cách sử dụng too và enough

Cấu trúc Enough rất thông thường được dùng trong số kiểu đề đánh giá láo nháo những kiểu câu tiếp xúc giờ đồng hồ Anh hằng ngày. Vậy Enough là gì và cách người sử dụng Too và Enough có gì không giống biệt? Hãy nằm trong ILA mò mẫm hiểu qua chuyện nội dung bài viết sau đây.

Bạn đang xem: cách sử dụng too và enough

Muốn biết cách dùng Enough cho đúng chuẩn, trước tiên bạn phải hiểu Enough là gì và nó với công dụng ngữ pháp gì nhập câu.

1. Enough là gì?

Cấu trúc Enough-2

“Enough” Có nghĩa là “đủ” hoặc quả như nấc quan trọng. Tại nghĩa phủ tấp tểnh, “not enough” tức là “không đủ” hoặc thấp hơn nấc đòi hỏi. Tùy vào cụ thể từng cơ hội phối kết hợp kể từ không giống nhau tuy nhiên “enough” sẽ sở hữu những nghĩa rõ ràng.

Ví dụ:

• The coffee is hot enough for him to tướng drink. (Cà phê một vừa hai phải đầy đủ rét nhằm anh ấy uống).

• She isn’t tall enough to reach the top shelf. (Cô ấy ko đầy đủ cao nhằm với cho tới đầu kệ).

• Have you got enough money to tướng buy the tickets? (Bạn với đầy đủ chi phí để sở hữ vé không?)

• I didn’t lập cập fast enough to catch the bus. (Tôi ko chạy đầy đủ thời gian nhanh nhằm đuổi kịp xe pháo buýt).

>>> Tìm hiểu thêm: Ngoại động kể từ là gì? Cách phân biệt nước ngoài động kể từ và nội động từ

2. Cách dùng Enough nhập giờ đồng hồ Anh

Enough lên đường với gì là vướng mắc cộng đồng của rất nhiều các bạn khi mong muốn tạo ra một kiểu câu với Enough. Thật rời khỏi, Enough rất có thể kết phù hợp với nhiều kể từ loại không giống nhau tuy nhiên trật tự động kể từ sẽ sở hữu đôi khi khác lạ.

1. Cấu trúc Enough + Noun

Cấu trúc Enough-3

Khi Enough vào vai trò là tính kể từ (adj), nó sẽ bị đứng trước danh kể từ (noun). Danh kể từ được dùng rất có thể là danh kể từ điểm được số nhiều (plural countable noun) hoặc danh kể từ ko điểm được (uncountable noun).

Thể khẳng định:

S + V + enough + noun + (for sb) + to-verb

Ví dụ:

• They recruited enough people for the factory.

• Mr. Weber will make enough copies of the report for everyone.

• He has saved enough money to get a new máy vi tính.

• Is there enough food for the three of us?

Thể phủ định:

S + auxiliary verb + not + bare inf. + enough + noun + (for sb) + to-verb

Ví dụ:

• Her house doesn’t have enough rooms for us to tướng stay overnight.

• We don’t have enough cups for everyone.

• There isn’t enough paint to finish the wall.

>>> Tìm hiểu thêm: Giải đáp vướng mắc trước giới kể từ là gì nhằm dùng mang đến đúng

2. Cấu trúc Adj/ Adv + Enough

Cấu trúc Enough-4

Khác với cấu hình Enough + Noun, khi bạn thích người sử dụng Enough với tính kể từ hoặc trạng kể từ, các bạn phải để tính kể từ hoặc trạng từ xưa Enough.

➤ Adj + Enough

Thể khẳng định:

S + be + adj + enough (+ for sb) + to-verb

Ví dụ:

• My sister is old enough to make her own decision.

• Is the room warm enough for you, Sir?

• That was a good enough answer.

Thể phủ định:

S + be + not + adj + enough (+ for sb) + to-verb

Ví dụ:

• The music isn’t loud enough for the children to tướng hear.

• The phone wasn’t small enough to put in my pocket.

• The house isn’t big enough for us to tướng stay in.

• Robert isn’t reliable enough for her to tướng tell him all her secrets.

➤ Adv + Enough

Thể khẳng định:

S + verb + adv + enough (+ for sb) + to-verb

Ví dụ:

• Lisa is working hard enough to get a pay rise.

• Try to tướng speak slowly enough for the audience to tướng hear you.

