4 cloetylbenzen

Câu hỏi:

14/09/2019 13,831

Bạn đang xem: 4 cloetylbenzen

A

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án A

Nhận thấy D ko chứa chấp vòng benzen → loại D

B group Cl và C2H5 ở vi trí 1,3 , ở C thì Cl và C2H5 ở địa điểm 1, 2 cùng nhau → loại B, C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

C7H8 đem số đồng phân thơm sực là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 2:

Gốc C6H5-CH2- và gốc C6H5- mang tên gọi là:

A. phenyl và benzyl.

B. vinyl và anlyl.

C. anlyl và vinyl.

D. benzyl và phenyl.

Câu 3:

Ứng với công thức phân tử C8H10 có từng nào cấu trúc chứa chấp vòng benzen ?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

Xem thêm: hắc nguyệt quang

D. 5.

Câu 4:

Chất này tại đây không thể chứa chấp vòng benzen ?

A. C8H10.

B. C6H8.

C. C8H8Cl2.

D. C9H12.

Câu 5:

(CH3)2CHC6H5 mang tên gọi là:

A. propylbenzen.

B. n-propylbenzen.

C. iso-propylbenzen.

D. đimetylbenzen.

Câu 6:

CH3C6H4C2H5 mang tên gọi là:

A. etylmetylbenzen.

B. metyletylbenzen.

C. p-etylmetylbenzen.

D. p-metyletylbenzen.

Câu 7:

Chất này tại đây hoàn toàn có thể chứa chấp vòng benzen ?

A. C10H16.

B. C9H14BrCl.

C. C8H6Cl2.

D. C7H12

TÀI LIỆU VIP VIETJACK