Cách tính trọng lượng sắt tròn

     

Mô tả

Thực tế có không ít cách tính khối lượng thép tròn đặc. Tuy nhiên chúng tôi xin chỉ dẫn 5 cách tính đơn giản, nhanh và đúng chuẩn nhất để quý khách có thể tự giám sát và đo lường được với ngẫu nhiên quy bí quyết nào của thép tròn đặc.

*
*

KHỐI LƯỢNG THÉP TRÒN ĐẶC ( xuất xắc CÒN GỌI LÀ THÉP LÁP, THÉP TRÒN TRƠN) – đơn vị tính:kg/m

Giải thích ký kết tự viết tắt : OD ( Out Diameter) : Đường kính quanh đó ( đơn vị: mm) – R (radius) : nửa đường kính (= OD/2) (đơn vị: mm)

Cách 1: Công thức tính khối lượng thép tròn đặc số 1

KHỐI LƯỢNG = 0.0007854 x OD x OD x 7.85

Ví dụ: fe phi 6 (D6)

Khối lượng = 0.0007854 x 6 x 6 x 7.85 = 0.222 (kg/m)

Cách 2: Cách tính khối lượng thép tròn đặc số 2

KHỐI LƯỢNG = R2/40.5

Ví dụ: fe phi 8 (OD8 > R = 4)

Khối lượng = 42 / 40.5 = 16/40.5 = 0.395 (kg/m)

Cách 3: Cách tính khối lượng thép tròn đặc số 3

KHỐI LƯỢNG = R2 x 0.02466

Ví dụ: fe phi 10 (OD10 > R = 5)

Khối lượng = 52 x 0.02466 = 0.617 (kg/m)

Cách 4: Công thức tính trọng lượng thép tròn đặc số 4

KHỐI LƯỢNG = OD2 x 0.00617

Ví dụ: fe phi 12 (D12)

Khối lượng = 122 x 0.00617 = 0.888 (kg/m)

Cách 5: Công thức tính thép tròn trơn số 5

KHỐI LƯỢNG = OD2 / 162

Ví dụ: sắt phi 14( D14)

Khối lượng = 142 /162 = 1.21

Bảng quy bí quyết thép tròn quánh (Tham khảo):

