Cho tam giác abc nhọn có ab = 15cm; bc = 14cm; ac = 13cm. kẻ đường cao ah. khi đó ch = cm.

     

Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và thiết lập ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại đây (378.94 KB, 16 trang )
Bạn đang xem: Cho tam giác abc nhọn có ab = 15cm; bc = 14cm; ac = 13cm. kẻ đường cao ah. khi đó ch = cm.

(1)Violympic.vn quy tụ tinh hoa của tất cả các vòng. Lop7.net. (2) n. N. Câu1: |x-3|+|x+2|+|2x-7|? câu2: hãy tìm kiếm góc= |a+b| bình phương 2 vế : a^2 +b^2 +2|ab |>= a^2 +b^2 +2ab => |ab| >= ab lốt = xẩy ra ab >=0 có nghĩa là ab thuộc dấu |x-3|+|x+2|+|2x-7| = |x-3|+|x+2|+|7-2x| >= |x-3 +x+2| +|7-2x| >= |2x-1 +7 -2x| = |6| =6 dấu xảy ra x >=3 với 7 -2x>=0 => 3 x = 3 0 tan x , cot x >0 vận dụng bdt co sy mang đến 2 số dương tanx+cotgx >= 2 dấu = xẩy ra chảy x = cot x => x = 45 (sin^2x - cos^2x)^2 >=0 => 2sin^4x+2cos^4x - sin^4x-cos^4x-2sin^2cos^2x >=0 => sin^4x+cos^4x >= (sin^2x+cos^2x)^2 /2 = 1/2 dấu = xẩy ra sin^2x = cos^2x (vì 0 sin x = cos x= 45. Lop7.net. (3) n. N. 1.tính số đo góc nhọn x, biết 7sin bìnhx+5 cos bìnhx=13/2 x=? 1) chú ý công thức sin^2 x + cos^2 x = 1 7sin bìnhx+5 cos bìnhx = 2 sin^2 x + 5 = 13/2 => sin^2 x = 3/4 => sinx = can(3)/2 => x =60 độ. Lop7.net. (4) n. N. 1.Tam giác ABC vuông tại A, bao gồm AB = 3cm; BC = 5cm. Đường phân giác quanh đó của góc B giảm đường thẳng AC trên N. Khi ấy AN =? 2.Cho hình thang ABCD vuông tại A với D, nhị đường chéo AC cùng BD vuông góc nhau. Biết AB = 18cm cùng CD = 32cm. Lúc đó AD =? 3.Cho hình thang ABCD vuông trên A cùng D, hai đường chéo AC với BD vuông góc nhau. Biết AB = 18cm và CD = 32cm. Khi ấy AC =? 4.Tam giác ABC vuông trên A, gồm AB = 3cm; BC = 5cm. Đường phân giác ngoài của góc B cắt đường trực tiếp AC tại N. Lúc ấy AN =? 1) AN=6cm 2)AD= 24cm 3)AC=40cm 4) như câu 1; AN=6cm Lop7.net. (5) n. N. 1. Mang lại hình thang ABCD vuông trên A và D, nhị đường chéo cánh AC với BD vuông góc nhau. Biết AB = 18cm và CD = 32cm. Khi đó BD = ? 2. Biết cos x = 2sin x. Khi đó sinxcosx=?(số thập phân buổi tối giản) 1)Gọi giao điểm nhì đường chéo là O tg AOB đồng dạng tg COD => BO/OD =AB/CD=9/16 =>BO/(BO+OD) =9/(9+16)=9/25 =>BO = 9/25 .BD vào tg ABD vuông trên A gồm AB^2=BO.BD 18^2 =BD.9/25.BD BD=30 2) ÁP DỤNG biểu thức sin^2 +cos^2 =1 thế vào mà giải nhé kq =2/5 Lop7.net. (6) n n. Mang lại sinx + cosx= 7/5. Tính tung x? bình phương 2 vế: (sinx)^2+ (cosx)^2 +2sinx.cosx= 49/25 1+ sin2x = 49/25 --> sin2x =24/25 đặt t= tanx --> sin2x =2t/(1+t^2) --> 2t/(1+t^2) = 24/25 --> 12t^2 -25t+12 =0 --> t1 =3/4; t2 =4/3. Vậy tanx= 3 phần tư hoặc 4/3. Lop7.net. (7) n. N. Cho tam giác ABC nhọn bao gồm AB = 15cm; BC = 14cm; AC = 13cm. Kẻ mặt đường cao AH. Khi đó CH =? bài bác này 1-1 giản, áp dụng Pitago, đặt x=CH AH^2= AB^2-BH^2 =AC^2-CH^2 15^2-(14-x)^2 =13^2-x^2 225-196 +28x -x^2 =169 -x^2 --> 28x= 140 --> x= 5cm. Lop7.net. (8) n. N. N n. 1/ đến hình thang ABCD gồm góc B=C=90 độ, nhì đường chéo cánh vuông góc cùng với nhau tại H. Biết rằng AB = căn 45 cm; HA = 3cm.

