Cách Kết Chuyển 911

     
Chức năng bình luận bị tắt ở Cách hạch toán Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh Thông tư 133

*
*
*

Tin tức kế toán: Cách hạch toán Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Bạn đang xem: Cách kết chuyển 911

 Kết quả hoạt động kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường. Kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, biểu hiện bằng số tiền lãi hay lỗ.

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

Để xác định kết quả kinh doanh và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kế toán sử dụng Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Trước khi xem Cách hạch toán Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh Thông tư 133. Các bạn nên hiểu rõ về nguyên tắc hạch toán của TK 911.

I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỦA TÀI KHOẢN 911 – XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH.

Tại điều 68 thông tư 133/2016/TT-BTC khi hạch toán tài khoản 911– Xác định kết quả kinh doanh phải tuân thủ một số nguyên tắc kế toán sau:

“a) Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác.

– Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

– Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính.

– Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

 b) Tài khoản này phải phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán. Kết quả hoạt động kinh doanh phải được hạch toán chi tiết theo từng loại hoạt động (hoạt động sản xuất, chế biến, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, hoạt động tài chính…). Trong từng loại hoạt động kinh doanh có thể cần hạch toán chi tiết cho từng loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng loại dịch vụ.

 c) Các khoản doanh thu và thu nhập được kết chuyển vào tài khoản này là số doanh thu thuần và thu nhập thuần.”.

II. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 911 – XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH.

Bên Nợ:

– Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán.

– Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác.

– Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

– Kết chuyển lãi.

Bên Có:

– Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ;

– Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Kết chuyển lỗ.

Xem thêm: +2 Cách Hủy Gói Cước Vinaphone Qua 1543 Bằng Tin Nhắn, Cách Hủy Gói 4G Vinaphone Qua 1543 Bằng Tin Nhắn

Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ.

III. CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 911 – XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH THÔNG TƯ 133.

*
Cách hạch toán Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh Thông tư 133

Cứ vào nguyên tắc kế toán tài khoản 911 và các tài khoản liên quan. Căn cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 911 và các tài khoản có liên quan. KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu sau:

3.1. Cuối kỳ kế toán, thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản Xác định kết quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

3.2. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán.

3.3. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính, ghi:

Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

3.4. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu nhập khác, ghi:

Nợ TK 711 – Thu nhập khác

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

3.5. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt động tài chính, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 635 – Chi phí tài chính.

3.6. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản chi phí khác, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 811 – Chi phí khác.

3.7. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

3.8. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh.

3.9. Định kỳ, đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp theo dõi kết quả kinh doanh trong kỳ nhưng không theo dõi đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thực hiện kết chuyển kết quả kinh doanh trong kỳ lên đơn vị cấp trên.

– Kết chuyển lãi, ghi:

Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 336 – Phải trả nội bộ (3368).

– Kết chuyển lỗ, ghi:

Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ (3368)

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

3.10. Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

– Kết chuyển lãi, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

– Kết chuyển lỗ, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Xem thêm: Cách Soạn Giáo Án Tiếng Anh Tiểu Học Tốt Tiếng Anh Tiểu Học, Giáo Án Tiểu Học Tiếng Anh

Trên đây Kế Toán Hà Nội đã trình bày Cách hạch toán Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh Thông tư 133.

Mời các bạn xem Cách hạch toán Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh Thông tư 200 tại đây.