STTTÊN VẬT TƯ(Description)QUY CÁCH(Dimension)ĐVT KL/Cây 
1Thép Tròn Đặc phi 14Ø14x6000mmCây 7.25
2Thép Tròn Đặc phi 15Ø15x6000mmCây 8.32
3Thép Tròn Đặc phi 16Ø16x6000mmCây 9.47
4Thép Tròn Đặc phi 18Ø18x6000mmCây 11.99
5Thép Tròn Đặc phi 20Ø20x6000mmCây 14.80
6Thép Tròn Đặc phi 22Ø22x6000mmCây 17.90
7Thép Tròn Đặc phi 24Ø24x6000mmCây 21.31
8Thép Tròn Đặc phi 25Ø25x6000mmCây 23.12
9Thép Tròn Đặc phi 26Ø26x6000mmCây 25.01
10Thép Tròn Đặc phi 27Ø27x6000mmCây 26.97
11Thép Tròn Đặc phi 28Ø28x6000mmCây 29.00
12Thép Tròn Đặc phi 30Ø30x6000mmCây 33.29
13Thép Tròn Đặc phi 32Ø32x6000mmCây 37.88
14Thép Tròn Đặc phi 34Ø34x6000mmCây 42.76
15Thép Tròn Đặc phi 35Ø35x6000mmCây 45.32
16Thép Tròn Đặc phi 36Ø36x6000mmCây 47.94
17Thép Tròn Đặc phi 38Ø38x6000mmCây 53.42
18Thép Tròn Đặc phi 40Ø40x6000mmCây 59.19
19Thép Tròn Đặc phi 42Ø42x6000mmCây 65.25
20Thép Tròn Đặc phi 44Ø44x6000mmCây 71.62
21Thép Tròn Đặc phi 45Ø45x6000mmCây 74.91
22Thép Tròn Đặc phi 46Ø46x6000mmCây 78.28
23Thép Tròn Đặc phi 48Ø48x6000mmCây 85.23
24Thép Tròn Đặc phi 50Ø50x6000mmCây 92.48
25Thép Tròn Đặc phi 52Ø52x6000mmCây 100.03
26Thép Tròn Đặc phi 55Ø55x6000mmCây 111.90
27Thép Tròn Đặc phi 56Ø56x6000mmCây 116.01
28Thép Tròn Đặc phi 58Ø58x6000mmCây 124.44
29Thép Tròn Đặc phi 60Ø60x6000mmCây 133.17
30Thép Tròn Đặc phi 62Ø62x6000mmCây 142.20
31Thép Tròn Đặc phi 65Ø65x6000mmCây 156.29
32Thép Tròn Đặc phi 70Ø70x6000mmCây 181.26
33Thép Tròn Đặc phi 75Ø75x6000mmCây 208.08
34Thép Tròn Đặc phi 80Ø80x6000mmCây 236.75
35Thép Tròn Đặc phi 85Ø85x6000mmCây 267.27
36Thép Tròn Đặc phi 90Ø90x6000mmCây 299.64
37Thép Tròn Đặc phi 95Ø95x6000mmCây 333.86
38Thép Tròn Đặc phi 100Ø100x6000mmCây 369.92
39Thép Tròn Đặc phi 105Ø105x6000mmCây 407.84
40Thép Tròn Đặc phi 110Ø110x6000mmCây 447.61
41Thép Tròn Đặc phi 115Ø115x6000mmCây 489.22
42Thép Tròn Đặc phi 120Ø120x6000mmCây 532.69
43Thép Tròn Đặc phi 125Ø125x6000mmCây 578.01
44Thép Tròn Đặc phi 130Ø130x6000mmCây 625.17
45Thép Tròn Đặc phi 135Ø135x6000mmCây 674.19
46Thép Tròn Đặc phi 140Ø140x6000mmCây 725.05
47Thép Tròn Đặc phi 145Ø145x6000mmCây 777.76
48Thép Tròn Đặc phi 150Ø150x6000mmCây 832.33
49Thép Tròn Đặc phi 155Ø155x6000mmCây 888.74
50Thép Tròn Đặc phi 160Ø160x6000mmCây 947.00
51Thép Tròn Đặc phi 165Ø165x6000mmCây 1,007.12
52Thép Tròn Đặc phi 170Ø170x6000mmCây 1,069.08
53Thép Tròn Đặc phi 175Ø175x6000mmCây 1,132.89
54Thép Tròn Đặc phi 180Ø180x6000mmCây 1,198.55
55Thép Tròn Đặc phi 185Ø185x6000mmCây 1,266.06
56Thép Tròn Đặc phi 190Ø190x6000mmCây 1,335.42
57Thép Tròn Đặc phi 195Ø195x6000mmCây 1,406.63
58Thép Tròn Đặc phi 200Ø200x6000mmCây 1,479.69
59Thép Tròn Đặc phi 210Ø210x6000mmCây 1,631.36
60Thép Tròn Đặc phi 220Ø220x6000mmCây 1,790.43
61Thép Tròn Đặc phi 225Ø225x6000mmCây 1,872.74
62Thép Tròn Đặc phi 230Ø230x6000mmCây 1,956.89
63Thép Tròn Đặc phi 235Ø235x6000mmCây 2,042.90
64Thép Tròn Đặc phi 240Ø240x6000mmCây 2,130.76
65Thép Tròn Đặc phi 245Ø245x6000mmCây 2,220.47
66Thép Tròn Đặc phi 250Ø250x6000mmCây 2,312.02
