phía trên 10610=011010102
_Suy ra
NOT01101010
Kết quả10010101
Vật đáp án là 10010101

Câu 45: Kết trái ngược của biểu thức 10010110 XOR 01101001 là bao nhiêu?

a. 10010110b. 00000000
c. 11111111d. 01101001
a Sai
_Phép toán XOR là phép tắc HOẶC LOẠI TRỪ nhị phân (kí hiệu là ^)
(0^0=0; 0^1=1; 1^0=1; 1^1=0)
Ở phía trên tao có
XOR10010110
01101001
Kết quả11111111
Vậy đáp án là 11111111
b Sai
_Phép toán XOR là phép tắc HOẶC LOẠI TRỪ nhị phân (kí hiệu là ^)
(0^0=0; 0^1=1; 1^0=1; 1^1=0)
Ở phía trên tao có
XOR10010110
01101001
Kết quả11111111
Vậy đáp án là 11111111
c Đúng
_Phép toán XOR là phép tắc HOẶC LOẠI TRỪ nhị phân (kí hiệu là ^)
(0^0=0; 0^1=1; 1^0=1; 1^1=0)
Ở phía trên tao có
XOR10010110
01101001
Kết quả11111111
Vậy đáp án là 11111111
d Sai
_Phép toán XOR là phép tắc HOẶC LOẠI TRỪ nhị phân (kí hiệu là ^)
(0^0=0; 0^1=1; 1^0=1; 1^1=0)
Ở phía trên tao có
XOR10010110
01101001
Kết quả11111111
Vậy đáp án là 11111111

Câu 46: Theo chuẩn chỉnh IEEE 754/85, với cơ hội trình diễn số thực phỏng đúng chuẩn đơn (dùng 32 bit) thì số bit sử dụng trình diễn phần mã nghiêng (e) tiếp tục là?

a. 7b. 9
c. 8d. 6
a Sai
Lý thuyết:
Dạng có tính đúng chuẩn đơn, 32-bit
(1 bit vết s)(8 bit mã nghiêng e)(23 bit phần lẻ m)
Dạng có tính đúng chuẩn kép, 64-bit
(1 bit vết s)(11 bit mã nghiêng e)(52 bit phần lẻ m)
Dạng có tính đúng chuẩn kép không ngừng mở rộng, 80-bit
(1 bit vết s)(15 bit mã nghiêng e)(64 bit phần lẻ m)
b Sai
Lý thuyết:
Dạng có tính đúng chuẩn đơn, 32-bit
(1 bit vết s)(8 bit mã nghiêng e)(23 bit phần lẻ m)
Dạng có tính đúng chuẩn kép, 64-bit
(1 bit vết s)(11 bit mã nghiêng e)(52 bit phần lẻ m)
Dạng có tính đúng chuẩn kép không ngừng mở rộng, 80-bit
(1 bit vết s)(15 bit mã nghiêng e)(64 bit phần lẻ m)
c Đúng
Lý thuyết:
Dạng có tính đúng chuẩn đơn, 32-bit
(1 bit vết s)(8 bit mã nghiêng e)(23 bit phần lẻ m)
Dạng có tính đúng chuẩn kép, 64-bit
(1 bit vết s)(11 bit mã nghiêng e)(52 bit phần lẻ m)
Dạng có tính đúng chuẩn kép không ngừng mở rộng, 80-bit
(1 bit vết s)(15 bit mã nghiêng e)(64 bit phần lẻ m)
d Sai
Lý thuyết:
Dạng có tính đúng chuẩn đơn, 32-bit
(1 bit vết s)(8 bit mã nghiêng e)(23 bit phần lẻ m)
Dạng có tính đúng chuẩn kép, 64-bit
(1 bit vết s)(11 bit mã nghiêng e)(52 bit phần lẻ m)
Dạng có tính đúng chuẩn kép không ngừng mở rộng, 80-bit
(1 bit vết s)(15 bit mã nghiêng e)(64 bit phần lẻ m)

