Cách Làm Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Gián Tiếp

     

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo cách thức gián tiếp như thế nào

Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ là 1 bảng biểu vào bộ báo cáo tài thiết yếu mà những doanh nghiệp yêu cầu nộp đến cơ quan thuế vào thời điểm cuối năm tài chính. Bảng biểu này có 2 cách lập:

+ Lập báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo phương thức trực tiếp

+ Lập báo cáo lưu chuyển khoản tệ theo phương pháp gián tiếp. 

Trong bài này aqv.edu.vn sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong vấn đề lập report lưu chuyển tiền tệ theo phong cách thứ 2. 

 

*

1. Phép tắc lập:

Theo cách thức gián tiếp, các luồng tiền vào và những luồng tiền ra từ vận động kinh doanh được xem và xác định trước hết bằng cách điều chỉnh lợi nhuận trước thuế TNDN của vận động kinh doanh khỏi tác động của những khoản mục chưa hẳn bằng tiền, các chuyển đổi trong kỳ của mặt hàng tồn kho, các khoản phải thu, buộc phải trả từ chuyển động kinh doanh và những khoản mà ảnh hưởng về tiền của bọn chúng là luồng chi phí từ hoạt động đầu tư, gồm:

Các khoản giá thành không bằng tiền, như: Khấu hao TSCĐ, dự phòng.Các khoản lãi, lỗ chưa hẳn bằng tiền, như: Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái chưa thực hiện.Các khoản lãi, lỗ được phân nhiều loại là luồng chi phí từ vận động đầu tư, như: Lãi, lỗ về thanh lý, nhượng bán TSCĐ và bđs đầu tư, tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức với lợi nhuận được chia.Chi phí tổn lãi vay đã ghi nhận vào report kết quả chuyển động kinh doanh trong kỳ.

Bạn đang xem: Cách làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Luồng chi phí từ vận động kinh doanh được điều chỉnh liên tiếp với sự biến đổi vốn lưu giữ động, chi phí trả trước lâu năm và những khoản thu, bỏ ra khác từ hoạt động kinh doanh, như:

Các biến hóa trong kỳ report của khoản mục sản phẩm tồn kho, những khoản yêu cầu thu, những khoản bắt buộc trả từ vận động kinh doanhCác chuyển đổi của giá thành trả trướcLãi chi phí vay vẫn trảThuế TNDN đã nộpTiền thu không giống từ hoạt động kinh doanhTiền đưa ra khác từ chuyển động kinh doanh

2. đại lý lập:

Bảng cân đối kế toánBáo cáo kết quả vận động kinh doanhThuyết minh báo cáo tài chínhSổ kế toán những Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng” và “Tiền vẫn chuyển”Sổ kế toán các Tài khoản hàng tồn kho, những Tài khoản cần thu, các Tài khoản bắt buộc trả liên quan đến vận động kinh doanhSổ kế toán những Tài khoản khác gồm liên quanBảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐBáo cáo lưu chuyển khoản tệ kỳ trước.

3. Phương thức lập những chỉ tiêu cụ thể:

(1) – lợi nhuận trước thuế – Mã số 01

Chỉ tiêu này được lấy từ chỉ tiêu tổng lợi tức đầu tư trước thuế (Mã số 50) trên report kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo. Giả dụ số liệu này là số âm (trường vừa lòng lỗ), thì ghi vào ngoặc solo (***).

(2) – Điều chỉnh cho những khoảnKhấu hao TSCĐ – Mã số 02

+ tiêu chuẩn này phản ảnh số khấu hao TSCĐ đang trích được ghi thừa nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vào kỳ báo cáo.+ tiêu chí này được lập căn cứ vào số khấu hao TSCĐ vẫn trích trong kỳ nằm trong bảng tính và phân chia khấu hao TSCĐ và sổ kế toán các Tài khoản bao gồm liên quan.+ Số liệu chỉ tiêu này được cùng (+) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế”.

Các khoản dự phòng – Mã số 03

+ tiêu chí này phản bội ánh các khoản dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá đã lập được ghi nhận vào báo cáo kết quả vận động kinh doanh vào kỳ báo cáo.+ tiêu chí này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế toán những Tài khoản “Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho”, “Dự phòng giảm ngay đầu tư ngắn hạn”, “Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá đầu tứ dài hạn”, “Dự phòng nên thu khó khăn đòi”, sau thời điểm đối chiếu cùng với sổ kế toán những tài khoản tất cả liên quan.+ Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận trước thuế”. Ngôi trường hợp những khoản dự phòng nêu trên được hoàn nhập ghi giảm túi tiền sản xuất, sale trong kỳ báo cáo thì được trừ (-) vào tiêu chuẩn “Lợi nhuận trước thuế” và được ghi thông qua số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc solo (***).

Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá ân hận đoái chưa triển khai – Mã số 04

+ chỉ tiêu này phản chiếu lãi (hoặc lỗ) chênh lệch tỷ giá hối hận đoái chưa thực hiện đã được phản ảnh vào lợi tức đầu tư trước thuế trong kỳ báo cáo.+ tiêu chuẩn này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế toán tài khoản “Doanh thu chuyển động tài chính”, cụ thể phần lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do reviews lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ báo cáo hoặc sổ kế toán thông tin tài khoản “Chi phí tài chính”, cụ thể phần lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do nhận xét lại các khoản mục chi phí tệ bao gồm gốc nước ngoài tệ cuối kỳ báo cáo được ghi dìm vào doanh thu hoạt động tài bao gồm hoặc giá cả tài bao gồm trong kỳ báo cáo.+ Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận trước thuế”, nếu có lãi chênh lệch tỷ giá hối hận đoái không thực hiện, hoặc được cộng (+) vào chỉ tiêu trên, nếu bao gồm lỗ chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái không thực hiện.

Lãi/lỗ tự hoạt động chi tiêu – Mã số 05

+ tiêu chuẩn này phản ánh lãi/lỗ tạo nên trong kỳ đã làm được phản ánh vào roi trước thuế nhưng lại được phân loại là luồng tiền từ chuyển động đầu tư, bao gồm lãi/lỗ từ những việc thanh lý TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn mà doanh nghiệp sở hữu và sở hữu vì mục tiêu đầu tư, như: Lãi/lỗ bán bđs đầu tư, lãi mang đến vay, lãi tiền gửi, lãi/lỗ từ những việc mua và bán lại các công nuốm nợ (Trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu); Cổ tức cùng lợi nhuận được chia từ những khoản đầu tư chi tiêu vốn vào đơn vị khác (không bao gồm lãi/lỗ cài đặt bán chứng khoán vì mục tiêu thương mại).+ tiêu chí này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế toán các Tài khoản “Doanh thu chuyển động tài chính”, “Thu nhập khác” cùng sổ kế toán những Tài khoản “Chi phí tổn tài chính”, “Chi tầm giá khác”, cụ thể phần lãi/lỗ được xác định là luồng tiền từ hoạt động chi tiêu trong kỳ báo cáo.+ Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”, nếu có lãi hoạt động đầu tư và được ghi bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc solo (***) ; hoặc được cộng (+) vào chỉ tiêu trên, nếu bao gồm lỗ vận động đầu tư.

Chi phí lãi vay – Mã số 06

+ chỉ tiêu này bội phản ánh giá cả lãi vay sẽ ghi dấn vào report kết quả vận động kinh doanh trong kỳ báo cáo.+ tiêu chuẩn này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế toán tài khoản 635 “Chi tổn phí tài chính”, chi tiết chi tiêu lãi vay mượn được ghi dấn vào báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh vào kỳ báo cáo sau khi so sánh với sổ kế toán các Tài khoản có liên quan, hoặc căn cứ vào tiêu chí “Chi chi phí lãi vay” trong báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh.+ Số liệu chỉ tiêu này được cùng vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế”.

(3) – Lợi nhuận kinh doanh trước những biến đổi vốn lưu cồn – Mã số 08

chỉ tiêu này đề đạt luồng tiền được tạo thành từ hoạt động kinh doanh trong kỳ report sau khi đã một số loại trừ tác động của những khoản mục thu nhập cá nhân và giá thành không phải bằng tiền.Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào roi trước thuế TNDN cùng (+) các khoản điều chỉnh.Mã số 08 = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06Nếu số liệu tiêu chí này là số âm thì ghi trong ngoặc 1-1 (***).