• The teacher explained the lesson clearly enough for the class to tướng understand.

Thể phủ định: 

S + auxiliary verb + not + bare inf. + adv + enough (+ for sb) + to-verb

Ví dụ:

• I’m afraid you don’t eat healthily enough.

• They didn’t depart early enough to arrive on time.

• Sue didn’t respond quickly enough, and then lost the opportunity.

* Adv + Enough cũng được sử dụng đầu câu như 1 cụm trạng kể từ thông thường:

Ví dụ:

• Luckily enough we were able to tướng get the tickets for the concert.

• Funnily enough he failed the driving test four times.

* Khi Enough vấp ngã nghĩa mang đến tính kể từ hoặc trạng kể từ, bạn cũng có thể thêm hardly, quite, more than vào trước Enough.

Ví dụ:

Is the test result good enough for you?

• Yes, it’s quite good enough.

• No, it’s hardly good enough.

>>> Tìm hiểu thêm: Bí kíp khiến cho bạn dùng cấu hình Used to tướng thích hợp vào cụ thể từng ngữ cảnh

3. Cấu trúc Enough người sử dụng như đại từ 

Xem thêm: có chạy đăng trời

Cấu trúc Enough-5

Khi Enough đứng 1 mình – ví dụ khi được dùng thực hiện vị ngữ sau động từ be – nó với công dụng như 1 đại kể từ ko xác lập. Enough khi cơ thay cho mang đến “enough things” hoặc “enough people”.

Ví dụ:

• Make sure you drink enough to stay hydrated.

• Do you want some more chocolate, or have you had enough?

Enough is enough.

>>> Tìm hiểu thêm: Cung hoàng đạo này học tập xuất sắc giờ đồng hồ Anh nhất?

3. Cách người sử dụng Too và Enough 

Cấu trúc Enough-6

Khi học cách dùng Enough trong giờ đồng hồ Anh, nhiều người rất có thể bị lầm lẫn với cấu hình Too. Thật rời khỏi, cả Too và Enough đều dùng làm vấp ngã nghĩa mang đến danh kể từ, tính kể từ và trạng kể từ tuy nhiên ngữ nghĩa với sự khác lạ.

Too được sử dụng khi mô tả một chiếc gì này đã rất nhiều đối với nấc quan trọng. Còn Enough Có nghĩa là tiếp tục đầy đủ, ko cần thiết mặt khác.

TOOVí dụ
TOO + ADJIt’s too cold to tướng go skiing today.
TOO + ADVHe speaks too quickly. I can’t understand what he’s saying.
TOO MANY + COUNT. NOUNThere are too many mistakes in your writing assignment.
TOO MUCH + UNCOUNT. NOUNYou’ve added too much oil into your salad.
VERB + TOO MUCHHe complains too much. He has such a negative attitude.
ENOUGHVí dụ
ADJ + ENOUGHThe weather is good enough for a picnic.
ADV + ENOUGHShe spoke slowly enough for everyone to tướng understand.
ENOUGH + COUNT. NOUNThere are enough seats for eight guests.
ENOUGH + UNCOUNT. NOUNYou will have enough time to tướng finish the task before Wednesday.
VERB + ENOUGHWe don’t exercise enough. We need to tướng go to tướng the thể hình more than thở once a month.

>>> Tìm hiểu thêm: Nắm vững vàng cơ hội dùng cấu hình Not only, but also nhập giờ đồng hồ Anh

4. Bài luyện về Enough

Cấu trúc Enough-7

Exercise 1. Complete the second sentences with the words in brackets.

 1. I’ve got 80 euros. The chair costs 100 euros. (money)

I haven’t ___________________________________

 1. You need to tướng be very smart to tướng bởi this job. Louis isn’t very smart. (smart)

Louis isn’t ___________________________________

 1. They need 250 grams of flour to tướng make this cake. They’ve only got 100 grammes. (flour)

They haven’t got ___________________________________

 1. This village won’t win the World Heritage award. It’s too plain. (impressive)

This village isn’t ___________________________________

 1. She needed to tướng swim fast to tướng win races. She couldn’t swim very fast. (fast)

She couldn’t ___________________________________

 1. I’m very busy today. I can’t go to tướng the cinema with you. (time)

I don’t have ___________________________________

>>> Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn cơ hội ghi chép số trật tự nhập giờ đồng hồ Anh