Câu 47: Theo chuẩn chỉnh IEEE 754/85, trình diễn số thực phỏng đúng chuẩn kép (64 bit) thì số bit dung trình diễn phần mã nghiêng (e) tiếp tục là?

a. 8b. 10
c. 9d. 11
a Sai
Lý thuyết:
Dạng có tính đúng chuẩn đơn, 32-bit
(1 bit vết s)(8 bit mã nghiêng e)(23 bit phần lẻ m)
Dạng có tính đúng chuẩn kép, 64-bit
(1 bit vết s)(11 bit mã nghiêng e)(52 bit phần lẻ m)
Dạng có tính đúng chuẩn kép không ngừng mở rộng, 80-bit
(1 bit vết s)(15 bit mã nghiêng e)(64 bit phần lẻ m)
b Sai
Lý thuyết:
Dạng có tính đúng chuẩn đơn, 32-bit
(1 bit vết s)(8 bit mã nghiêng e)(23 bit phần lẻ m)
Dạng có tính đúng chuẩn kép, 64-bit
(1 bit vết s)(11 bit mã nghiêng e)(52 bit phần lẻ m)
Dạng có tính đúng chuẩn kép không ngừng mở rộng, 80-bit
(1 bit vết s)(15 bit mã nghiêng e)(64 bit phần lẻ m)
c Sai
Lý thuyết:
Dạng có tính đúng chuẩn đơn, 32-bit
(1 bit vết s)(8 bit mã nghiêng e)(23 bit phần lẻ m)
Dạng có tính đúng chuẩn kép, 64-bit
(1 bit vết s)(11 bit mã nghiêng e)(52 bit phần lẻ m)
Dạng có tính đúng chuẩn kép không ngừng mở rộng, 80-bit
(1 bit vết s)(15 bit mã nghiêng e)(64 bit phần lẻ m)
d Đúng
Lý thuyết:
Dạng có tính đúng chuẩn đơn, 32-bit
(1 bit vết s)(8 bit mã nghiêng e)(23 bit phần lẻ m)
Dạng có tính đúng chuẩn kép, 64-bit
(1 bit vết s)(11 bit mã nghiêng e)(52 bit phần lẻ m)
Dạng có tính đúng chuẩn kép không ngừng mở rộng, 80-bit
(1 bit vết s)(15 bit mã nghiêng e)(64 bit phần lẻ m)

Câu 48: Biểu trình diễn số thực X = 9.6875 bên dưới dạng số vết chấm động bám theo chuẩn chỉnh IEEE 754 với 32 bit thì phần mã nghiêng (e) có mức giá trị là bao nhiêu?

a. 1000 0001b. 1000 0010
c. 1000 0011d. 0000 0011
a Sai
_Tìm mã nghiêng e thì tao chỉ quan hoài cho tới phần nguyên vẹn của X là 9
_Khi cơ 910=10012=1.001*103
_Ta lấy phần nón 3 cùng theo với 127 được 130 (dạng đúng chuẩn đơn 32 che là cùng theo với 127, những dạng không giống là đem số nằm trong khác)
_Suy ra: 13010=1000 00102
_Vậy e=1000 0010
Xem thêm thắt lý thuyết bên trên đây:Chuẩn IEEE 754/85
b Đúng
_Tìm mã nghiêng e thì tao chỉ quan hoài cho tới phần nguyên vẹn của X là 9
_Khi cơ 910=10012=1.001*103
_Ta lấy phần nón 3 cùng theo với 127 được 130 (dạng đúng chuẩn đơn 32 che là cùng theo với 127, những dạng không giống là đem số nằm trong khác)
_Suy ra: 13010=1000 00102
_Vậy e=1000 0010
Xem thêm thắt lý thuyết bên trên đây:Chuẩn IEEE 754/85
c Sai
_Tìm mã nghiêng e thì tao chỉ quan hoài cho tới phần nguyên vẹn của X là 9
_Khi cơ 910=10012=1.001*103
_Ta lấy phần nón 3 cùng theo với 127 được 130 (dạng đúng chuẩn đơn 32 che là cùng theo với 127, những dạng không giống là đem số nằm trong khác)
_Suy ra: 13010=1000 00102
_Vậy e=1000 0010
Xem thêm thắt lý thuyết bên trên đây:Chuẩn IEEE 754/85
d Sai
_Tìm mã nghiêng e thì tao chỉ quan hoài cho tới phần nguyên vẹn của X là 9
_Khi cơ 910=10012=1.001*103
_Ta lấy phần nón 3 cùng theo với 127 được 130 (dạng đúng chuẩn đơn 32 che là cùng theo với 127, những dạng không giống là đem số nằm trong khác)
_Suy ra: 13010=1000 00102
_Vậy e=1000 0010
Xem thêm thắt lý thuyết bên trên đây:Chuẩn IEEE 754/85