Xem thêm: Tìm Hiểu Cách Chữa Sâu Răng Cho Bà Bầu Giúp Giảm Nguy Cơ Sinh Non

Tăng, giảm các khoản phải thu – Mã số 09

+ tiêu chí này được lập địa thế căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư thời điểm cuối kỳ và số dư đầu kỳ của các Tài khoản bắt buộc thu liên quan đến vận động kinh doanh, như: tài khoản “Phải thu của khách hàng hàng” (chi máu “Phải thu của khách hàng hàng”), thông tin tài khoản “Phải trả cho người bán” (chi máu “Trả trước cho người bán”), những Tài khoản “Phải thu nội bộ”, “Phải thu khác”, “Thuế GTGT được khấu trừ” và tài khoản “Tạm ứng” vào kỳ báo cáo. Tiêu chí này không bao hàm các khoản buộc phải thu tương quan đến hoạt động chi tiêu và chuyển động tài chính, như: nên thu về tiền lãi cho vay, đề nghị thu về cổ tức cùng lợi nhuận được chia, đề xuất thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ, bất động sản đầu tư…+ Số liệu chỉ tiêu này được cùng (+) vào tiêu chuẩn “Lợi nhuận sale trước những thay đổi vốn giữ động” giả dụ tổng các số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng những số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận sale trước những thay đổi vốn giữ động” trường hợp tổng những số dư cuối kỳ to hơn tổng các số dư vào đầu kỳ và được ghi ngay số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc đối chọi (***).

Tăng, sút hàng tồn kho – Mã số 10

+ tiêu chuẩn này được lập địa thế căn cứ vào tổng những chênh lệch thân số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của các Tài khoản mặt hàng tồn kho (Không bao gồm số dư của tài khoản “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho”).+ Số liệu tiêu chí này được cùng (+) vào tiêu chí “Lợi nhuận sale trước những đổi khác vốn lưu động” nếu như tổng các số dư cuối kỳ nhỏ dại hơn tổng các số dư đầu kỳ. Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào tiêu chuẩn “Lợi nhuận marketing trước những biến hóa vốn lưu giữ động” giả dụ tổng các số dư cuối kỳ to hơn tổng các số dư thời điểm đầu kỳ và được ghi thông qua số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc đơn (***).

Tăng, giảm những khoản yêu cầu trả – Mã số 11

+ tiêu chuẩn này được lập căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư thời điểm cuối kỳ với số dư đầu kỳ của các Tài số tiền nợ phải trả tương quan đến hoạt động kinh doanh, như: thông tin tài khoản “Phải trả cho người bán” (Chi máu “Phải trả cho những người bán”), thông tin tài khoản “Phải thu của khách hàng hàng” (Chi máu “Người thiết lập trả chi phí trước”), những Tài khoản “Thuế và các khoản đề xuất nộp đơn vị nước”, “Phải trả công nhân viên”, “Chi phí cần trả”, “Phải trả nội bộ”, “Phải trả, bắt buộc nộp khác”. Tiêu chí này không bao hàm các khoản phải trả về thuế TNDN buộc phải nộp, các khoản bắt buộc trả về lãi tiền vay, các khoản buộc phải trả tương quan đến hoạt động đầu tư chi tiêu (như sở hữu sắm, sản xuất TSCĐ, mua bất động sản nhà đất đầu tư, mua những công nỗ lực nợ…) và chuyển động tài thiết yếu (Vay và nợ ngắn hạn, nhiều năm hạn…).+ Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào tiêu chí “Lợi nhuận marketing trước những thay đổi vốn giữ động” nếu tổng các số dư cuối kỳ to hơn tổng số dư đầu kỳ. Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận marketing trước những thay đổi vốn lưu động” nếu tổng các số dư cuối kỳ nhỏ dại hơn tổng các số dư thời điểm đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc solo (***).

Tăng, giảm giá cả trả trước – Mã số 12

+ tiêu chí này được lập địa thế căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư vào cuối kỳ và số dư đầu kỳ của những Tài khoản “Chi tổn phí trả trước” với “Chi giá tiền trả trước lâu năm hạn” trong kỳ báo cáo. + Số liệu tiêu chuẩn này được cùng (+) vào tiêu chí “Lợi nhuận kinh doanh trước những biến hóa vốn lưu động” nếu tổng những số dư cuối kỳ nhỏ dại hơn tổng những số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận marketing trước những đổi khác vốn lưu lại động” giả dụ tổng các số dư cuối kỳ lớn hơn tổng những số dư vào đầu kỳ và được ghi ngay số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc solo (***).

