Bạn bao nhiêu tuổi dịch sang tiếng anh

     
Tiếng anh lớp 3 unit 11 This is my familyLESSON 1: PHẦN 1 (TRANG 6-7 SGK)Tiếng anh lớp 3 Unit 11 This is my familyLESSON 2: PHẦN 2 (TRANG 6-11)


*

I. VOCABULARY: TỪ VỰNG

– picture: bức tranh

– age: tuổi

II. SENTENCE PATTERNS: MẪU CÂU

Mẫu câu 1: “How old are you?”

– Dịch: chúng ta bao nhiêu tuổi?

– chủng loại câu này được thực hiện để hỏi về tuổi của tín đồ đối diện, đang nói chuyện với mình

– Trả lời: “I’m + age (tuổi)” – Mình… tuổi.Bạn đang xem: bạn bao nhiêu tuổi dịch lịch sự tiếng anh

– Ví dụ:

How old are you? – I’m ten years old.Bạn vẫn xem: chúng ta bao nhiêu tuổi dịch lịch sự tiếng anh

Dịch: các bạn bao nhiêu tuổi? – bản thân 10 tuổi.

Bạn đang xem: Bạn bao nhiêu tuổi dịch sang tiếng anh

Mẫu câu 2: “How old is she/ he?”

– Dịch: Cô ấy/ Anh ấy bao nhiêu tuổi?

– mẫu mã câu này được áp dụng để hỏi về tuổi của một fan nào đó

– Trả lời: “She/ He is + age (tuổi)”: Cô ấy/ Anh ấy….tuổi

– lưu giữ ý: có thể thay “she”, ‘he” bằng tên một bạn hoặc 1 danh tự số ít chỉ một người.

III. EXERCISE: BÀI TẬP1. Look, listen and repeat: Nhìn, nghe cùng lặp lại

a) That’s my brother.

How old is your brother?

He is seven.

b) That’s my grandmother.

How old is she?

She’s sixty-five.

Dịch:

a) Đó là em trai mình.

Em trai bạn bao nhiêu tuổi?

Em ấy 7 tuổi.

b) Đó là bà mình.

Bà ấy bao nhiêu tuổi?

Bà mình 65 tuổi rồi.

2. Point và say: Chỉ và nói

a)How old is your grandfather?

He’s sixty-eight.

b) How old is your grandmother?

She’s sixty-five.

c) How old is your father?

He’s forty-two.

d) How old is your mother?

She’s forty-one.

e) How old is your brother?

He’s thirteen.

f) How old is your sister?

She’s ten.

Dịch:

a) Ông bạn bao nhiêu tuổi?

Ông mình 68 tuổi.

b) Bà bạn bao nhiêu tuổi?

Bà mình 65 tuổi.

c) Ba (bố) chúng ta bao nhiêu tuổi?

Ba mình 42 tuổi.

d) Mẹ bạn bao nhiêu tuổi?

Mẹ mình 41 tuổi.

e) Anh trai các bạn bao nhiêu tuổi?

Anh ấy 13 tuổi.

f) Chị gái bạn bao nhiêu tuổi?

Chị ấy 10 tuổi.

3. Let’s talk: cùng nói nhé!

a) How old is your grandfather?

He’s sixty-eight.

b) How old is your grandmother?

She’s sixty-five.

c) How old is your father?

He’s forty-two.

d) How old is your mother?

She’s forty-one.

e) How old is your brother?

He’s thirteen.

f) How old is your sister?

She’s ten.

Dịch:

a) Ông bạn bao nhiêu tuổi?

Ông bản thân 68 tuổi.

b) Bà bạn bao nhiêu tuổi?

c) Ba (bố) bạn bao nhiêu tuổi?

d) Mẹ các bạn bao nhiêu tuổi?

Mẹ mình 41 tuổi.

Xem thêm: Vật Nào Dưới Đây Không Thể Xem Là Gương Phẳng ? Vật Nào Sau Đây Không Thể Xem Là Gương Phẳng

e) Anh trai bạn bao nhiêu tuổi?

Anh ấy 13 tuổi.

f) Chị gái chúng ta bao nhiêu tuổi?

Chị ấy 10 tuổi.

4. Listen and number: Nghe và đánh số

1. A: That’s my sister.

B: How old is she?

A: She’s six years old.

2. A: That’s my grandfather.

B: How old is he?

A: He’s sixty-eight.

3. A: Who’s that?

B: It’s my grandmother.

A: How old is she?

B: She’s sixty-four.

4. A: & who’s that?

B: It’s my brother.

A: How old is he?

B: He’s thirteen.

Dịch:

1. A: Đó là em gái mình.

B: Em ấy bao nhiêu tuổi?

A: Em ấy sáu tuổi.

2. A; Đó là ông của mình.

B: Ông ấy bao nhiêu tuổi?

A: Ông 68 tuổi rồi.

3. A: Ai vậy?

B: Đó là bà của mình.

A: Bà ấy bao nhiêu tuổi?

B: Bà 64 tuổi.

4. A: Và đó là ai?

B: Đó là anh trai mình.

A: Anh ấy từng nào tuổi?

B: Anh ấy mười ba tuổi.

=> Đáp án: a.3, b.4, c.2, d.1

5. Read and complete: Đọc cùng hoàn thành

Hi! My name is Quan. I’m ten years old. That is a picture of my family. My father is forty-four years old. My mother is thirty-nine years old. My brother is fourteen years old.

Dịch:

Xin chào. Mình tên là Quân. Mình 10 tuổi. Đây là bức ảnh về giai đình mình, cha mình 44 tuổi. Mẹ mình 39 tuổi. Anh trai của chính bản thân mình 14 tuổi.

=> Đáp án:

Quan: 10

His father: 44

His mother: 39

His brother: 14

6. Write about your family: Viết về mái ấm gia đình mình

Các con phụ thuộc vào thông tin đơn vị mình nhằm viết.

Bài mẫu:

1. How old are you?

I am eight years old.

2. How old is your mother?

She is thirty-two years old.

3. How old is your father?

He is thirty-seven years old.

4. How old is your brother?

He is six years old.

Dịch:

1. Bạn bao nhiêu tuổi?

Mình 8 tuổi.

2. Mẹ bạn bao nhiêu tuổi?

Mẹ mình 32 tuổi.

3. Bố bạn bao nhiêu tuổi?

Bố mình 37 tuổi.

Xem thêm: In Thailand, It'S Against The Law To Litter On The

4. Em trai bạn từng nào tuổi?

Mời chúng ta xem tiếp giờ anh lớp 3 Lesson 2 Unit 11 This is my family- Đây là gia đình mình nghỉ ngơi trang sau.