CHO TAM GIÁC MNP VÀ HAI ĐƯỜNG CAO MH NK

     
Câu hỏi: mang đến tam giác MNP và hai đường cao MH, NK ( H1) điện thoại tư vấn (C) là con đường tròn dìm MN làm đường kính. Xác minh nào dưới đây không đúng?
*

A.Ba điểm M, N, H cùng nằm trên tuyến đường tròn (C)