CHỈ RA KẾT LUẬN ĐÚNG TRONG CÁC CÂU SAU

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Chỉ ra kết luận đúng trong những câu sau:

A. Vật giao động càng cấp tốc thì âm phát ra càng trầm

B. Vật xê dịch càng nhanh thì âm phân phát ra càng bổng

C. Vật xê dịch càng nhanh thì âm phát ra càng vang

D. Vật xấp xỉ càng cấp tốc thì âm phạt ra càng truyền đi xa


*

Đáp án B

Ta có:

+ xê dịch càng nhanh, tần số xê dịch càng lớn

+ Âm phát ra càng cao (bổng) khi tần số dao động càng lớn

⇒ Một vật xấp xỉ càng cấp tốc thì âm phân phát ra càng bổng


*

Trong các nhận định tiếp sau đây , nhận định nào tiếp sau đây không đúng? A. Vật giao động càng nhanh , tần số xê dịch càng to , âm phát ra càng caoB. Vật xấp xỉ càng chậm, tần số giao động càng nhỏ dại , âm phân phát ra càng caoC. Vật dao động cành mạng , biên độ xấp xỉ càng lớn, âm vạc ra càng toD. Vật giao động càng yếu, biên độ giao động càng nhỏ, âm vạc ra càng nhỏ


Trong các tóm lại sau, kết luận nào đúng?

A.

Bạn đang xem: Chỉ ra kết luận đúng trong các câu sau

xấp xỉ càng mạnh, biên độ xê dịch càng bự thì âm vạc ra càng cao.

B. xê dịch càng yếu, biên độ dao động càng nhỏ dại thì âm phạt ra càng nhỏ.

C. xấp xỉ càng yếu, biên độ giao động càng nhỏ tuổi thì âm phát ra càng thấp.

D. xê dịch càng nhanh, tần số xấp xỉ càng mập thì âm vạc ra càng thấp.


Trong các nhận định bên dưới đây, nhận định và đánh giá nào sau đây không đúng?

*

 

 Vật xê dịch càng nhanh, tần số xê dịch càng lớn, âm phạt ra càng cao.

Vật xê dịch càng mạnh, biên độ xấp xỉ càng lớn, âm phân phát ra càng to.

Vật giao động càng yếu, biên độ xấp xỉ càng nhỏ, âm phát ra càng nhỏ.

Vật giao động càng chậm, tần số giao động càng nhỏ, âm phát ra càng cao.


Bằng bí quyết quan gần kề và lắng tai dây đàn dao đụng khi ta lên dây đàn, ta có thể có kết luận nào sau đây?

lúc gảy đàn, nếu:

A. Dây bọn càng căng, thì dây lũ dao hễ càng nhanh, âm phát ra tất cả tần số càng lớn.

B. Dây đàn càng căng, thì dây lũ dao rượu cồn càng chậm, âm phát ra tất cả tần số càng nhỏ.

Xem thêm: Chuyên Đề Hệ Phương Trình Lớp 9 Cơ Bản Và Nâng Cao, Chuyên Đề Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn

C. Dây bọn càng căng, thì dây bầy dao đụng càng mạnh, âm vạc ra nghe càng to.

D. Dây lũ càng căng, thì dây đàn dao đụng càng yếu, âm phát ra nghe càng nho.


 Kết luận nào sau đây đúng? 

A. Dây bầy dao rượu cồn càng nhanh, âm phạt ra gồm tần số càng lớn.

B. Dây đàn dao cồn càng chậm, âm phạt ra tất cả tần số càng lớn.

C. Dây lũ dao hễ càng mạnh, âm phân phát ra nghe càng bé.

D.dây bọn dao rượu cồn càng yếu, âm vạc ra nghe càng to.

 


Bài 11: Điền tự vào nơi trống:

a) Khi thứ dao động……..thì số lần xê dịch của vật thực hiện trong một giây càng lớn, tức là…………..dao đụng càng lớn. Khi ấy âm thanh vạc ra càng ……….

b) Âm thanh của thứ phát ra càng thấp (trầm) khi đồ đó dao động……….. Lúc đó số lần xấp xỉ của vật thực hiện trong một giây càng…………….tức là tần số dao động càng…………..

c)  Tai người có thể nghe được những âm tất cả tần số từ……………..Hz đến…………………..Hz

d) Những âm tất cả tần số bên dưới 20Hz điện thoại tư vấn là………………, ta ………………….nghe được.

e) Những âm có tần số trên 20000Hz điện thoại tư vấn là……………, ta………………….nghe được.


Lớp 7 vật dụng lý
1
0

Một vật xê dịch càng nhanh thì âm vạc ra càng:

A. Trầm

B. Bổng

C. Vang

D. Tương truyền xa


Lớp 7 vật dụng lý
1
0

Một vật xê dịch càng cấp tốc thì âm phân phát ra càng:

A. Trầm

B. Bổng

C. Vang

D. Truyền đi xa


Lớp 7 thứ lý
1
0

Chọn câu vấn đáp đúng

A. Âm phân phát ra càng trầm lúc tần số dao động càng nhỏ

B. Âm phát ra càng thấp lúc tần số giao động càng nhỏ

C. Âm phân phát ra càng bổng khi tần số xấp xỉ càng nhỏ

D. A, B đúng


Lớp 7 đồ lý
2
0

 

Chọn câu đúng.

 

Khi nhạc công gảy dây của lũ tì bà ta thấy dây bầy dao động càng nhanh thì âm vì nó vạc ra càng

 

a trầm tiếp nối bổng dần.

b trầm.

Xem thêm: Getting Started Trang 16 Unit 2 Lớp 8 Tập 1 6 Unit 2 Sgk Tiếng Anh 8 Mới

c bổng.

d vang


Lớp 7 thứ lý
4
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)