Tiền lãi vay sẽ trả – Mã số 13

+ tiêu chuẩn này được lập căn cứ vào sổ kế toán những Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gởi Ngân hàng”, “Tiền sẽ chuyển” (phần chi tiền) nhằm trả các khoản tiền lãi vay, sổ kế toán thông tin tài khoản “Phải thu của khách hàng” (phần trả chi phí lãi vay từ tiền thu những khoản cần thu của khách hàng) trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu cùng với sổ kế toán những Tài khoản “Chi giá tiền trả trước”, “Chi giá tiền trả trước dài hạn”, “Chi giá tiền tài chính”, “Xây dựng cơ bạn dạng dở dang”, “Chi phí chế tạo chung” và “Chi phí bắt buộc trả” (chi tiết số tiền lãi vay trả trước, chi phí lãi vay phát sinh trả vào kỳ này hoặc số tiền lãi vay phát sinh trong những kỳ trước cùng đã trả vào kỳ này).+ Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận sale trước những thay đổi vốn lưu giữ động” và được ghi ngay số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***).

Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp vẫn nộp – Mã số 14

+ tiêu chuẩn này được lập căn cứ vào sổ kế toán những Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền nhờ cất hộ Ngân hàng”, “Tiền đã chuyển”, (phần đưa ra tiền nộp thuế TNDN), sổ kế toán tài khoản “Phải thu của khách hàng” (phần vẫn nộp thuế TNDN từ chi phí thu các khoản bắt buộc thu của khách hàng) vào kỳ báo cáo, sau khoản thời gian đối chiếu với sổ kế toán thông tin tài khoản “Thuế TNDN phải nộp” (chi máu số tiền đã chi để nộp thuế TNDN vào kỳ báo cáo).+ Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận sale trước những thay đổi vốn giữ động” cùng được ghi ngay số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc solo (***).

Tiền thu không giống từ vận động kinh doanh – Mã số 15

+ tiêu chí này phản bội ánh những khoản tiền thu khác gây ra từ chuyển động kinh doanh ngoài các khoản đang nêu ở các Mã số từ bỏ 01 mang lại 14, như: tiền thu được vày nhận ký kết cược, ký kết quỹ, tiền thu hồi những khoản mang theo ký cược, ký kết quỹ; chi phí thu trường đoản cú nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp, dự án công trình (nếu có); chi phí được các tổ chức, cá nhân bên ngoài thưởng, cung ứng ghi tăng những quỹ của doanh nghiệp; Tiền nhận được ghi tăng các quỹ bởi vì cấp trên cung cấp hoặc cung cấp dưới nộp… vào kỳ báo cáo.+ chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế toán những Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gởi Ngân hàng”, “Tiền đã chuyển” sau khoản thời gian đối chiếu với sổ kế toán các Tài khoản có liên quan trong kỳ báo cáo.+ Số liệu tiêu chí này được cộng (+) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận sale trước những biến đổi vốn giữ động”.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kiểm Tra Vé Máy Bay Vietjet Air, Hướng Dẫn Cách Kiểm Tra Code Vé Máy Bay Vietjet

Tiền bỏ ra khác từ hoạt động kinh doanh – Mã số 16

+ tiêu chí này phản ánh các khoản tiền đưa ra khác tạo nên từ hoạt động kinh doanh ngoài những khoản vẫn nêu ở các Mã số từ bỏ 01 mang lại 14, như: Tiền đưa đi ký cược, cam kết quỹ; chi phí trả lại những khoản đã nhận được ký cược, ký quỹ; Tiền chi trực tiếp từ bỏ quỹ khen thưởng, phúc lợi; Tiền chi trực tiếp bằng nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp, dự án; Tiền chi nộp những quỹ lên cấp cho trên hoặc cấp cho cho cung cấp dưới… vào kỳ báo cáo.+ tiêu chí này được lập căn cứ vào sổ kế toán các Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền nhờ cất hộ Ngân hàng”, “Tiền sẽ chuyển” sau khoản thời gian đối chiếu với sổ kế toán những Tài khoản có liên quan trong kỳ báo cáo.+ Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận marketing trước những thay đổi vốn lưu giữ động”.

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ chuyển động kinh doanh – Mã số 20

+ tiêu chuẩn “Lưu chuyển khoản thuần từ vận động kinh doanh” phản ánh chênh lệch thân tổng số tiền thu vào với tổng số tiền bỏ ra từ vận động kinh doanh trong kỳ báo cáo.+ Số liệu tiêu chuẩn này được xem bằng tổng số số liệu những chỉ tiêu gồm mã số tự Mã số 08 mang lại Mã số 16. Giả dụ số liệu tiêu chí này là số âm thì sẽ được ghi dưới bề ngoài trong ngoặc đơn (***). Mã số trăng tròn = Mã số 08 + Mã số 09 + Mã số 10 + Mã số 11 + Mã số 12 + Mã số 13 + Mã số 14 + Mã số 15 + Mã số 16