Câu 49: Xác định vị trị thập phân của số thực X đem dạng trình diễn bám theo chuẩn chỉnh IEEE 754 với 32 bit như sau:
0011 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000

a. 1b. -1
c. 0d. 2
a Sai
Mã cần thiết xét:
00111111100000000000000000000000
Thao tác tính toán:
_Dấu của X: Bit vết s=0 => X là số dương
_Phần nón E : mã nghiêng e=011111112=12710
=> E=e-127=127-127=0
_Phần toan trị M=1.m=1.02= 1.010
Ta có: 1.m x 2e-127
= 1.0 x 20
= 1.0
Vì X là số dương. Nên độ quý hiếm số thực X = 1.0
Suy rời khỏi phần thập phân của X vày 0
Xem thêm thắt lý thuyết bên trên đây:Chuẩn IEEE 754/85
b Sai
Mã cần thiết xét:
00111111100000000000000000000000
Thao tác tính toán:
_Dấu của X: Bit vết s=0 => X là số dương
_Phần nón E : mã nghiêng e=011111112=12710
=> E=e-127=127-127=0
_Phần toan trị M=1.m=1.02= 1.010
Ta có: 1.m x 2e-127
= 1.0 x 20
= 1.0
Vì X là số dương. Nên độ quý hiếm số thực X = 1.0
Suy rời khỏi phần thập phân của X vày 0
Xem thêm thắt lý thuyết bên trên đây:Chuẩn IEEE 754/85
c Đúng
Mã cần thiết xét:
00111111100000000000000000000000
Thao tác tính toán:
_Dấu của X: Bit vết s=0 => X là số dương
_Phần nón E : mã nghiêng e=011111112=12710
=> E=e-127=127-127=0
_Phần toan trị M=1.m=1.02= 1.010
Ta có: 1.m x 2e-127
= 1.0 x 20
= 1.0
Vì X là số dương. Nên độ quý hiếm số thực X = 1.0
Suy rời khỏi phần thập phân của X vày 0
Xem thêm thắt lý thuyết bên trên đây:Chuẩn IEEE 754/85
d Sai
Mã cần thiết xét:
00111111100000000000000000000000
Thao tác tính toán:
_Dấu của X: Bit vết s=0 => X là số dương
_Phần nón E : mã nghiêng e=011111112=12710
=> E=e-127=127-127=0
_Phần toan trị M=1.m=1.02= 1.010
Ta có: 1.m x 2e-127
= 1.0 x 20
= 1.0
Vì X là số dương. Nên độ quý hiếm số thực X = 1.0
Suy rời khỏi phần thập phân của X vày 0
Xem thêm thắt lý thuyết bên trên đây:Chuẩn IEEE 754/85

Câu 50: Trong chuẩn chỉnh IEEE 754/85, NaN là 1 trong độ quý hiếm quan trọng đặc biệt ko trình diễn mang lại một vài. Phát biểu nào là sau đó là trúng về độ quý hiếm NaN?

