Bản Đăng Ký Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Năm 2017

     

Đăng cam kết học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về bức tốc khối đại hòa hợp toàn dân tộc, xuất bản Đảng và khối hệ thống chính trị trong sạch, vững khỏe mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là mục tiêu Đảng và nhân dân cùng hướng về trong năm 2020. Mỗi cá nhân đăng ký kết học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hcm để đóng góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ngày một vững mạnh.

Bạn đang xem: Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách năm 2017


*
*

Bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hcm 2020


Nội dung chuyên đề năm 2020 là “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, quan tâm đời sống quần chúng. # theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mẫu bản đăng ký này thường thực hiện vào đầu năm, đây cũng đó là 1 trong những tiêu chí đặc biệt quan trọng để kiểm điểm, đánh giá, phân loại Đảng viên dịp cuối năm. Mời các Đảng viên thuộc theo dõi mẫu bản đăng cam kết trong nội dung bài viết dưới đây:

1. Bản đăng ký kết thi đua cá nhân học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức hồ chí minh 2020

Bạn có thể tải bạn dạng đăng cam kết thi đua cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức tp hcm 2020 dưới nội dung bài viết này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

……………., ngày … mon … năm 20…

Dành mang đến cán cỗ công chức, viên chức, nhân viên (đảng viên với không đảng viên)

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CỦA CÁ NHÂN NĂM 2020

(Gắn với khẳng định thực hiện thông tư số 05-CT/TW với Nghị quyết

Trung ương 4 khóa XII về sản xuất Đảng)

Kính gửi:………………………………………..

Họ và tên:…………………………………………Sinh ngày………………………………..

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………..

Chức vụ Đảng: ………………………………………………………………………………….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………………..

Sinh hoạt tại chi bộ: …………………………………………………………………………

Căn cứ ngôn từ phát động phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị. Tôi xin hưởng trọn ứng và đk tham gia thi đua với những nội dung sau:

I. Đăng ký kết tham gia thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao gắn thêm với các phong trào thi đua do những cấp vạc động

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

II. Đăng ký kết tham gia thi đua gắn với khẳng định thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW cùng Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về xuất bản Đảng

1. Về bốn tưởng thiết yếu trị

(Luôn trung thành với nhà nghĩa Mác-Lênin, bốn tưởng tp hcm và mặt đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu thị suy thoái về tứ tưởng thiết yếu trị ”tự diễn biến”, ”tự gửi hóa”).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

2. Về phẩm chất đạo đức lối sống

(Luôn rèn luyện, tu chăm sóc học tập, tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ lại gìn phẩm chất đạo đức, lối sinh sống gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong chống chọi chống nhà nghĩa cá nhân, quan tiền liêu tham nhũng, lãng phí; không có biểu thị suy thoái về đạo đức, lối sống)

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương thức công tác và lề lối có tác dụng việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, di chuyển cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, ý kiến chủ trương, quyết nghị của Đảng, chế độ pháp luật của phòng nước; tích cực và lành mạnh học tập cải thiện trình độ và năng lực công tác; ngừng tốt chức trách, nhiệm vụ được giao).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

4. Về tổ chức kỷ luật

(Thực hiện nay nghiêm các nguyên tắc làm việc của tổ chức; chấp hành sự cắt cử của tổ chức; từ giác chấp hành những nghị quyết, qui định của Đảng, quy định Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị chức năng và địa điểm cư trú).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Tham khảo: bài thu hoạch nghị quyết tw 6 khóa 12

5Về đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Căn cứ siêng đề tiếp thu kiến thức và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, cá thể chọn một số trong những nội dung cụ thể gắn với siêng đề của năm để đăng ký tiến hành bằng những câu hỏi làm, hành vi cụ thể, để ý khắc phục rất nhiều hạn chế, lâu dài của cá thể trong thời gian qua với phương hướng, giải pháp khắc phục mọi hạn chế, trường thọ (qua kiểm điểm, tấn công giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

(Chuyên đề năm 2020 là: “Tăng cường khối đại kết hợp toàn dân tộc, chế tạo Đảng và hệ thống chính trị vào sạch, vững mạnh mẽ theo bốn tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”)