67Thép Tròn Đặc phi 255Ø255x6000mmCây 2,405.43
68Thép Tròn Đặc phi 260Ø260x6000mmCây 2,500.68
69Thép Tròn Đặc phi 265Ø265x6000mmCây 2,597.79
70Thép Tròn Đặc phi 270Ø270x6000mmCây 2,696.74
71Thép Tròn Đặc phi 275Ø275x6000mmCây 2,797.55
72Thép Tròn Đặc phi 280Ø280x6000mmCây 2,900.20
73Thép Tròn Đặc phi 290Ø290x6000mmCây 3,111.06
74Thép Tròn Đặc phi 295Ø295x6000mmCây 3,219.26
75Thép Tròn Đặc phi 300Ø300x6000mmCây 3,329.31
76Thép Tròn Đặc phi 310Ø310x6000mmCây 3,554.96
77Thép Tròn Đặc phi 315Ø315x6000mmCây 3,670.56
78Thép Tròn Đặc phi 320Ø320x6000mmCây 3,788.02
79Thép Tròn Đặc phi 325Ø325x6000mmCây 3,907.32
80Thép Tròn Đặc phi 330Ø330x6000mmCây 4,028.47
81Thép Tròn Đặc phi 335Ø335x6000mmCây 4,151.47
82Thép Tròn Đặc phi 340Ø340x6000mmCây 4,276.31
83Thép Tròn Đặc phi 345Ø345x6000mmCây 4,403.01
84Thép Tròn Đặc phi 350Ø350x6000mmCây 4,531.56
85Thép Tròn Đặc phi 355Ø355x6000mmCây 4,661.96
86Thép Tròn Đặc phi 360Ø360x6000mmCây 4,794.21
87Thép Tròn Đặc phi 365Ø365x6000mmCây 4,928.30
88Thép Tròn Đặc phi 370Ø370x6000mmCây 5,064.25
89Thép Tròn Đặc phi 375Ø375x6000mmCây 5,202.05
90Thép Tròn Đặc phi 380Ø380x6000mmCây 5,341.69
91Thép Tròn Đặc phi 385Ø385x6000mmCây 5,483.19
92Thép Tròn Đặc phi 390Ø390x6000mmCây 5,626.53
93Thép Tròn Đặc phi 395Ø395x6000mmCây 5,771.73
94Thép Tròn Đặc phi 400Ø400x6000mmCây 5,918.77
95Thép Tròn Đặc phi 410Ø410x6000mmCây 6,218.41
96Thép Tròn Đặc phi 415Ø415x6000mmCây 6,371.01
97Thép Tròn Đặc phi 420Ø420x6000mmCây 6,525.45
98Thép Tròn Đặc phi 425Ø425x6000mmCây 6,681.74
99Thép Tròn Đặc phi 430Ø430x6000mmCây 6,839.88
100Thép Tròn Đặc phi 435Ø435x6000mmCây 6,999.88
101Thép Tròn Đặc phi 440Ø440x6000mmCây 7,161.72
102Thép Tròn Đặc phi 445Ø445x6000mmCây 7,325.41
103Thép Tròn Đặc phi 450Ø450x6000mmCây 7,490.95
104Thép Tròn Đặc phi 455Ø455x6000mmCây 7,658.34
105Thép Tròn Đặc phi 460Ø460x6000mmCây 7,827.58
106Thép Tròn Đặc phi 465Ø465x6000mmCây 7,998.67
107Thép Tròn Đặc phi 470Ø470x6000mmCây 8,171.61
108Thép Tròn Đặc phi 475Ø475x6000mmCây 8,346.40
109Thép Tròn Đặc phi 480Ø480x6000mmCây 8,523.04
110Thép Tròn Đặc phi 485Ø485x6000mmCây 8,701.52
111Thép Tròn Đặc phi 490Ø490x6000mmCây 8,881.86
112Thép Tròn Đặc phi 500Ø500x6000mmCây 9,248.09
113Thép Tròn Đặc phi 510Ø510x6000mmCây 9,621.71
114Thép Tròn Đặc phi 515Ø515x6000mmCây 9,811.29
115Thép Tròn Đặc phi 520Ø520x6000mmCây 10,002.73
116Thép Tròn Đặc phi 530Ø530x6000mmCây 10,391.15
117Thép Tròn Đặc phi 540Ø540x6000mmCây 10,786.97
118Thép Tròn Đặc phi 550Ø550x6000mmCây 11,190.18
119Thép Tròn Đặc phi 560Ø560x6000mmCây 11,600.80
120Thép Tròn Đặc phi 570Ø570x6000mmCây 12,018.81
121Thép Tròn Đặc phi 580Ø580x6000mmCây 12,444.22
122Thép Tròn Đặc phi 590Ø590x6000mmCây 12,877.03
123Thép Tròn Đặc phi 600Ø600x6000mmCây 13,317.24
124Thép Tròn Đặc phi 610Ø610x6000mmCây 13,764.85
125Thép Tròn Đặc phi 620Ø620x6000mmCây 14,219.86
126Thép Tròn Đặc phi 630Ø630x6000mmCây 14,682.26
127Thép Tròn Đặc phi 650Ø650x6000mmCây 15,629.26

===========