a. Tất cả những bit phần mã nghiêng vày 1, bit phần toan trị tùy ý.
b. Tất cả những bit phần mã nghiêng vày 1, phần toan trị không giống 0.
c. Tất cả những bit phần mã nghiêng vày 0, toàn bộ những bit phần toan trị vày 1.
d. Tất cả những bit phần mã nghiêng vày 0, phần toan trị có mức giá trị không giống 0.
a Sai
Lý thuyết
_Nếu toàn bộ những bit của e và m đều vày 0 thì X = 0
_Nếu toàn bộ những bit của e vày 1 và m vày 0 thì X = ±
_Nếu toàn bộ những bit của e vày 1 và tối thiểu 1 bit của m vày 1, thì số thực X ko tồn bên trên (NaN)
b Đúng
Lý thuyết
_Nếu toàn bộ những bit của e và m đều vày 0 thì X = 0
_Nếu toàn bộ những bit của e vày 1 và m vày 0 thì X = ±
_Nếu toàn bộ những bit của e vày 1 và tối thiểu 1 bit của m vày 1, thì số thực X ko tồn bên trên (NaN)
c Sai
Lý thuyết
_Nếu toàn bộ những bit của e và m đều vày 0 thì X = 0
_Nếu toàn bộ những bit của e vày 1 và m vày 0 thì X = ±
_Nếu toàn bộ những bit của e vày 1 và tối thiểu 1 bit của m vày 1, thì số thực X ko tồn bên trên (NaN)
d Sai
Lý thuyết
_Nếu toàn bộ những bit của e và m đều vày 0 thì X = 0
_Nếu toàn bộ những bit của e vày 1 và m vày 0 thì X = ±
_Nếu toàn bộ những bit của e vày 1 và tối thiểu 1 bit của m vày 1, thì số thực X ko tồn bên trên (NaN)

Câu 51: Trong chuẩn chỉnh IEEE 754/85, thuật ngữ "độ đúng chuẩn kép" nhắc tới

a. Số lượng bit dùng làm trình diễn số thực phỏng đúng chuẩn kép nhiều vội vàng gấp đôi con số bit dùng làm trình diễn số thực phỏng đúng chuẩn đợn.
b. Dải trình diễn số thực phỏng đúng chuẩn kép rộng lớn vội vàng gấp đôi dải trình diễn số thực phỏng đúng chuẩn đơn
c. Số thực phỏng đúng chuẩn kép trình diễn số thực đem vết, trong những lúc số thực phỏng đúng chuẩn đơn trình diễn số thực ko vết.
d. Số lượng những bit sau vết phẩy vô trình diễn số thực phỏng đúng chuẩn kép nhiều vội vàng gấp đôi đối với khi trình diễn ở dạng số thực phỏng đúng chuẩn đơn
a Đúng
Chuẩn rồi . Chính xác đơn chỉ sử dụng 32 bit nhị phân nhằm trình diễn trong những lúc đúng chuẩn kép sử dụng cho tới 64 bit nhị phân. Vậy là gấp hai con số bit trình diễn nha :v.
b Sai
_Dải trình diễn số thực phỏng đúng chuẩn kép nhiều hơn nữa thật nhiều lượt dải trình diễn số thực phỏng chủ yếu xá đơn chứ gấp hai thì nhằm mục tiêu nhò gì. :3
c SaiCả 2 dạng đều trình diễn số thực đem vết.
d Sai
không mà đến mức vội vàng gấp đôi được đâu :v

Câu 52: Phát biểu nào là sau đó là sai về cỗ mã ASCII?

a. Là cỗ mã trình diễn ký tự
b. Dùng 8 bit nhằm trình diễn ký tự
c. Sở mã ASCII ko phân biệt chữ hoa, chữ thường
d. Sở mã ASCII đem 128 ký tự động chuẩn
a Sai
Mã ASCII dùng làm trình diễn ký tự
b Sai
Mã ASCII sử dụng 8 bit nhằm trình diễn 28=256 ký tự
c Đúng
Mã ASCII phân biệt chữ hoa, chữ thường
Kí tự động chữ hoa kể từ 65 cho tới 90
Kí tự động chữ thông thường kể từ 97 cho tới 122
d Sai
Mã ASCII đem 128 kí tự động đầu là ký tự động chuẩn chỉnh ko thay đổi.
128 ký tự động sau là ký tự động không ngừng mở rộng tùy theo những mái ấm sản xuất PC và trở nên tân tiến ứng dụng.