Xem thêm: Giải Toán 5 Vnen Bài 30 Cộng Hai Số Thập Phân, Giải Toán 5 Vnen Bài 30: Cộng Hai Số Thập Phân


Xem thêm: Một Xới Cho Ma Ba Xới Cho Chó, Xới Cơm Ăn Không Được Xới 1 Lần


Khi đó HC =? 2/ đến hình bình hành ABCD bao gồm BC = 3cm, góc D bằng 65 độ. Kẻ AH vuông góc cùng với CD trên H. Khi đó AH =? (Nhập tác dụng đã làm tròn mang lại số thập phân thiết bị nhất) HC=12 AH=3,3. Lop7.net. (9) n. N. Mang lại hình thang cùng với đáy nhỏ là 15cm, hai ở bên cạnh bằng nhau và bằng 25cm, góc tù bởi 120 độ. Chu vi hình thang kia là? call hình thang sẽ là ABCD (AB//CD),AB=15, AD=BC=25, góc DAB=góc ABC=120 độ. Kẻ AH, BK vuông góc với CD (H,K thộc CD) =>HK=AB=15 (cm) xét tam giác AHD có: AD=25, góc D=60 độ =>DH=AD.cos=AD/2=12.5 (cm) tương tự ta có CK=12.5 (cm) =>CD=CK+DH+HK=12.5+12.5+15=40 (cm) =>chu vi ABCD=AB+BC+CD+DA=105 (cm) Lop7.net. (10) n. N. đến tam giác ABC cân nặng tại A. Đường cao kẻ xuống lòng và mặt đường cao kẻ xuống cạnh bên có độ lâu năm lần lượt là 5cm với 6cm. Lúc ấy BC =? điện thoại tư vấn H, E theo lần lượt là chân đường cao hạ từ A cùng B xuống cạnh đối điện => AH = 5cm, BE = 6 centimet Từ H hạ HF vuông góc cùng với EC => HF // BE => HF là mặt đường trung bình của tam giác BEC => HF =1/2BE = 3 cm. Lại có Tam giác AHC vuông tại H => 1/HF^2 = 1/AH^2 + 1/HC^2 (tìm vào sách nhé) 1/9 = 1/ 25 + 1/HC^2 => HC = 1/2BC = 15/4 => Bc = 15/2cm. Lop7.net. (11) n. N. 1/Một tam giác vuông nội tiếp nửa đường tròn bánkính 5cm. Biết một cạnh góc vuông là 6cm thì cạnh góc vuông sót lại là:? cạnh góc vuông sót lại là 8cm vị tam giác vuông nội tiếp nửa con đường tròn nửa đường kính 5cm => cạnh huyền của tam giác vuông bởi 10cm Áp dụng định lý pitago ta tìm được cạnh góc vuông sót lại là 8cm.. Lop7.net. (12) n. N. Cho tam giác ABC gồm AB = 6; AC = 8;trung con đường BD cùng CE vuông góc với nhau. BC=? gọi giao điểm các trung tuyến đường là G. Đặt x= DG; y= EG ---> BG= 2x; CG=2y Áp dụng Pitago đến tg BGE và CGD: GE^2+GB^2 =BE^2 --> y^2 +4x^2 =9 (1) GD^2+CG^2 =CD^2 --> x^2 +4y^2 =16 (2) Cộng những vế (1) cùng với (2) ta được 5x^2 +5y^2 =25 --> x^2+y^2 =5 nhưng BC^2=BG^2+CG^2 = 4x^2+4y^2 =4(x^2+y^2) =4.5=20 --> BC= 2V5 Lop7.net. (13) n. N. Mang lại tam giác ABC vuông trên A, có BD là phân giác,AD=8, CD=10, khi ấy BC=? 30. Lop7.net. (14) n. N. Biểu thức A =( x^2 + 5x +4 ) /x có mức giá trị bé dại nhất là? A = (x^2 + 5x +4)/ x = (x^2 + 5x)/ x + 4/x = x + 5 + 4/x Áp dụng bất đẳng thức Cosi, ta có: x+ 4/x >= 2 nhân căn của (x. 4/x) = 2 nhân căn 4 = 4 => A >= 4 + 5 = 9 Vậy gtnn của A là 9 khi x = 2.. Lop7.net. (15) n. N. 1/ cùng với 0(16) n. N. 1/Cho tam giác ABC vuông trên A, bao gồm AB = 3; AC = 4. Khi đó nửa đường kính đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABC (viết bên dưới dạng số thập phân) bằng ? 2/CB và CD là hai tiếp tuyến kẻ trường đoản cú C của mặt đường tròn (O) (B, D là nhì tiếp điểm). Nếu như OC = 15cm và OB = 9cm thì BC =? 3Một gai dây quấn căng quanh hai ròng rọc tròn có bán kính 14cm với 4cm. Nếu khoảng cách giữa các tiếp điểm của dây với ròng rã rọc là 24cm thì khoảng cách giữa hai chổ chính giữa ròng rọc là ? 1,Áp dụng Đlí Pytago mang đến tam giác vuông ABC ta bao gồm : BC^2=AB^2+AC^2 = 3^2+4^2=25, bắt buộc BC =5. điện thoại tư vấn M là trung điểm của BC. Theo đặc thù đường trung tuyến đường trong tam giác vuông ta có: MA=1/2*BC=MB=MC cho nên vì vậy M chính là tâm mặt đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABC, nửa đường kính R=1/2*BC=2,5 2, vị CB là tiếp con đường của (O) nên CB _|_ OB,hay tam giác OBC vuông tại B Áp dụng ĐLí Pytago mang đến tam giác vuông OBC ta có: OC^2 = BC^2+OB^2 => BC^2=OC^2-OB^2=15^2-9^2=144 cần BC = 12 centimet 3, điện thoại tư vấn tâm 2 con đường tròn theo thứ tự là O,O1 2 tiếp điểm tương ứng thuộc 2 đtròn này là: A,B Ta có OO1BA la hình thang vuông tại A,B ( đặc thù tiếp tuyến) Hạ O1H _|_ OA tại H Ta tất cả : O1BAH là hình chữ nhật yêu cầu AH=BO1=4 cm; O1H=BA=24 cm => OH=OA-HA=14-4=10 centimet Tam giác OO1H vuông trên H nên vận dụng đlí Pytago ta có: OO1^2=O1H^2+OH^2=24^2+10^2=676 buộc phải OO1=26 cm. Lop7.net. (17)