6Về cam kếttu dưỡng, rèn luyện,giữ gìn phẩm hóa học đạo đức, lối sống, không có biểu hiện tại suy thoái, “tự diễn biến”, “tự gửi hóa”:

– Tự khẳng định về vấn đề không vi phạm luật 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhưng Nghị quyết tw 4 (khóa XII) về tạo Đảng vẫn chỉ ra;

– bạn dạng thân từ kiểm điểm với khắc phục bộc lộ suy thoái về bốn tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự đưa hóa” mà phiên bản thân nhận biết cần khắc phục; hoặc những bộc lộ mà cấp cho ủy, ban ngành gợi ý.

– Về phương hướng, chiến thuật thực hiện.

…………………………………………………………………………………………………….

7. Về kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của thức giấc ủy

(Nội dung này chỉ vận dụng đối với cá nhân là người đứng đầu cấp ủy, chủ yếu quyền, cơ quan, đơn vị. Các bạn hữu đã xây dừng kế hoạch hành động của cá nhân sau lúc học tập, cửa hàng triệt thì văn bản này là cam đoan thực hiện nay kế hoạch hành động đã xây dựng).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Cách Đăng Nhiều Ảnh Lên Facebook Một Lần, Cách Đăng 100 Ảnh Lên Facebook

III. Đăng ký danh hiệu thi đua năm 2020 (Cá nhân đăng ký thương hiệu nào lưu lại X vào ô tương ứng):

1.
Danh hiệu “Lao hễ tiên tiến”……………………………
2.Danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở”………………………..
Có sáng kiến, chiến thuật hữu ích, chủ đề trong công tác……
3.Danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp cho tỉnh” (nếu có)……………
Có sáng sủa kiến, giải pháp hữu ích, đề tài trong công tác……
4.Danh hiệu “chiến sĩ thi đua toàn quốc” (nếu có)………….
Có sáng kiến, phương án hữu ích, đề tài trong công tác……
5.Danh hiệu “Anh hùng Lao động” (nếu có)………………..
Có sáng kiến, chiến thuật hữu ích, chủ đề trong công tác……
Đăng ký hiệ tượng khen thưởng năm 2020 (Cá nhân đăng ký danh hiệu nào lưu lại X vào ô tương ứng):
1.Giấy khen của thủ trưởng ban ngành ………………………..
2.Bằng khen của chủ tịch UBND thức giấc Khánh Hòa …………
3.Bằng khen của cục hoặc cơ quan ngang bộ (ngành dọc) …
4.Bằng khen của Thủ tướng cơ quan chính phủ …………………….
5.Huân chương các hạng ……………………………………

(Lưu ý: cán bộ, công chức, viên chức cùng nhân viên chưa phải là đảng viên thì không cần xác nhận của bỏ ra bộ)

Xác thừa nhận của đơn vị Người đăng ký

xác nhận của đưa ra bộBạn có thể tải Bản đăng ký thi đua cá thể học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm 2020 chủng loại 1 tại đây:

TẢI VỀ

Tham khảo: bài thu hoạch thông tư 05 năm 2020

2. Mẫu 2: bạn dạng đăng ký cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm năm 2020

ĐẢNG ỦY …….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ……….. ……, ngày ….. Tháng …. Năm 2020

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2020

“Tăng cường khối đại hòa hợp toàn dân tộc, thi công Đảng và hệ thống chính trị vào sạch, vững to gan lớn mật theo bốn tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”

—————-

Họ cùng tên: ……………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………………

Chức vụ đảng: Đảng viên.

Chức vụ bao gồm quyền, đoàn thể: viên chức.