Câu 53: Phát biểu nào là sau đó là trúng với cỗ mã ASCII?

a. Mỗi ký tự động vô cỗ mã ASCII có tính lâu năm 2 byte
b. Sở mã ASCII ko trình diễn được số '0'
c. Sở mã ASCII đem 256 ký tự
d. Sở mã ASCII đem 128 ký tự động không ngừng mở rộng ko thể thay cho thay đổi được
a Sai
Mã ASCII dùng 8 bit tức là từng ký tự động lâu năm 8 bit tương tự 1 byte
b Sai
Bộ mã ASCII trình diễn được số '0'. Nó là ký tự động loại 48 và đem mã là 00110000
c ĐúngBộ mã ASCII đem 256 ký tự động với
_128 ký tự động chuẩn chỉnh cố định
_128 ký tự động không ngừng mở rộng hoàn toàn có thể thay cho thay đổi được
d Sai
128 ký tự động không ngừng mở rộng của cục mã ASCII ko thắt chặt và cố định tuy nhiên tùy theo những mái ấm sản xuất PC và trở nên tân tiến phần mềm

Câu 54: Muốn mã hóa một bảng mã 100 ký tự động nên dùng ít nhất từng nào bit nhị phân cho từng ký tự?

a. 5 bitb. 6 bit
c. 7 bitd. 50 bit
a Sai
_Với n bit tao hoàn toàn có thể trình diễn tối nhiều 2n ký tự động.
_Vì 2610027
Nên nhớ dùng ít nhất 7 bit cho từng ký tự
b Sai
_Với n bit tao hoàn toàn có thể trình diễn tối nhiều 2n ký tự động.
_Vì 2610027
Nên nhớ dùng ít nhất 7 bit cho từng ký tự
c Đúng
_Với n bit tao hoàn toàn có thể trình diễn tối nhiều 2n ký tự động.
_Vì 2610027
Nên nhớ dùng ít nhất 7 bit cho từng ký tự
d Sai
_Với n bit tao hoàn toàn có thể trình diễn tối nhiều 2n ký tự động.
_Vì 2610027
Nên nhớ dùng ít nhất 7 bit cho từng ký tự

Câu 55: Trong những biểu thức só sánh sau đây biểu thức nào là trúng, biết bảng mã được dùng là bảng mã ASCII?

a. '0'>1b. '9'>'A'
c. 'a''B'd. 'a''1'
a Đúng
Ta đem ký tự động '0' = 48 > 1
Kiến thức cần thiết nhớ:
_Trong cỗ mã ASCII 'chữ số''chữ hoa''chữ thường'
_'0'=48 (các ký tự động chữ số sau tăng dần)
_'A'=65 (các ký tự động vần âm in hoa sau tăng dần)
_'a'=97 (các ký tự động vần âm in thông thường sau tăng dần)
_Các ký tự động vần âm hoa nhỏ nhiều hơn vần âm thông thường ứng 32 đơn vị
a Sai
Kiến thức cần thiết nhớ:
_Trong cỗ mã ASCII 'chữ số''chữ hoa''chữ thường'
_'0'=48 (các ký tự động chữ số sau tăng dần)
_'A'=65 (các ký tự động vần âm in hoa sau tăng dần)
_'a'=97 (các ký tự động vần âm in thông thường sau tăng dần)
_Các ký tự động vần âm hoa nhỏ nhiều hơn vần âm thông thường ứng 32 đơn vị
c Sai
Kiến thức cần thiết nhớ:
_Trong cỗ mã ASCII 'chữ số''chữ hoa''chữ thường'
_'0'=48 (các ký tự động chữ số sau tăng dần)
_'A'=65 (các ký tự động vần âm in hoa sau tăng dần)
_'a'=97 (các ký tự động vần âm in thông thường sau tăng dần)
_Các ký tự động vần âm hoa nhỏ nhiều hơn vần âm thông thường ứng 32 đơn vị
d Sai
Kiến thức cần thiết nhớ:
_Trong cỗ mã ASCII 'chữ số''chữ hoa''chữ thường'
_'0'=48 (các ký tự động chữ số sau tăng dần)
_'A'=65 (các ký tự động vần âm in hoa sau tăng dần)
_'a'=97 (các ký tự động vần âm in thông thường sau tăng dần)
_Các ký tự động vần âm hoa nhỏ nhiều hơn vần âm thông thường ứng 32 đơn vị

