Cho 10 điểm phân biệt a1 a2 ... a10

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho 10 điểm phân biệt A1, A2, …, A10 trong đó có 4 điểm A1, A2, A3, A4 thẳng hàng, ngoài ra không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh được lấy trong 10 điểm trên ?

A. 96 tam giác

B. 60 tam giác

C. 116 tam giác

D. 80 tam giácCho 10 điểm phân biệt A 1 , A 2 , . . . . . A 10 trong đó có 4 điểm A 1 , A 2 , A 3 , A 4 thẳng hàng, ngoài ra không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh được lấy trong 10 điểm trên?

A. 96 tam giác.

Bạn đang xem: Cho 10 điểm phân biệt a1 a2 ... a10

B. 60 tam giác.

C. 116 tam giác.

D. 80 tam giác.


*

Đáp án là C

Số cách lấy 3 điểm từ 10 điểm phân biệt là C 10 3 = 120

Số cách lấy 3 điểm bất kì trong 4 điểm A 1 , A 2 , A 3 , A 4 là C 4 3 = 4  

Khi lấy 3 điểm bất kì trong 4 điểm A 1 , A 2 , A 3 , A 4 thì sẽ không tạo thành tam giác.

Như vậy, số tam giác tạo thành : 120- 4 = 116 tam giác.


Trong mặt phẳng cho 10 điểm phân biệt A 1 , A 2 , . . . , A 10 trong đó có 4 điểm A 1 , A 2 , A 3 , A 4 thẳng hàng, ngoài ra không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh được lấy trong 10 điểm trên?

A. 116 tam giác

B. 80 tam giác

C. 96 tam giác

D. 60 tam giác


Trong mặt phẳng cho 10 điểm phân biệt A1, A2,...,A10 trong đó có 4 điểm A1, A2, A3, A4 thẳng hàng, ngoài ra không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh được lấy trong 10 điểm trên?

A. 116 tam giác.

B. 80 tam giác.

C. 96 tam giác.

Xem thêm: Đâu Là Khâu Làm Đất Trồng Rau :, Đâu Là Các Khâu Làm Đất Trồng Rau:

D. 60 tam giác.


Đáp án A.

Ta có 3TH.

+) TH1: 2 trong số 4 điểm A1, A2, A3, A4 tạo thành 1 cạnh, suy ra có C 4 2 . 6 = 36 tam giác.

+) TH2: 1 trong số 4 điểm A1, A2, A3, A4 là 1 đỉnh của tam giác, suy ra có 4 C 6 2 = 60 tam giác.

+) TH3: 0 có đỉnh nào trong 4 điểm A1, A2, A3, A4 là đỉnh của tam giác có C 6 3 = 20 tam giác. Suy ra có 36 + 60 + 20 = 116 tam giác có thể lập được.


Trong mặt phẳng cho 10 điểm phân biệt A 1 , A 2 , ... , A 10 trong đó có 4 điểm A 1 , A 2 , A 3 , A 4 thẳng hàng, ngoài ra không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh được lấy trong 10 điểm trên?

A. 116 tam giác

B. 80 tam giác

C. 96 tam giác

D. 60 tam giác


Đáp án A

Lấy 3 đỉnh trong 10 điểm trên có C 10 3 = 120 cách

Lấy 3 đỉnh trong 4 điểm thẳng hàng có C 4 3 = 4 cách

Do đó, số tam giác cần tính là 120 − 4 = 116


Trong mặt phẳng cho 10 điểm phân biệt A 1 , A 2 , … , A 10 trong đó có 4 điểm A 1 , A 2 , A 3 , A 4 thẳng hàng, ngoài ra không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tam giác có 3 đỉnh được lấy trong 10 điểm trên là

A.116 tam giác

B. 80 tam giác

C. 96 tam giác

D. 60 tam giác


Chọn A

Số tam giác được tạo thành từ 10 điểm là C 10 3 tam giác

Do 4 điểm  A 1 , A 2 , A 3 , A 4  thẳng hàng nên số tam giác mất đi là  C 10 3  

Vậy số tam giác thỏa mãn yêu cầu đề bài là  C 10 3 - C 4 3 = 116  tam giác


Trong mặt phẳng cho 10 điểm phân biệt A 1 , A 2 , . . . A 10 trong đó có 4 điểm A 1 , A 2 , A 3 , A 4 thẳng hàng, ngoài ra không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tam giác có 3 đỉnh được lấy trong 10 điểm trên là

*

*

*

*


Cho điểm O nằm ngoài đường thẳng a. Trên đường thẳng a xác định 10 điểm A1;A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9;A10. Qua 3 điểm không thẳng hàng vẽ được 1 tam giác. Có bao nhiêu tam giác trên hình vẽ.

Xem thêm: Top 13 Bâng Khuâng Đứng Hạng Ba Nhìn Ra Bờ Sông Vắng, Bông Mua Tím

 


Cho N điểm phân biệt A1,A2,A3,....An. Trong đó không có 3 điểm bất kì nào thẳng hàng. Hỏi qua 2 điểm trong N điểm trên vẽ được bao nhiêu đường thẳng phân biệt


Ta thấy: Trong n điểm phân biệt cho trước, cứ qua 1 điểm ta vẽ được n - 1 đường thẳng. Vậy qua n điểm ta vẽ được n(n - 1) đoạn thẳng.

Nhưng nếu tính vậy thì mỗi đường thẳng sẽ bị tính đi tính lại 2 lần

Vậy số đoạn thẳng phân biệt được tạo ra từ n điểm phân biệt trên là: \(\frac{n\left(n-1\right)}{2}\)(đường thẳng)


Cho N điểm phân biệt A1,A2,A3,....An. Trong đó không có 3 điểm bất kì nào thẳng hàng. Hỏi qua 2 điểm trong N điểm trên vẽ được bao nhiêu đường thẳng phân biệt


a) Cho n điểm phân biệt trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Qua 2 điểm ta vẽ

được một đường thẳng. Có tất cả 28 đường thẳng. Tìm n?

b) Cho n điểm phân biệt trong đó có 7 điểm thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp

điểm. Có tất cả 190 đường thẳng. Tìm n?

c) Cho 20 đường thẳng đôi một cắt nhau và không có ba đường thẳng nào đồng quy. Hỏi có