Sinh hoạt tại đưa ra bộ: đưa ra bộ ……………………………………………………………………………………

Thực hiện tại công văn số ….-CV/ĐU ngày … mon .. Năm … của Đảng ủy ……. Về câu hỏi viết phiên bản đăng cam kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kiến thiết Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững táo tợn theo tứ tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”. Tôi xin đk và hạ quyết trọng điểm học tập siêng đề năm 2019 cụ thể như sau:

I. Các chuẩn mực chủ yếu trong ngôn từ đăng ký

Tư tưởng tp hcm về kính trọng Nhân dân, đẩy mạnh dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được diễn tả là phải gồm thái độ review cao vai trò, địa điểm của nhân dân. Theo Bác, mong mỏi thật sự tôn trọng quần chúng. # thì đề nghị hiểu dân. Bao gồm tài dân, mức độ dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, hero đã tạo cho “cái gốc” của dân. Cùng rất thái độ nhận xét cao mục đích của nhân dân, ý thức tôn trọng dân chúng còn buộc phải đặc biệt để ý không xâm phạm cho lợi ích, quyền hạn hợp pháp, không xúc tù hãm dân. Phải luôn luôn tôn trọng với giữ gìn của công, của nhân dân.

Theo tư tưởng tp hcm về âu yếm đời sống dân chúng là vì con người, do nhỏ người, trước hết nguyên nhân là dân và bởi vì dân. Theo Bác, hy vọng có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sinh sống của dân. Trước lúc đi xa, tp hcm vẫn niềm nở “đầu tiên là quá trình đối với nhỏ người”. Fan dặn trong di chúc “Đảng rất cần được có planer thật giỏi để phạt triển kinh tế tài chính và văn hóa, nhằm mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Đạo đức sài gòn về ý thức tôn trọng nhân dân thể hiện khá nổi bật ở sự thống độc nhất giữa tứ tưởng đạo đức và bốn tưởng thiết yếu trị của Người.

Ý thức tôn trọng nhân dân ở tinh tế đạo đức đề xuất phải khai thác ở việc coi trọng, tôn vinh nhân dân. Tôn trọng quần chúng trong đạo đức tp hcm là đề cao ý dân, mức độ dân, bởi “dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Do vậy, “đối cùng với dân ta đừng gồm làm điều gì trái ý dân. Dân mong muốn gì, ta cần làm nấy”. Tình nhân cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức ship hàng nhân dân, âu yếm nhân dân, thật sự kính trọng nhân dân.

Hướng dẫn số 74 của Ban Tuyên giáo tw nêu rõ, mục đích, yêu ước của vấn đề học tập chăm đề năm 2019 là bức tốc việc xuất bản ý thức kính trọng Nhân dân, đẩy mạnh dân chủ, chăm sóc đời sống dân chúng theo bốn tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm mục tiêu tạo hễ lực to mập cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững to gan lớn mật về bao gồm trị, tư tưởng, tổ chức triển khai và đạo đức, xây đắp Nhà nước pháp quyền buôn bản hội nhà nghĩa của dân, vì chưng dân, bởi vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong quá trình hiện nay.

Tham khảo: bài bác thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12

II. Những nội dung đk theo thực tế công tác

Dựa trên các chuẩn mực chính trong văn bản đăng ký, tôi đăng ký các nội dung theo thực tế công tác như sau:

– triển khai đúng các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật trong phòng nước trong thực hành công vụ, trong quan hệ tình dục với Nhân dân. Tích cực tham gia các chương trình mục tiêu, cải tiến và phát triển kinh tế, văn hóa, làng mạc hội, con tín đồ do Đảng, đơn vị nước đặt ra và phạt động, làm cho gương và giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo sinh sống địa phương, trong cùng đồng.

– kiên quyết đấu tranh kháng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tự giác tiến hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia, tiến hành lời dạy dỗ của quản trị Hồ Chí Minh: “muốn fan ta theo mình, đề xuất làm gương trước”.

+ “Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo đảm an toàn chủ trương, mặt đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của phòng nước; chuẩn bị sẵn sàng hy sinh lời ích cá nhân vì ích lợi chung của Ðảng, công ty nước và của nhân dân”;

+ Về đạo đức, lối sống, tác phong, phải: “Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong nâng cao thực tế, thân cận để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng đường đường chính chính của quần chúng, trước tiên trong tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng công tác và địa điểm cư trú”;

+ Về quan hệ với quần chúng phải: “Nêu cao ý thức ship hàng nhân dân; thao tác làm việc với cách biểu hiện khách quan, công tâm, triệu tập sức xử lý những lợi ích chính đáng của Nhân dân; lắng nghe trung ương tư, hoài vọng của quần chúng, chủ động đối thoại cùng với Nhân dân với cán bộ dưới quyền. Gương mẫu triển khai nghĩa vụ công dân vị trí cư trú. Nhất quyết đấu tranh cùng với những biểu lộ vô cảm, quan tiền liêu, cửa quyền, hống hách và các hành vi nhũng nhiễu, khiến phiền hà Nhân dân”.

III. Hướng đăng ký phấn đấu trong thời hạn tới.

Về việc triển khai triển khai chuyên đề năm 2020, tôi dìm thấy bản thân bản thân phải trang nghiêm khắc phục hầu như khuyết điểm trong phong cách làm việc, phong thái sống, lối sống, thói quen có tác dụng việc, kiến thức sinh hoạt, nói năng,… làm ảnh hưởng đến phòng ban và uy tín bạn dạng thân; nêu cao lòng tin trách nhiệm, rèn luyện khả năng và thể hiện thái độ dám nghĩ, dám làm, dám phụ trách với lời nói, câu hỏi làm của chính bản thân mình trước tập thể, cấp trên cùng trước quần chúng.

Xem thêm: Theo Qui Ước Bên Trên Kinh Tuyến Là Hướng Nào ? Theo Qui Ước Bên Trên Kinh Tuyến Là Hướng Nào

Với những nội dung đăng ý nêu trên, tôi xin hạ quyết trung tâm năm 2020 dứt tốt trọng trách và thực hiện xuất sắc các nội dung đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA đưa ra BỘ NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Bạn rất có thể tải bạn dạng đăng ký cá thể học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức sài gòn năm 2020 chủng loại 2 tại đây:

TẢI VỀ

Tham khảo: bài bác thu hoạch nghị quyết tw 9 khóa 12

Link bài bác viết: https://aqv.edu.vn/ban-dang-ky-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-2020/

Link trang chủ: https://aqv.edu.vn/

Từ khóa search kiếm

bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2016bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn năm 2015bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm 2016bản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn năm năm nhâm thìn của đảng viênbản đăng ký cá thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn năm 2016ban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho đưa ra minh 2016bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm 2015bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh cua giao vienbản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm 2017bản đăng ký cá thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2015bản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn năm 2013bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm năm 2014bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2012mẫu phiên bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp hồ chí minhban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho đưa ra minhbản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hcm năm 2016 violetbản đăng ký cá nhân học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minhban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho bỏ ra minh 2015bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minhban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho bỏ ra minh phái mạnh 2017ban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho đưa ra minh nam giới 2016bản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2012 của đảng viênbản đk tập thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm năm 2015ban dang ky tiếp thu kiến thức và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm 2015bản đăng ký cá thể phấn đấu rèn luyện tiếp thu kiến thức và tuân theo tấm gương đạo đức hcm năm 2015bản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn nămbản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh nam 2016bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2018bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2014mẫu phiên bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm năm 2015bản đăng ký cá thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn năm 2013bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hcm về chân thực trách nhiệmhướng dẫn viết phiên bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm năm 2015ban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho đưa ra minh phái mạnh 2015bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm 2016mẫu bản đăng ký kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2016bản dăng ký kết học tập và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm 2017bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2017năm 2017bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm năm ngoái cá nhânbản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn chuyên đề năm 2015bản đăng ký cá nhân học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hcm năm 2017 của giáo viênbản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm năm năm nhâm thìn 2016mau ban dang ky ca nhan hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho đưa ra minhbản đăng ký cá thể phấn đấu rèn luyện tiếp thu kiến thức và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm năm 2016ban dang ky noi dung hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minhbản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn nam 2015bản đăng ký cá thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức hcm năm 2015 của giáo viênbản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm ngoái cua dang vienban đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hcm 2016bản đăng ký cá thể học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hcm năm năm ngoái của đảng viênmẫu bản đăng ký kết học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn 2016bản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm 2019mẫu bản đăng ký kết học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hcm năm 2015 violetmẫu bạn dạng đăng cam kết học tập và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm 2012bản đăng ký cá thể học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2015bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp hồ chí minh năm ngoái của giáo viênbản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn chuyên đề 2015bản đk phấn đấu tiếp thu kiến thức và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minhbản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hcm năm 2017 của đảng viên