Câu 56: Một khối hệ thống mã dùng 2 byte đẻ mã hóa những ký tự động. Số lượng những ký tự động hoàn toàn có thể trình diễn là:

a. 2*28b. 216
c. 216d. 16*28
a Sai
2 byte = 16 bit
Mối một bit trình diễn 2 chữ số 0 hoặc 1
Vậy tao hoàn toàn có thể trình diễn tối nhiều 216 ký tự
b Sai
2 byte = 16 bit
Mối một bit trình diễn 2 chữ số 0 hoặc 1
Vậy tao hoàn toàn có thể trình diễn tối nhiều 216 ký tự
c Đúng
2 byte = 16 bit
Mối một bit trình diễn 2 chữ số 0 hoặc 1
Vậy tao hoàn toàn có thể trình diễn tối nhiều 216 ký tự
d Sai
2 byte = 16 bit
Mối một bit trình diễn 2 chữ số 0 hoặc 1
Vậy tao hoàn toàn có thể trình diễn tối nhiều 216 ký tự

Câu 57: Bảng mã ký tự động Unicode là gì?

a. Là bảng mã ký tự động chuẩn chỉnh giờ Latin sử dụng bên trên Internet.
b. Là bảng mã ký tự động chuẩn chỉnh 8 bit giờ Việt.
c. Là bảng mã ký tự động chuẩn chỉnh 32 bit của trái đất.
d. Là bảng mã ký tự động chuẩn chỉnh 16 bit của trái đất.

Câu 58: Chức năng quang quẻ trọng nhất của sản phẩm tính là?

a. Lưu trữ dữ liệub. Xử lý dữ liệu
c. Nhập và xuất dữ liệud. Điều khiển

Câu 59: Các bộ phận cơ phiên bản của một khối hệ thống PC bao gồm :

a. Mainboard, ổ cứng, mùng hình
b. Sở xử lý trung tâm, bộ lưu trữ, trang bị nước ngoài vi, link dữ liệu
c. CPU vi xử lý, bộ lưu trữ, trang bị vô rời khỏi, nguồn
d. Sở xử lý trung tâm, bộ lưu trữ chủ yếu, khối hệ thống vô rời khỏi, link hệ thống

Câu 60: Các thao tác xử lý PC gồm: (1)Nhận lệnh; (2)Nhận tài liệu nếu như cần; (3)Giải mã lệnh; (4)Thực hiện tại mệnh lệnh. Trình tự động tiến hành hợp lý và phải chăng là?

a. 1,2,3,4b. 1,3,2,4
c. 4,2,1,3d. 3,2,4,1

Xem thêm: thời tiết trên iphone

ღ Lưu ý: Mình chỉ dùng Fanpage Theza2 nhằm phản hồi. Mọi nick không giống đều ko nên bản thân.
Mình thời điểm hiện tại đem những việc riêng biệt nên bận mang lại cuộc sống thường ngày của tớ, tiếp tục không thể thông thường xuyên trả lời những phản hồi, hòng được lượng loại..


Liên kết hoặc xứng đáng ghe thăm:
HocTapHay.com:Tổng hợp ý kỹ năng và kiến thức, bải giảng những môn học tập Trung học tập hạ tầng, Trung học tập phổ thông,... khá không hề thiếu và cụ thể.

Xem thêm: cach choi yorick

Mở link vô tab mới mẻ Sao chép vị trí link Lưu hình hình họa Mở hình hình họa vô tab mới mẻ Sao chép
Bật/Tắt đèn nền