Exercise 2. Choose the correct phrase from the box to tướng fill in each blank below.

enough money          clean enough       

well enough              enough time      

large enough            convincingly enough 

tall enough                enough experience 

enough people          warm enough 


 1. Clean this room again, Bobby. It’s not ______ for our guests to tướng stay in.
 2. If you can lend bủ £5, I will have ______ to tướng buy the T-shirt.
 3. I don’t think we have ______ to tướng go to tướng the supermarket. Let’s go trang chủ now.
 4. Mary got sick because her clothes weren’t ______.
 5. I couldn’t get the book on the top of the shelf because I’m not ______.
 6. If ______ sign this petition, we can prevent them demolishing the central post office.
 7. Our team lost the match simply because we didn’t play ______.
 8. Ricky knows he doesn’t have ______ for the job, sánh he won’t waste time going for an interview.
 9. This theatre isn’t ______ for the play to tướng be performed here.
 10. The boy argued ______ to tướng make his parents believe that he couldn’t go to tướng school.

Exercise 3. Fill in the correct word: too or enough.

 1. He isn’t old ______ to tướng start smoking and drinking.
 2. My elder sister can’t sleep because she drinks  ______ much coffee.
 3. It is ______ difficult to tướng solve this puzzle in five minutes.
 4. We didn’t try hard ______ to tướng rescue the koala.
 5. Do you have ______ information to tướng help bủ with this problem?
 6. She left the coffee for a minute to tướng cool. It was ______ hot for her to tướng drink.
 7. The little boy wasn’t strong ______ to tướng lift that heavy box.
 8. There aren’t ______ policemen in our town.
 9. I didn’t buy the scarf because it was ______ expensive.
 10. I’m afraid I don’t have ______ much time to tướng prepare lunch for you.

>>> Tìm hiểu thêm: 100 động kể từ bất quy tắc thông thường bắt gặp và 30 danh kể từ bất quy tắc phổ biến nhất

Exercise 4. Match the two parts of the sentences.

1. We studied hard enough

2. I was too nervous during the interview 

3. They didn’t have enough time to tướng visit the square 

4. I haven’t got enough clothes 

5. She doesn’t lượt thích this fizzy drink 

6. We couldn’t see anything 

7. I can’t drink this coffee 

8. If you don’t get enough sleep, 

9. He is tall enough 

10. My mom was too worried 


A. because it’s too hot.

B. to tướng play basketball in the NBA.

C. because it’s too sweet. 

D. your health will suffer.

E. because it was too foggy.

F. and it was too crowded as well. 

G. sánh she stayed up all night.

H. and I blew it. 

I. for such a long trip. 

J. to tướng pass the English exam.

Exercise 5. Complete the sentences with too or enough and the adjective in brackets.

 1. I’d lượt thích to tướng buy a new house and a better siêu xe, but I’m just not ______________ to tướng bởi it. (rich)
 2. Kelly is ______________ to tướng travel alone. She’s only 9. (young)
 3. The soup isn’t ______________. We’d lượt thích it to tướng be hotter. (hot)
 4. Don’t eat that chicken! It’s ______________ for you. (spicy)
 5. The beach was ______________ yesterday, sánh we decided to tướng go somewhere else. (crowded)
 6. She is a good swimmer, but she isn’t ______________ to tướng enter a championship. (good)
 7. David is quite a fast runner, but he isn’t ______________ to tướng beat the Sweden runner, who is considered to tướng be the best. (fast)
 8. They wanted to tướng go to tướng London last weekend, but the plane tickets were ______________ , sánh they stayed at trang chủ. (expensive)
 9. Nick is ______________  to tướng become a police officer. He’s only 1.6 centimet tall. (short)
 10. We didn’t buy the sofa because it wasn’t ______________. (comfortable)

Cấu trúc Enough là một căn nhà điểm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh thông dụng và cũng không thực sự phức tạp. Quý khách hàng chỉ việc ghi lưu giữ trước và sau Enough người sử dụng gì là rất có thể tạo ra những kiểu câu trúng cấu hình. Đừng quên thực hành thực tế các bài luyện về Too và Enough để rời lầm lẫn nhị kiểu câu này nữa đấy.

>>> Tìm hiểu thêm: Cách bịa đặt thắc mắc Wh nhập giờ đồng hồ Anh và một trong những kiểu thắc mắc thông dụng

Xem thêm: cách lọc list friend trên facebook