Cách Thức Làm Việc Của Tổ Chuyên Gia Đấu Thầu

     

Theo quy định của Luật đấu thầu hiện hành, việc thành lập tổ chuyên gia trong đấu thầu để lựa chọn nhà thầu, nhà đấu tư là trách nhiệm của bên mời thầu. Đây là công việc rất quan trọng để giúp đánh giá hồ sơ dự thầu đảm bảo chính xác nhằm lựa chọn được nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Vậy Tổ chuyên gia đấu thầu là gì? Nhiệm vụ của tổ chuyên gia đầu thầu là gì? Tổ chuyên gia đấu thầu gồm mấy người? Cách thức làm việc của tổ chuyên gia đấu thầu như thế nào? Để giúp quý độc giả hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi xin gửi đến quý độc giả thông tin dưới bài viết sau.

Bạn đang xem: Cách thức làm việc của tổ chuyên gia đấu thầu

*
*

CÁCH THỨC LÀM VIỆC CỦA TỔ CHUYÊN GIA ĐẤU THẦU?

1. Tổ chuyên gia đấu thầu là gì?

Thuật ngữ tổ chuyên gia đấu thầu (hay chính là tổ chuyên gia theo quy định của Luật đấu thầu 2013 hiện hành) được giải thích rất rõ Tại Khoản 43 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 như sau:

Tổ chuyên gia gồm các cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn đầu thầu thành lập để đánh giá hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.”

2. Nhiệm vụ của tổ chuyên gia đầu thầu là gì?

Nhiệm vụ của tổ chuyên gia đấu thầu bao gồm:

Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo đúng yêu cầu.Báo cáo bên mời thầu về kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và danh sách xếp hạng nhà thầu, nhà đầu tư.Bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.Bảo lưu ý kiến của mình.Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra.Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại Điều này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của Luật đấu thầu

(Theo quy định điều 76 Luật đấu thầu 2013)

3. Tổ chuyên gia đấu thầu gồm mấy người?

Pháp Luật đấu thầu hiện hành không có quy định cụ thể về số thành viên của tổ chuyên gia đấu thầu mà chỉ đưa ra những điều kiện nhất định để cá nhân tham gia tổ chuyên gia. Cụ thể:

1. Cá nhân tham gia tổ chuyên gia phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, trừ cá nhân quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.

Tùytheo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, thành phần tổ chuyên gia bao gồm các chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính, pháp lý và các lĩnh vực có liên quan. Cá nhân không thuộc quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Đấu thầu, khi tham gia tổ chuyên gia phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu;

b) Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu;

c) Am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của gói thầu;

d) Có tối thiểu 03 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến nội dung kinh tế, kỹ thuật của gói thầu.

4. Trong trường hợp đặc biệt cần có ý kiến của các chuyên gia chuyên ngành thì không bắt buộc các chuyên gia này phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu.

“1. Cá nhân tham gia tổ chuyên gia phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo lộ trình do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định, trừ cá nhân quy định tại các khoản 3 và 4 Điều này.

Căn cứ theo tính chất và mức độ phức tạp của dự án, thành phần tổ chuyên gia bao gồm các chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính, pháp lý, đất đai và các lĩnh vực có liên quan.

Xem thêm: Top 10 Cách Lam Son Handmade "100% Natural" Tại Nhà, Cách Làm Son Handmade Siêu Lì

Cá nhân không thuộc quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Đấu thầu, khi tham gia tổ chuyên gia phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu;

b) Có trình độ chuyên môn liên quan đến dự án;

c) Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của dự án;

d) Am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của dự án;

đ) Có tối thiểu 05 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến dự án.

Trong trường hợp đặc biệt cần có ý kiến của các chuyên gia chuyên ngành thì không bắt buộc các chuyên gia này phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu. Việc đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.”

4. Cách thức làm việc của tổ chuyên gia đấu thầu như thế nào?

“1. Tổ chuyên gia do bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn (trong trường hợp thuê tư vấn làm bên mời thầu) thành lập. Thành viên tổ chuyên gia phải đáp ứng quy định tại Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Từng thành viên tổ chuyên gia phải lập Bản cam kết theo Phụ lục 8 gửi bên mời thầu trước khi tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm.

Trong trường hợp cần thiết, tổ trưởng tổ chuyên gia ban hành quy chế làm việc của tổ chuyên gia, trong đó bao gồm những nội dung chính như sau:

a) Phân công công việc cụ thể cho từng thành viên;

b) Thời gian dự kiến hoàn thành việc đánh giá hồ sơ dự thầu;

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia;

d) Các nội dung cần thiết khác.”

Như vậy, trước khi tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm thì các thành viên tổ chuyên gia cần phải lập bản cam kết theo mẫu quy định gửi bên mời thầu. Tổ chuyên gia cần đảm bảo thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu theo thời gian quy định tại Điều 4 Thông tư 23/2014/TT-BKHĐT (cụ thể là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước, 60 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; có thể kéo dài trong trường hợp cần thiết nhưng không quá 20 ngày). Trong trường hợp cần thiết, tổ trưởng tổ chuyên gia ban hành quy chế làm việc của tổ chuyên gia với những nội dung chính đã nêu tại Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BKHĐT nêu trên. Tại quy chế này sẽ có Cách thức làm việc của tổ chuyên gia.

Thực tế tùy thuộc vào từng lĩnh vực, quy mô của gói thầu, của dự án mà tổ chuyên gia sẽ có cách thức làm việc khác nhau (trong quy chế làm việc được ban han hành bởi tổ trưởng tổ chuyên gia). Do đó sẽ không có quy định cụ thể về cách thức làm việc chung của tổ chuyên gia đấu thầu mà chỉ có những quy định chung về việc thành viên tổ chuyên gia cần lập bản cam kết theo mẫu trước khi đánh giá hồ sơ dự thầu và thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa theo quy định.

Xem thêm: Tạo Giống Bằng Công Nghệ Tế Bào Sinh 12, Sinh 12 Tạo Giống Bằng Công Nghệ Tế Bào

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi về Cách thức làm việc của tổ chuyên gia đấu thầu theo quy định mới nhất hiện hành để bạn đọc tham khảo. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về vấn đề nêu trên hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi hãy liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất.