Bài 69 Luyện Tập Chung Lớp 3

     

a) (dfrac13) và (dfrac14) ; (dfrac35) và (dfrac56) ;

b) (dfrac310) và (dfrac85) ; (dfrac43) và (dfrac76) ;

c) (dfrac74) và (dfrac16) ; (dfrac56) và (dfrac78).

Phương pháp giải:

- lựa chọn mẫu số thông thường (thường lựa chọn mẫu số chung bé dại nhất).

Bạn đang xem: Bài 69 luyện tập chung lớp 3

- Quy đồng chủng loại số các phân số đã mang đến với mẫu mã số thông thường vừa tìm được ở trên.

Lời giải bỏ ra tiết:

a)  (dfrac13) và (dfrac14)

Chọn mẫu mã số thông thường là 12.

Ta gồm : (dfrac13 = dfrac1 imes 43 imes 4 = dfrac412) cùng (dfrac14 = dfrac1 imes 34 imes 3 = dfrac312).

Vậy, quy đồng mẫu số hai phân số (dfrac13) và (dfrac14) được nhì phân số (dfrac412) cùng (dfrac312).

 (dfrac35) và (dfrac56)

Chọn chủng loại số chung là 30.

Ta gồm : (dfrac35 = dfrac3 imes 65 imes 6 = dfrac1830) và (dfrac56 = dfrac5 imes 56 imes 5 = dfrac2530).

Vậy, quy đồng chủng loại số hai phân số (dfrac35) và (dfrac56) được nhị phân số (dfrac1830) và (dfrac2530).

b) (dfrac310) và (dfrac85)

Chọn mẫu số thông thường là 10.

Ta có : (dfrac85 = dfrac8 imes 25 imes 2 = dfrac1610) và giữ nguyên phân số (dfrac310).

Vậy, quy đồng chủng loại số hai phân số (dfrac310) và (dfrac85) được nhì phân số (dfrac310) với (dfrac1610).

(dfrac43) và (dfrac76)

Chọn mẫu mã số bình thường là 6.

Ta tất cả : (dfrac43 = dfrac4 imes 23 imes 2 = dfrac86) và không thay đổi phân số (dfrac76).

Vậy, quy đồng mẫu mã số nhị phân số (dfrac43) và (dfrac76) được nhì phân số (dfrac86) cùng (dfrac76).

c) (dfrac74) và (dfrac16)

Chọn mẫu số chung là 12.

Xem thêm: Phương Trình Sin3X = −Sin X Có Bao Nhiêu Nghiệm Của Phương Trình Sin3X = Sinx Là

Ta gồm : (dfrac74 = dfrac7 imes 34 imes 3 = dfrac2112) với (dfrac16 = dfrac1 imes 26 imes 2 = dfrac212).

Vậy, quy đồng chủng loại số nhì phân số (dfrac74) và (dfrac16) được nhì phân số (dfrac2112) cùng (dfrac212).

 (dfrac56) và (dfrac78)

Chọn mẫu số phổ biến là 24.

Ta tất cả : (dfrac56 = dfrac5 imes 46 imes 4 = dfrac2024) và (dfrac78 = dfrac7 imes 38 imes 3 = dfrac2124).

Vậy, quy đồng mẫu số nhị phân số (dfrac56) và (dfrac78) được nhị phân số (dfrac2024) cùng (dfrac2124).


Câu 2

a) Hãy viết (dfrac27) và 5 thành nhì phân số đều sở hữu mẫu số là 7.

b) Hãy viết 4 và (dfrac34) thành nhị phân số đều có mẫu số là 4.

Phương pháp giải:

a) Viết 5 bên dưới dạng phân số tất cả mẫu số là 1, kế tiếp viết phân số kia thành phân số gồm mẫu số là 7 bằng cách nhân cả tử số và chủng loại số cùng với 7; không thay đổi phân số (dfrac27).

b) Viết 4 bên dưới dạng phân số gồm mẫu số là 1, kế tiếp viết phân số đó thành phân số tất cả mẫu số là 4 bằng phương pháp nhân cả tử số và mẫu số với 4; giữ nguyên phân số (dfrac34).

Lời giải chi tiết:

a) không thay đổi phân số (dfrac27); (5 = dfrac51 = dfrac5 imes 71 imes 7 = dfrac357).

b) (4 = dfrac41 = dfrac4 imes 41 imes 4 = dfrac164) ; giữ nguyên phân số (dfrac34).


Câu 3

Quy đồng mẫu số những phân số (theo mẫu):

Mẫu : Quy đồng chủng loại số những phân số (dfrac13;dfrac14) cùng (dfrac45).

Lấy tích (3 imes 4 imes 5 = 60) làm chủng loại số chung. Ta tất cả :

(dfrac13 = dfrac1 imes 4 imes 53 imes 4 imes 5 = dfrac2060,,;) (dfrac14 = dfrac1 imes 3 imes 54 imes 3 imes 5 = dfrac1560,,;) (dfrac45 = dfrac4 imes 3 imes 45 imes 3 imes 4 = dfrac4860,.)

Như vậy quy đồng chủng loại số các phân số (dfrac13;dfrac14) cùng (dfrac45) được những phân số (dfrac2060,;,,dfrac1560,;,,dfrac4860.)

a) (dfrac12,;,,dfrac13) và (dfrac35) ; b) (dfrac12,;,,dfrac23) và (dfrac34) ;

Phương pháp giải:

- có thể chọn chủng loại số bình thường là tích của ba mẫu số của bố phân số vẫn cho

- lấy tử số và mẫu số của phân số đầu tiên nhân cùng với tích của mẫu mã số của phân số vật dụng hai và mẫu mã số của phân số sản phẩm công nghệ ba.

Xem thêm: Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết Của Mắt, Chọn Phát Biểu Sai

- mang tử số và mẫu mã số của phân số máy hai nhân với tích của mẫu số của phân số đầu tiên và mẫu số của phân số máy ba.

- Lấy tử số và mẫu mã số của phân số thứ bố nhân với tích của mẫu số của phân số trước tiên và mẫu số của phân số thiết bị hai. 

Lời giải đưa ra tiết:

a) lấy tích (2 imes 3 imes 5 = 30) làm mẫu mã số chung. Ta gồm :

(dfrac12 = dfrac1 imes 3 imes 52 imes 3 imes 5 = dfrac1530,,;) (dfrac13 = dfrac1 imes 2 imes 53 imes 2 imes 5 = dfrac1030,,;) (dfrac35 = dfrac3 imes 2 imes 35 imes 2 imes 3 = dfrac1830,.)

Như vậy quy đồng chủng loại số các phân số (dfrac12,;,,dfrac13) và (dfrac35) được các phân số (dfrac,;,,dfrac,;,,dfrac.)

b) lấy tích (2 imes 3 imes 4 = 24) làm mẫu số chung. Ta bao gồm :

(dfrac12 = dfrac1 imes 3 imes 42 imes 3 imes 4 = dfrac1224,,;) (dfrac23 = dfrac2 imes 2 imes 43 imes 2 imes 4 = dfrac1624,,;) (dfrac34 = dfrac3 imes 2 imes 34 imes 2 imes 3 = dfrac1824,.)

Như vậy quy đồng mẫu số các phân số (dfrac12,;,,dfrac23) và (dfrac34) được các phân số (dfrac1224,;,,dfrac1624,;,,dfrac1824.)